Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
ES drošība uz jūras: organizācijas, kas atbild par kuģu inspekcijām un apskatēm

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

ES drošība uz jūras: organizācijas, kas atbild par kuģu inspekcijām un apskatēm

Eiropas Savienība ir izveidojusi tiesisko regulējumu, kas reglamentē attiecības starp ES valstīm un atzītām organizācijām (*), kuras pilnvarotas to vārdā veikt kuģu inspekcijas, apskates un sertificēšanu.

AKTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/15/EK (2009. gada 23. aprīlis) par kopīgiem noteikumiem un standartiem attiecībā uz organizācijām, kas pilnvarotas veikt kuģu inspekcijas un apskates, un attiecīgajām darbībām, kuras veic valsts administrācijas jūras lietu jomā

KOPSAVILKUMS

Eiropas Savienība ir izveidojusi tiesisko regulējumu, kas reglamentē attiecības starp ES valstīm un atzītām organizācijām (*), kuras pilnvarotas to vārdā veikt kuģu inspekcijas, apskates un sertificēšanu.

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

Ar šo direktīvu pieņem noteikumus un nosacījumus, saskaņā ar kuriem ES valsts kā karoga valsts var pilnvarot atzītu organizāciju tās vārdā veikt ar likumu noteiktās inspekcijas un sertificēšanu.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Atzīto organizāciju pilnvarošana

ES valstīm ir jānodrošina, lai administrācijas īstenotu attiecīgās starptautiskās konvencijas (*) par kuģu, kas kuģo ar to karogu, inspicēšanu un sertificēšanu.

ES valsts var pilnvarot organizācijas pilnībā vai daļēji veikt inspekcijas un apskates saistībā ar kuģu konvencionālo apliecību (*) izdošanu vai atjaunošanu. Tā šos pienākumus var uzticēt tikai atzītām organizācijām.

Tomēr pienākumus saistībā ar kravas kuģa radiosakaru drošības apliecību izdošanu var uzticēt apstiprinātām privātām iestādēm, kam ir pietiekama kompetence un kvalificēts personāls.

ES valsts nedrīkst atteikt pilnvarojumu nevienai no atzītajām organizācijām. Tomēr tā var ierobežot pilnvarojamo organizāciju skaitu, pamatojoties uz objektīviem un nediskriminējošiem kritērijiem.

Organizācijas no trešām valstīm var atzīt ES līmenī, un pēc tam tās var pilnvarot ES valstu administrācijas. Šajos gadījumos var tikt pieprasīta līdzvērtīga pilnvarojumu kārtība.

Darba attiecības

Ja ES valsts pilnvaro atzītu organizāciju, tā ar šo organizāciju stājas “darba attiecībās”. Šīs attiecības regulē ar nolīgumu, kurā ir ietverti panti par finanšu stabilitāti, periodisku pienākumu revīziju, izlases veida un detalizētām kuģu inspekcijām un obligātu informācijas sniegšanu par klasifikāciju (kuģu “klase” ir vienas konstrukcijas kuģu grupa). Var prasīt, lai pilnvarotajām organizācijām būtu pārstāvniecība attiecīgajā valstī.

ES valstīm ir jāinformē Eiropas Komisija par to izveidotajām darba attiecībām.

ES valsts var apturēt vai atsaukt pilnvarojumu atzītai organizācijai, ja tā uzskata, ka minētā organizācija vairs neatbilst nosacījumiem savu pienākumu veikšanai.

Uzraudzība

ES valstīm jānodrošina, lai atzītās organizācijas, kas darbojas to vārdā, savus pienākumus veiktu efektīvi. Tām reizi divos gados jāveic šo organizāciju uzraudzība un jāinformē ES valstis un Komisija par šo uzraudzības pasākumu rezultātiem.

Veicot kuģu uzraudzību kā ostas valstij, ES valstij jāinformē Komisija un citas ES valstis, ja:

  • kuģis ar derīgu konvencionālo apliecību (*) faktiski neatbilst attiecīgajām starptautisko konvenciju prasībām;
  • tiek konstatēts, ka kuģis ar derīgu klasifikācijas apliecību (*), ir pieļāvis nepilnības jomās, uz kurām attiecas šī apliecība.

ES valstij jāziņo tikai par gadījumiem, kad kuģi radījuši nopietnus draudus drošībai un videi vai kad fakti liecina par atzītās organizācijas īpaši nolaidīgu rīcību. Organizācijas jāinformē, lai tās varētu veikt nepieciešamos koriģējošos pasākumus.

KOPŠ KURA LAIKA DIREKTĪVA IR PIEMĒROJAMA?

Kopš 2009. gada 17. jūnija.

KONTEKSTS

Šī direktīva tika pieņemta līdztekus Regulai (EK) Nr. 391/2009 par kopīgiem noteikumiem un standartiem attiecībā uz organizācijām, kas pilnvarotas veikt kuģu inspekcijas un apskates. Ar šiem diviem tiesību aktiem atceļ Direktīvu 94/57/EK. Ar šo regulu izveido ES mēroga licencēšanas sistēmu, kas ir priekšnosacījums jebkurai organizācijai, kuru ES valsts plāno pilnvarot saskaņā ar Direktīvu 2009/15/EK.

GALVENIE TERMINI

(*) Atzīta organizācija : organizācija, kas atzīta saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 391/2009 par kopīgiem noteikumiem un standartiem attiecībā uz organizācijām, kas pilnvarotas veikt kuģu inspekcijas un apskates (sk. sadaļu “Konteksts”).

(*)Starptautiskās konvencijas: 1974. gada 1. novembra Starptautiskā Konvencija par cilvēka dzīvības aizsardzību uz jūras (SOLAS 74), izņemot tās pielikuma XI-2 nodaļu; 1966. gada 5. aprīļa Starptautiskā Konvencija par kravas zīmi; 1973. gada 2. novembra Starptautiskā Konvencija par piesārņošanas novēršanu no kuģiem (MARPOL) kopā ar to protokoliem un grozījumiem, kā arī attiecīgiem visās ES valstīs juridiski saistošiem kodeksiem to jaunākajā redakcijā, izņemot SJO instrumentu īstenošanas kodeksa 2. daļas 16. punkta 1. apakšpunktu, 18. punkta 1. apakšpunktu un 19. punktu, kā arī SJO atzīto organizāciju kodeksa 2. daļas 1.1., 1.3., 3.9.3.1., 3.9.3.2. un 3.9.3.3. iedaļas.

(*) Konvencionālā apliecība: apliecība, ko izdevusi karoga valsts vai kas izdota tās vārdā saskaņā ar starptautiskām konvencijām.

(*) Klasifikācijas apliecība : dokuments, kas apliecina, ka kuģis ir piemērots konkrētam mērķim vai pakalpojumam saskaņā ar atzītās organizācijas noteikumiem un procedūrām.

ATSAUCES

Akts

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Direktīva 2009/15/EK

17.6.2009.

17.6.2011.

OV L 131, 28.5.2009., 47.-56. lpp.

Grozošais(-ie) akts(-i)

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Direktīva 2014/111/ES

21.12.2014.

31.12.2015.

OV L 366, 20.12.2014., 83.-87. lpp.

SAISTĪTIE AKTI

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 391/2009 (2009. gada 23. aprīlis) par kopīgiem noteikumiem un standartiem attiecībā uz organizācijām, kas pilnvarotas veikt kuģu inspekcijas un apskates (OV L 131, 28.5.2009., 11.-23. lpp.). Konsolidētā versija.

Pēdējo reizi atjaunots: 06.08.2015

Top