Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Civilās aviācijas drošība. ES noteikumi

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Civilās aviācijas drošība. ES noteikumi

KOPSAVILKUMS:

Regula (EK) Nr. 300/2008 par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas drošības jomā

KOPSAVILKUMS

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

 • Regula nosaka kopīgus aviācijas drošības noteikumus un pamatstandartus un to īstenošanas pārraudzības kārtību.
 • To piemēro visās civilajās lidostās ES teritorijā, kā arī visi gaisa pārvadātāji un tiesību subjekti, kas nodrošina preču piegādi un pakalpojumus šīm lidostām vai izmantojot šīs lidostas.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Kopīgi pamatstandarti civilās aviācijas aizsardzībai

Šie standarti attiecas, piemēram, uz:

 • pasažieru un rokas bagāžas pārbaudēm, lai novērstu aizliegtu priekšmetu, piemēram, ieroču un sprāgstvielu, ienešanu gaisakuģos;
 • pirms iekraušanas gaisakuģos pārbauda arī reģistrēto bagāžu (bagāža, kuru reģistrē pasažieri);
 • lidostas drošību (piemēram, kontrolēta piekļuve dažādām lidostas zonām, personāla pārbaudes, transportlīdzekļu pārbaudes, kā arī novērošana un patruļas, lai novērstu nepiederošu personu iekļūšanu šajās zonās);
 • gaisakuģu aizsardzību un gaisakuģu drošības pārbaudēm vai pārmeklēšanu pirms izlidošanas, lai nodrošinātu, ka tajos nav aizliegtu priekšmetu;
 • kravas un pasta drošības kontroli pirms iekraušanas gaisakuģos;
 • lidostu krājumu (t. i., krājumi, ko paredzēts pārdot beznodokļu veikalos un restorānos) un patērēšanai lidojumā paredzēto krājumu (t. i., pasažieriem paredzētā pārtika un dzērieni)drošības kontroli;
 • personāla pieņemšanu darbā un apmācību;
 • drošības iekārtu darbības rādītājiem (piemēram, pārliecinoties, ka iekārtas, ko lieto pārbaudēs un piekļuves kontrolē, atbilst noteiktajiem parametriem, un ar tām var veikt attiecīgās drošības pārbaudes).

2015. gada novembrī Eiropas Komisija pieņēma Regulu (ES) Nr. 2015/1998, ar ko nosaka sīki izstrādātus pasākumus šo drošības standartu īstenošanai. Ar to atceļ iepriekšējo regulu (Regula (ES) Nr. 185/2010), kura tika grozīta vairāk nekā 20 reižu.

ES valstu pienākumi un lidostu un ekspluatantu pienākumi

ES valstīm ir pienākums:

 • norīkot vienu iestādi, kas ir atbildīga par aviācijas drošību;
 • izstrādāt valsts civilās aviācijas drošības programmu, kurā definē pienākumus kopīgo pamatstandartu īstenošanai;
 • izstrādāt kvalitātes kontroles valsts programmu nolūkā pārbaudīt civilās aviācijas drošības kvalitāti.

Lidostām, gaisa pārvadātājiem un tiesību subjektiem ir:

 • jādefinē un jāīsteno drošības programma;
 • jānodrošina iekšējā kvalitātes kontrole.

Komisijas pārbaudes

Komisija veic valsts iestāžu pārbaudes, tostarp lidostu, gaisa pārvadātāju un tiesību subjektu pārbaudes (bez iepriekšējā brīdinājuma). Valsts iestādei ir jānovērš visas konstatētās nepilnības. Valsts iestādes atbild par primāro kvalitātes kontroli un noteikumu ievērošanu un tāpēc tām ir pienākums veikt revīzijas un pārbaudes, kam ir pakļautas visas lidostas, gaisa pārvadātāji un tiesību subjekti.

Līdzvērtīgu ārpussavienības valstu aviācijas drošības standartu atzīšana

ES var atzīt, ka ārpussavienības valstu aviācijas drošības standarti ir līdzvērtīgi ES standartiem, lai ļautu darboties “one stop security” sistēmai (vienas pieturas drošības sistēma). Tas nozīmē, ka, piemēram, tie pasažieri, kuri ES lidostās ierodas, lai kā transfēra pasažieri dotos uz citiem galamērķiem, vairs nebūtu atkārtoti jāpārbauda. Tas nodrošinātu īsāku gaidīšanas laiku starp lidojumiem, zemākas izmaksas un lielākas ērtības ceļotājiem. “One stop security” ir viens no ES aviācijas drošības tiesību aktu mērķiem.

Īstenošanas ziņojums

Komisijas 2014. gada ziņojumā par to, kā tiek īstenota Regula (EK) Nr. 300/2008, ir secināts, ka “ES joprojām tiek nodrošināts augsts drošības līmenis, lai aizsargātu civilo aviāciju pret nelikumīgas iejaukšanās aktiem” un ka “pārbaudēs ir konstatēts, ka atbilstības līmenis ir stabils”. Tajā ir norādīts, ka konstatētās neatbilstības bija radušās galvenokārt cilvēciskā faktora dēļ. Ziņojumā arī atzīmēts, ka Komisijas ieteikumi par korektīvām darbībām ir ievēroti apmierinoši.

KOPŠ KURA LAIKA REGULA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama kopš 2008. gada 29. aprīļa.

KONTEKSTS

Pēc 2001. gada 11. septembra notikumiem Amerikas Savienotajās Valstīs Eiropas Parlaments un Padome pieņēma Regulu (EK) Nr. 2320/2002 par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas drošības jomā. Ar Regulu (EK) Nr. 300/2008 aizstāj Regulu (EK) Nr. 2320/2002.

Plašāka informācija ir pieejama Eiropas Komisijas aviācijas drošības politikai veltītajā tīmekļa vietnē.

AKTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 300/2008 (2008. gada 11. marts) par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas drošības jomā un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 2320/2002 (OV L 97, 9.4.2008., 72.–84. lpp.)

Regulas (EK) Nr. 300/2008 turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

SAISTĪTIE AKTI

Komisijas Regula (ES) Nr. 72/2010 (2010. gada 26. janvāris), ar ko nosaka procedūras Komisijas pārbaužu veikšanai aviācijas drošības jomā (OV L 23, 27.1.2010., 1.–5. lpp.). Skatīt konsolidēto versiju.

Komisijas Regula (ES) Nr. 1254/2009 (2009. gada 18. decembris), ar ko nosaka kritērijus, lai ļautu dalībvalstīm atkāpties no kopējiem pamatstandartiem civilās aviācijas drošības jomā un pieņemt alternatīvus drošības pasākumus (OV L 338, 19.12.2009., 17. lpp.)

Komisijas Regula (EK) Nr. 272/2009 (2009. gada 2. aprīlis), ar ko papildina vispārējos civilās aviācijas drošības pamatstandartus, kas izklāstīti Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 300/2008 pielikumā (OV L 91, 3.4.2009., 7.–13. lpp.). Skatīt konsolidēto versiju.

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/1998 (2015. gada 5. novembris), ar ko nosaka sīki izstrādātus pasākumus kopīgu pamatstandartu īstenošanai aviācijas drošības jomā (OV L 299, 14.11.2015., 1.–142. lpp.). Skatīt konsolidēto versiju.

Ziņojums

Komisijas ziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei. 2014. gada ziņojums par to, kā tiek īstenota Regula (EK) Nr. 300/2008 par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas drošības jomā (COM(2015) 360 final, 23.7.2015.)

Pēdējo reizi atjaunots: 02.05.2016

Top