Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Jūras pārvadājumu pakalpojumu sniegšana

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Jūras pārvadājumu pakalpojumu sniegšana

KOPSAVILKUMS

Pakalpojumu sniegšanas brīvība ir viens no Eiropas Savienības pamatprincipiem. Taču jūras transporta nozare dažkārt saskaras ar to, ka ārpussavienības valstis piemēro ierobežojumus un nosacījumus, piemēram, kravu sadali. Tas būtiski palielina pārvadāšanas izmaksas un var kaitēt visai ES tirdzniecībai.

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

Tajā ir apliecināts, ka pakalpojumu sniegšanas brīvība attiecas uz jūras pārvadājumiem gan Eiropas Savienības iekšienē, gan starp ES un ārpussavienības valstīm. Tajā ir izklāstīti nosacījumi, saskaņā ar kuriem šis princips tiek piemērots. Ar to pakāpeniski atceļ agrākos ierobežojumus un neļauj ieviest jaunus.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

ES jūras pārvadājumu sabiedrības var veikt pasažieru vai kravu pārvadājumus uz jebkuru ostu vai iekārtām atklātā jūrā (piemēram, naftas vai gāzes platformām) ES iekšienē vai ārpus tās.

Tādas pašas tiesības ir sabiedrībām, kas atrodas ārpus ES, ja tās pieder ES pilsonim un ir reģistrētas ES.

Pirms 1986. gada 1. jūlija spēkā esošie valstu vienpusēji noteiktie ierobežojumi bija pakāpeniski jāatceļ laikā no 1989. gada 31. decembra līdz 1993. gada 1. janvārim.

Vienošanās par kravu sadali, kas ietvertas divpusējos nolīgumos starp ES valstīm un ārpussavienības valstīm, ir pakāpeniski jāatceļ vai jākoriģē.

ES valstu valdībām sākotnēji reizi 6 mēnešos, bet vēlāk - ik gadu - bija jāziņo Eiropas Komisijai par iepriekš noslēgtos nolīgumos veiktajām izmaiņām.

Ja ES valstij rodas grūtības, koriģējot esošo nolīgumu, tad tā informē Padomi un Komisiju.

Turpmāk visos nolīgumos ar ārpussavienības valstīm vienošanās par kravu sadali ir aizliegtas, izņemot tādos ārkārtas apstākļos, kur ES sabiedrībai bez šādiem nolīgumiem nebūtu iespējas uzturēt tirdzniecību.

KOPŠ KURA LAIKA REGULA IR PIEMĒROJAMA?

No1987. gada 1. janvāra.

KONTEKSTS

Iekšējais tirgus - brīva piekļuve tāljūras pārvadājumiem.

AKTS

Padomes Regula (EEK) Nr. 4055/86 (1986. gada 22. decembris), ar ko brīvas pakalpojumu sniegšanas principu piemēro jūras pārvadājumiem starp dalībvalstīm un starp dalībvalstīm un trešām valstīm

ATSAUCES

Akts

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Regula (EEK) Nr. 4055/86

1.1.1987.

-

OV L 378, 31.12.1986., 1.-3. lpp.

Grozošais(-ie) akts(-i)

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Regula (EEK) Nr. 3573/90

17.12.1990.

-

OV L 353, 17.12.1990., 16. lpp.

SAISTĪTIE AKTI

Padomes Regula (EEK) Nr. 4058/86 (1986. gada 22. decembris) par saskaņotu rīcību, lai nodrošinātu brīvu piekļuvi kravām tāljūras pārvadājumos (OV L 378, 31.12.1986., 21.-23. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 30.09.2015

Top