Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Pilsētu mobilitāte ES

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Pilsētu mobilitāte ES

 

KOPSAVILKUMS:

Komisijas paziņojums (COM(2009) 490 final) — Rīcības plāns mobilitātei pilsētās

KĀDS IR ŠĪ PAZIŅOJUMA MĒRĶIS?

  • Tajā ir ierosināti dažādi īstermiņa un vidēja termiņa pasākumi, lai nodrošinātu ekoloģiski ilgtspējīgu, konkurētspējīgu un sabiedrības vajadzībām atbilstošu transporta sistēmu Eiropas Savienībā (ES).
  • Šie pasākumi ir iedalīti 6 tematiskajās grupās, un par to pakāpenisku ieviešanu laikposmā no 2009. līdz 2012. gadam atbild vietējās, reģionālās un valsts iestādes.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Paziņojumā ierosina:

  • Sekmēt integrētas politiskās iniciatīvas: pilsētu transporta pārvaldībai jābūt sasaistītai ar citām politiskajām iniciatīvām, piemēram, vides aizsardzību, zemierīcību un mājokļu būvniecību.
  • Koncentrēties uz iedzīvotājiem: svarīgi nodrošināt sabiedrībai uzticamību, informētību, drošību un vieglu pieejamību attiecībā uz visu veidu pilsētas transporta pakalpojumiem.
  • Padarīt pilsētu transportu videi draudzīgāku: ES turpinās atbalstīt jaunu, “tīru” transportlīdzekļu tehnoloģiju un alternatīvo degvielu un to tirgu attīstību.
  • Stabilizēt finansējumu: neraugoties uz to, ka lielāko daļu ieguldījumu nodrošina vietējās, reģionālās un valsts iestādes, Eiropas Komisija palīdzēs tām apzināt ES finansējuma iespējas.
  • Dalīties pieredzē un zināšanās: Komisija palīdzēs visām pilsētu transporta sistēmā iesaistītajām personām vislabāk izmantot uzkrāto pieredzi un veicinās informācijas apmaiņu.
  • Optimizēt pilsētu mobilitāti: Komisija palīdzēs vietējām pašvaldībām optimizēt pilsētu loģistikas efektivitāti un attīstīt intelektiskās transporta sistēmas.

Direktīva 2009/33/EK paredz, ka līgumslēdzējas iestādes un citas personas, pērkot autotransporta līdzekļus, ņem vērā enerģētikas un vides aspektus.

KONTEKSTS

  • 2010. gada 24. jūnijā ES valstu valdības atzinīgi novērtēja šo rīcības plānu. Tās atzīmēja gan šajā plānā ietvertos izaicinājumus, gan arī iespējas “uzlabot mobilitātes ilgtspēju un drošību pilsētu un lielpilsētu teritorijās, saglabājot plašai sabiedrībai pieņemamu cenu”.
  • Sīkāka informācija par ES finansēto pētījumu par mobilitāti pilsētās ir pieejama Eltis tīmekļa vietnē.

PAMATDOKUMENTS

Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai — Rīcības plāns mobilitātei pilsētās (COM(2009) 490 final, 30.9.2009.)

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/33/EK (2009. gada 23. aprīlis) par “tīro” un energoefektīvo autotransporta līdzekļu izmantošanas veicināšanu (OV L 120, 15.5.2009., 5.–12. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 22.09.2016

Top