Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Kuģošanas drošība - ostas valsts kontrole

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Kuģošanas drošība - ostas valsts kontrole

KOPSAVILKUMS

Standartiem neatbilstīgi kuģi ir bīstami, rada piesārņojumu, un uz tiem ir neveselīgi dzīves un darba apstākļi. Stingra kontrole nodrošina to, ka visi kuģi ES, Islandes un Norvēģijas ūdeņos atbilst esošajiem drošības standartiem.

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

Tā palīdz krasi samazināt standartiem neatbilstīgu kuģu skaitu ES ūdeņos. To panāk, pārliecinoties, ka kuģi atbilst ES un starptautiskajiem kuģošanas drošības un vides aizsardzības noteikumiem, un ieviešot vienotus kuģu inspekciju kritērijus.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Šis tiesību akts attiecas uz jebkuru atbilstošu kuģi un tā apkalpi, kas ienāk Eiropas ostā vai enkurvietā.

ES valstu valdības nodrošina pietiekamu kvalificētu inspektoru skaitu un kontroles veikšanai vajadzīgos resursus.

Visiem kuģiem, kas izmanto ES ostas, inspekciju datubāzē piešķir riska profilu. To nosaka, vadoties pēc tādiem rādītājiem kā kuģa tips un vecums, un saskaņā ar to nosaka inspekciju apjomu un biežumu.

Ikgadējās inspekcijas ir obligātas kuģiem ar augstu riska profilu, bet pārējiem kuģiem tās veic izvēles kārtībā.

Prioritāte ir tādu kuģu inspicēšanai, kas ES ostās ienāk reti.

Sākotnēji inspektori pārbauda, vai sertifikāti un dokumenti ir kārtībā, un novērtē kuģa vispārējo stāvokli.

Ja atklāj trūkumus, tad kuģim veic detalizētāku inspekciju.

Paplašinātu inspekciju veic augsta riska profila kuģiem, pasažieru kuģiem, naftas, gāzes vai ķīmiskajiem balkeriem, kas vecāki par 12 gadiem.

Visi atklātie trūkumi ir jānovērš. Ja tie acīmredzami apdraud drošību, veselību vai vidi, šādu kuģi aiztur līdz trūkumu novēršanai.

Valsts iestādes var noteikt ienākšanas aizliegumu kuģiem, kas iepriekšējos divos līdz trijos gados ir aizturēti vairāk nekā divas reizes.

Kuģu īpašnieki vai operatori var apstrīdēt aizturēšanu vai ienākšanas aizliegumu.

Eiropas Komisija uztur un atjaunina inspekciju datubāzi. Tā regulāri publicē detalizētu informāciju par sabiedrībām, kam ir zemi vai ļoti zemi atbilstības rādītāji, publiski pieejamā tīmekļa vietnē.

Šis tiesību akts neattiecas uz zvejas kuģiem vai palīgkuģiem, karakuģiem, dažu tipu koka kuģiem vai privātām jahtām.

KOPŠ KURA LAIKA DIREKTĪVA IR PIEMĒROJAMA?

No 2009. gada 17. jūnija, lai gan ES valstīm līdz 2011. gada 1. janvārim bija jāpielāgo savas likumdošanas un administratīvās sistēmas.

Plašāka informācija ir pieejama:

AKTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/16/EK (2009. gada 23. aprīlis) par ostas valsts kontroli

ATSAUCES

Akts

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Direktīva 2009/16/EK

17.6.2009.

31.12.2010.

OV L 131, 28.5.2009., 57.-100. lpp.

Grozošais(-ie) akts(-i)

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Direktīva 2013/38/ES

20.8.2013.

21.11.2014.

OV L 218, 14.8.2013., 1.-7. lpp.

Regula (ES) Nr. 1257/2013

30.12.2013.

-

OV L 330, 10.12.2013., 1.-20. lpp.

Regula (ES) Nr. 2015/757

1.7.2015.

-

OV L 123, 19.5.2015., 55.-76. lpp.

Direktīvas 2009/16/EK turpmākie grozījumi un izmaiņas ir iekļautas pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

Pēdējo reizi atjaunots: 30.09.2015

Top