Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Kopīgi noteikumi attiecībā uz piekļuvi ES kravas autopārvadājumu tirgum

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Kopīgi noteikumi attiecībā uz piekļuvi ES kravas autopārvadājumu tirgum

Starptautiskie autopārvadājumi* Eiropas Savienībā (ES) ir pilnībā liberalizēti. Tomēr uz autopārvadājumiem ES valsts robežās, ko veic ārvalstu pārvadātāji (tā saucamā kabotāža*), joprojām ir attiecināmi ierobežojumi. Ieviešot kopīgus noteikumus par piekļuvi starptautiskajiem un kabotāžas tirgiem, tiek veicināta godīga konkurence.

AKTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1072/2009 (2009. gada 21. oktobris) par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz piekļuvi starptautisko kravas autopārvadājumu tirgum

KOPSAVILKUMS

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

Ar šo regulu pieņem kopīgus noteikumus, kuri ir piemērojami piekļuvei starptautisko kravu autopārvadājumu* tirgum Eiropas Savienībā. Ar to arī pieņem nosacījumus, saskaņā ar kuriem ārvalstu pārvadātāji var sniegt pārvadājumu pakalpojumus ES valstī.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Šī tiesību akts attiecas uz šādām darbības jomām:

 • starptautiskiem kravu komercpārvadājumiem ar autotransportu*, ko veic ES teritorijā;
 • kravas iekšzemes autopārvadājumiem, ko pagaidu kārtā veic ārvalstu kravas pārvadātājs;
 • veicot pārvadājumus no ES valsts uz trešo valsti un otrādi, šī regula attiecas uz braucienu daļu, ko veic tās ES valsts teritorijā, kuru šķērso tranzītā. Tā neattiecas uz braucienu daļu tās ES valsts teritorijā, kurā krava tiek iekrauta vai izkrauta.

Lai veiktu starptautiskus autopārvadājumus, pārvadātājam jābūt Kopienas atļaujai un, ja transportlīdzekļa vadītājs ir trešās valsts valstspiederīgais - arī transportlīdzekļa vadītāja atestācijai.

Kopienas atļauja:

 • reģistrēšanas ES valsts kompetentās iestādes to izsniedz pārvadātājiem, kuri ir tiesīgi veikt starptautiskos kravu komercpārvadājumus ar autotransportu;
 • tā ir atjaunojama uz laikposmu, kas nepārsniedz 10 gadus;
 • to izsniedz uz pārvadātāja vārda, un to nevar nodot trešām personām.

Transportlīdzekļa vadītāja atestāts:

 • to izsniedz tās ES valsts kompetentās iestādes, kurā pārvadātājam izdota ES licence, kas šajā valstī nodarbina transportlīdzekļa vadītāju, kurš nav ne kādas ES valsts valstspiederīgais, ne pastāvīgais iedzīvotājs;
 • tās derīgums nepārsniedz 5 gadus.

Ja šie nosacījumi netiek izpildīti, tās pašas iestādes var noraidīt pieteikumu par atestāta izsniegšanu vai pagarināšanu. Ja pārvadātājs, kuram ir Kopienas atļauja vai transportlīdzekļa vadītāja atestāts, vairs neatbilst nosacījumiem vai tas ir sniedzis nepareizu informāciju, licence vai atestāts tiek anulēts.

Tiesību aktā ir paredzēti stingri noteikumi par kabotāžas pārvadājumiem, jo īpaši:

 • visi pārvadātāji, kuri veic komercpārvadājumus, kuriem ir Kopienas atļauja un kuru transportlīdzekļa vadītājiem, ja tie ir trešās valsts valstspiederīgie, ir transportlīdzekļa vadītāja atestāts, pagaidu kārtā ir tiesīgi veikt kabotāžas pārvadājumus ES valstī (kas nav valsts, kurā tie reģistrēti) pēc starptautiskiem pārvadājumiem uz šo valsti;
 • pēc tam, kad starptautisko autopārvadājumu krava ir piegādāta, pārvadātāji septiņu dienu periodā var veikt ne vairāk kā trīs kabotāžas pārvadājumus;
 • pēc starptautiskiem kravu pārvadājumiem trīs kabotāžas pārvadājumus var arī veikt citās ES valstīs, taču vienā valstī var veikt tikai vienu pārvadājumu.

Šis noteikums ir piemērojams tikai tādā gadījumā, ja pārvadātājs var sniegt pierādījumus par starptautiskiem kravu autopārvadājumiem uz attiecīgo ES valsti, kā arī pierādījumus par katru turpmāk veikto kabotāžas pārvadājumu.

Kabotāžas pārvadājumiem ir piemērojami uzņēmējas ES valsts tiesību akti saistībā ar šādiem aspektiem:

 • nosacījumi, kam pakļauts pārvadājuma līgums;
 • autotransporta līdzekļu masa un gabarīti;
 • prasības attiecībā uz dažu preču veidu, jo īpaši bīstamo kravu, ātrbojīgu pārtikas preču un dzīvnieku pārvadāšanu;
 • braukšanas laika un atpūtas periodi;
 • pievienotās vērtības nodoklis (PVN) transporta pakalpojumiem.

Iepriekš minētie tiesību akti un noteikumi vienādi attiecas gan uz ārvalstu pārvadātājiem, gan uzņēmējā ES valstī reģistrētiem pārvadātājiem.

Ja pārvadātājs pārkāpis ES autopārvadājumu tiesību aktus:

 • ES valsts, kurā pārvadātājs reģistrēts, kompetentās iestādes var izteikt brīdinājumu vai piemērot administratīvos sodus, piemēram, anulēt Kopienas atļauju;
 • attiecībā uz ārvalstu pārvadātājiem ES valsts, kurā noticis pārkāpums, informē tās valsts kompetento iestādi, kurā reģistrēts pārvadātājs, aprakstot pārkāpumu un piemērotos sodus.

Visi nopietnie pārkāpumi ir jāreģistrē valsts autopārvadātāju uzņēmumu elektroniskajā reģistrā.

2014. gadā sagatavotajā Komisijas ziņojumā par ES autopārvadājumu tirgu tika konstatēts, ka:

 • ES valstu iestādēm ir saskaņotāk un efektīvāk jāievieš esošie ES tiesību akti;
 • ES var palīdzēt precizēt noteikumus, kas dažādās ES valstīs tiek saprasti, interpretēti un īstenoti atšķirīgi;
 • autotransporta jomā labāk jāpiemēro sociālie noteikumi, lai piesaistītu jaunus transportlīdzekļu vadītājus un nodrošinātu kravas autopārvadājumu pieprasījumu nākotnē;
 • šīs izmaiņas var gan palielināt ES ekonomikas efektivitāti, gan samazināt autotransporta nozarē radīto siltumnīcefekta gāzu emisiju apjomu.

Plašāka informācija ir pieejama Eiropas Komisijas kravas autopārvadājumiem veltītajā tīmekļa vietnē.

GALVENIE TERMINI

* Komercpārvadājumi: pasažieru vai kravu pārvadājumi par samaksu, ko veic trešās puses (ESAO definīcija).

* Autopārvadājumi: viss kravu pārvadāšanas brauciens pa autoceļiem līdz galamērķim.

* Kravu autopārvadājumi: kravu pārvadāšana un transportēšana.

* Kabotāža: pārvadājumi, kad vienā ES valstī reģistrēts pārvadātājs transportē kravas citas ES valsts iekšienē.

ATSAUCES

Akts

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Regula (EK) Nr. 1072/2009

4.12.2009.

-

OV L 300, 14.11.2009., 72.-87. lpp.

Grozošais(-ie) akts(-i)

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Regula (ES) Nr. 612/2012

11.7.2012.

-

OV L 178, 10.7.2012., 5.-5. lpp.

Regula (ES) Nr. 517/2013

1.7.2013.

-

OV L 158, 10.6.2013., 1.-71. lpp.

SAISTĪTIE AKTI

Komisijas ziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei par situāciju Savienības autopārvadājumu tirgū (COM(2014) 222 final , 14.4.2014.).

Pēdējo reizi atjaunots: 30.06.2015

Top