Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Pasažieru kuģu drošības noteikumi un standarti

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Pasažieru kuģu drošības noteikumi un standarti

KOPSAVILKUMS:

Direktīva 2009/45/EK — pasažieru kuģu drošības noteikumi un standarti

KOPSAVILKUMS

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

Ar to ievieš vienotus cilvēku dzīvības un īpašuma drošības standartus uz pasažieru kuģiem, kā arī uz ātrgaitas kuģiem, piemēram, kuģiem ar zemūdens spārniem, kuri tiek izmantoti vietējos reisos ES ūdeņos, t. i., reisos starp vienas ES valsts ostām.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Šo tiesību aktu piemēro pasažieru kuģiem, kuri ir būvēti no tērauda vai līdzīga materiāla, un ātrgaitas pasažieru kuģiem.

Pasažieru kuģus iedala četrās klasēs (A, B, C un D) atbilstoši jūras rajonam, kurā tie var darboties.

ES valstis publiski pieejamā datubāzē publicē jūras teritoriju un attiecīgo kuģu klašu sarakstu, kā arī laikposmus, kad ir noteikti ierobežojumi.

Tiesību aktā ir izklāstītas sīki izstrādātas tehniskās prasības attiecībā uz drošības pasākumiem, kas jāievēro uz kuģiem, piemēram, saistībā ar:

konstrukciju;

noturību;

mašīntelpām;

elektroinstalācijām;

ugunsdrošību un dzīvības glābšanu.

Valstu iestādes var noteikt papildu drošības prasības, ja tās uzskata, ka tas ir nepieciešams īpašu vietējo apstākļu dēļ.

Katru ES valstī reģistrētu pasažieru kuģi pārbauda pirms tā nodošanas ekspluatācijā un pēc tam vismaz reizi gadā.

Visiem pasažieru kuģiem, kas atbilst drošības prasībām, ik gadu piešķir pasažieru kuģu drošības sertifikātu.

Katra drošības standartu pārkāpuma gadījumā valstu iestādes piemēro sankcijas, kas ir iedarbīgas, samērīgas un preventīvas.

Šo tiesību aktu nepiemēro noteiktu veidu kuģiem, piemēram:

karakuģiem;

primitīvas konstrukcijas koka kuģiem;

oriģināliem vēsturiskiem pasažieru kuģiem vai to kopijām;

jahtām, kas nepārvadā vairāk nekā 12 pasažierus;

kuģiem, kurus izmanto vienīgi ostu teritorijās.

KOPŠ KURA LAIKA ŠĪ DIREKTĪVA IR PIEMĒROJAMA?

Tā stājās spēkā 2009. gada 15. jūlijā.

KONTEKSTS

Kuģiem, kurus izmanto vietējos reisos ES ūdeņos, ir jāatbilst drošības pamatstandartiem, lai aizsargātu pasažieru un apkalpes dzīvību. Pēc prāmja “Estonia” nogrimšanas Baltijas jūrā 1994. gadā šie standarti ir būtiski uzlaboti.

Direktīva 2009/45/EK ir visplašākais ES likumdošanas instruments pasažieru kuģu drošības jomā. To papildina īpaši ES noteikumi attiecībā uz ro-ro (roll-on/roll-off) pasažieru kuģiem un ātrgaitas kuģiem un uz to personu reģistrāciju, kas atrodas uz kuģiem.

AKTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/45/EK (2009. gada 6. maijs) par pasažieru kuģu drošības noteikumiem un standartiem (Pārstrādāta versija)

Direktīvas 2009/45/EK turpmākie grozījumi un labojumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai informatīva nozīme.

SAISTĪTIE AKTI

Padomes Direktīva 98/41/EK (1998. gada 18. jūnijs) par to personu reģistrāciju, kas atrodas uz pasažieru kuģiem, kuri kursē uz Kopienas dalībvalstu ostām vai no tām (OV L 188, 2.7.1998., 35.–39. lpp.). Skatīt konsolidēto versiju.

Padomes Direktīva 1999/35/EK (1999. gada 29. aprīlis) par obligāto apsekojumu sistēmu ro-ro prāmju un ātrgaitas pasažieru kuģu regulārās satiksmes drošībai (OV L 138, 1.6.1999., 1.–19. lpp.). Skatīt konsolidēto versiju.

Pēdējo reizi atjaunots: 16.11.2015

Top