Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Drošība jūrā: organizācijas, kas pilnvarotas veikt kuģu inspekcijas un apskates

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Drošība jūrā: organizācijas, kas pilnvarotas veikt kuģu inspekcijas un apskates

Eiropas Savienība ir izstrādājusi tiesisko regulējumu, kas attiecas uz to organizāciju darbības atzīšanu un uzraudzību, kas atbild par kuģu inspekciju un apskašu veikšanu ES valstu kā karoga valstu vārdā.

AKTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 391/2009 (2009. gada 23. aprīlis) par kopīgiem noteikumiem un standartiem attiecībā uz organizācijām, kas pilnvarotas veikt kuģu inspekcijas un apskates.

KOPSAVILKUMS

Eiropas Savienība ir izstrādājusi tiesisko regulējumu, kas attiecas uz to organizāciju darbības atzīšanu un uzraudzību, kas atbild par kuģu inspekciju un apskašu veikšanu ES valstu kā karoga valstu vārdā.

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

Ar to izveido licencēšanas (atzīšanas) sistēmu, kurā jāievēro virkne kritēriju un pienākumu, lai nodrošinātu, ka atzītas organizācijas vienādi stingri attiecas pret visiem to reģistros iekļautajiem kuģiem neatkarīgi no to karoga valsts.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

ES atzīšanas sistēma

Lai organizācija tiktu atzīta, ES valstīm ir jāiesniedz pieprasījums Eiropas Komisijai.

Atzīšanu piešķir un centralizēti pārvalda Eiropas Komisija. Tas ir priekšnosacījums, kas organizācijai jāizpilda, lai ES valsts tai atļautu veikt tiesību aktos paredzētās inspekcijas un apskates kuģiem, kuri kuģo ar šīs valsts karogu (Direktīva 2009/15/EK).

Lai saņemtu atzīšanu, organizācijām ir jāatbilst šādiem minimālajiem kritērijiem:

  • jābūt juridiskas personas statusam;
  • jāpierāda profesionālā izcilība;
  • jāpierāda pieredze;
  • jāpierāda neatkarība;
  • darbība jāreglamentē ar ētikas kodeksu; un
  • jāizmanto sertificēta kvalitātes vadības sistēma.

Komisija var prasīt organizācijai veikt preventīvas un korektīvas darbības, ja tā nespēj izpildīt prasības vai ja tās darbības rādītāji tādās jomā kā piesārņojuma novēršana un drošības garantēšana ir būtiski pasliktinājušies.

Soda nauda, periodiskie soda maksājumi un atzīšanas atsaukšana

Komisija var noteikt naudas sodus atzītajai organizācijai, ja tās darbības rādītāji pasliktinās vai tā nopietni vai atkārtoti nav pildījusi minimālos kritērijus vai pienākumus, kas noteikti šajā regulā, kā rezultātā ir atklājušies nopietni tās struktūras, sistēmu, procedūru vai iekšējās kontroles trūkumi. Naudas sodu var noteikt arī tad, ja organizācija novērtēšanas laikā apzināti sniegusi nepareizu vai nepilnīgu informāciju.

Komisija var arī pieņemt lēmumu noteikt atzītajai organizācijai periodiskus soda maksājumus, ja tā neīsteno pieprasītos preventīvos un korektīvos pasākumus.

Īpašos apstākļos Komisija pēc kādas ES valsts pieprasījuma vai pēc savas iniciatīvas var pieņemt lēmumu atsaukt atzīšanu. Tas jo īpaši var notikt tad, ja nopietni vai atkārtoti nav pildīti regulā noteiktie minimālie kritēriji vai prasības vai arī ja sliktu darbības rādītāju rezultātā rodas nepieļaujams drošības vai vides apdraudējums.

Komisijas Regula (ES) Nr. 788/2014 paredz sīki izstrādātus noteikumus par naudas sodiem un periodiskiem soda maksājumiem un atzīšanas atsaukšanu.

Organizāciju novērtēšana

Eiropas Komisijai kopā ar ES valsti, kas iesniegusi atzīšanas pieprasījumu, ne retāk kā reizi divos gados ir jānovērtē atzītās organizācijas. Vērtētājiem ir jāpārbauda pienākumu un minimālo kritēriju ievērošana un īpaša uzmanība jāpievērš drošības un piesārņojuma novēršanas rādītājiem, kā arī nelaimes gadījumu skaitam.

Noteikumi un procedūras

Atzītajām organizācijām ir pienākums regulāri apspriesties savā starpā nolūkā saskaņot to noteikumus un procedūras un definēt nosacījumus, kas jāizpilda, lai tās savstarpēji atzītu materiālu, iekārtu un sastāvdaļu klasifikācijas apliecības. Apliecības kuģu aprīkojumam, kas atbilst Direktīvai 96/98/EK (vai pēc 2016. gada 18. septembra - Direktīvai 2014/90/ES) atzītajām organizācijām jāatzīst klasifikācijas vajadzībām.

Neatkarīga kvalitātes novērtēšanas un sertificēšanas struktūra

Atzītajām organizācijām ir jāizveido neatkarīga kvalitātes novērtēšanas un sertificēšanas struktūra, kura atbild par kvalitātes vadības sistēmu novērtēšanu un sertificēšanu. EK periodiski izvērtē struktūras darbu.

GALVENIE TERMINI

Noteikumi un procedūras: atzītās organizācijas sagatavoti tehniskie standarti, kas attiecas uz kuģu konstrukciju, būvniecību, iekārtām, apkopi un apskatēm.

Atzītā organizācija: organizācija, kas atzīta saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 391/2009.

Klasifikācijas apliecība: atzītās organizācijas izdots dokuments, kas apliecina, ka kuģis ir piemērots konkrētam mērķim vai pakalpojumam saskaņā ar šīs organizācijas izstrādātajiem noteikumiem un procedūrām.

KONTEKSTS

Direktīva 2009/15/EK, kas pieņemta vienlaikus ar Regulu (EK) Nr. 391/2009, reglamentē attiecības starp ES valstīm un atzītajām organizācijām.

Plašāka informācija ir pieejama Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē ES rīcība drošības garantēšanai jūrā un vides aizsardzībai.

ATSAUCES

Akts

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Regula (EK) Nr. 391/2009

17.6.2009.

-

OV L 131, 28.5.2009., 11.-23. lpp.

Pēdējo reizi atjaunots: 23.04.2015

Top