Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Datorizētas aviobiļešu rezervēšanas sistēmas

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Datorizētas aviobiļešu rezervēšanas sistēmas

KOPSAVILKUMS:

Regula (EK) Nr. 80/2009 par rīcības kodeksu datorizētām rezervēšanas sistēmām

KOPSAVILKUMS

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

 • Ar to nosaka saskaņotu rīcības kodeksu datorizētu rezervēšanas sistēmu (DRS) izmantošanai, lai nodrošinātu godīgu konkurenci un patērētāju tiesību aizsardzību.
 • Tā attiecas uz gaisa pārvadājumiem (kā arī dzelzceļa pārvadājumiem, ja tie ir apvienoti ar gaisa pārvadājumiem).

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

 • Sistēmas piedāvātāji* nedrīkst:
  • noteikt aviosabiedrībām vai saviem pasūtītājiem negodīgus vai nepamatotus nosacījumus;
  • radīt aviosabiedrībai šķēršļus citu rezervēšanas sistēmu, tostarp pašas aviosabiedrības interneta rezervēšanas sistēmas vai tālruņu centru izmantošanai;
  • rezervēt konkrētu datu ielādes vai apstrādes procedūru tikai vienam vai vairākiem iesaistītajiem pārvadātājiem.
 • Sistēmas piedāvātājiem ir pienākums:
  • vienlīdz rūpīgi un identiskos termiņos ielādēt un apstrādāt datus, kurus tiem nodevušas aviosabiedrības;
  • publiskot informāciju par tiešas vai netiešas līdzdalības apmēru aviosabiedrības kapitālā vai otrādi;
  • nodrošināt pamatpiedāvājumu par katru konkrēto darījumu savā DRS;
  • piedāvājumā pārskatāmi norādīt aviosabiedrības, kurām aizliegts veikt lidojumus ES teritorijā;
  • apstrādāt personas datus tikai tiem paredzētajiem nolūkiem (rezervācijas veikšanai vai biļešu izsniegšanai);
  • ik pēc četriem gadiem iesniegt neatkarīga revidenta ziņojumu par īpašumtiesību struktūru un pārvaldības modeli.
 • Sistēmas piedāvātāji var darīt pieejamus tirdzniecības, rezervāciju un pārdošanas datus ar nosacījumu, ka šādi dati tiek sniegti visiem iesaistītajiem pārvadātājiem bez diskriminācijas un tie neiekļauj norādes par pasūtītāja identitāti.
 • Ja sistēmas piedāvātāji ārpussavienības valstī diskriminē ES pārvadātājus, Eiropas Komisija var pieprasīt sistēmas piedāvātājiem, kas darbojas ES, piemērot līdzvērtīgu režīmu šādas valsts aviosabiedrībām.
 • Komisija var uzlikt sodanaudas, kas nepārsniedz 10 % no kopējā apgrozījuma iepriekšējā gadā, visiem uzņēmumiem, kas tīšām vai nevērības dēļ neievēro šo tiesību aktu noteikumus.

2009. gadā Komisija pieņēma paskaidrojumu, ar ko paskaidro, kā tā interpretē “vecākā pārvadātāja” jēdzienu, kas var būtiski ietekmēt sistēmas piedāvātāja uzņēmējdarbību.

KOPŠ KURA LAIKA REGULA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama kopš 2009. gada 29. marta.

KONTEKSTS

Plašāka informācija ir pieejama Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē “Gaisa pārvadājumi — Izplatīšanas tīkli — DRS”.

GALVENAIS TERMINS

* Sistēmas piedāvātājs: jebkurš uzņēmums un tā filiāles, kas atbild par DRS darbību vai pārdošanas darījumiem.

AKTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 80/2009 (2009. gada 14. janvāris) par rīcības kodeksu datorizētām rezervēšanas sistēmām un par Padomes Regulas (EEK) Nr. 2299/89 atcelšanu (OV L 35, 4.2.2009., 47.–55. lpp.)

SAISTĪTIE AKTI

Paskaidrojums par definīciju “vecākais pārvadātājs” Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 80/2009 par rīcības kodeksu datorizētām rezervēšanas sistēmām un par Padomes Regulas (EEK) Nr. 2299/89 atcelšanu (OV C 53, 6.3.2009., 4.–6. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 21.04.2016

Top