Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
ES dzelzceļa sistēmu saderības nodrošināšana

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

ES dzelzceļa sistēmu saderības nodrošināšana

Eiropas Savienība (ES) cenšas paātrināt tās dzelzceļa tīkla* integrāciju, ieviešot kopīgus nosacījumus un standartus. Tie palīdz nodrošināt augsta līmeņa drošību un efektivitāti.

AKTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2008/57/EK (2008. gada 17. jūnijs) par dzelzceļa sistēmas savstarpēju izmantojamību Kopienā (pārstrādāta redakcija).

KOPSAVILKUMS

Eiropas Savienība (ES) cenšas paātrināt tās dzelzceļa tīkla* integrāciju, ieviešot kopīgus nosacījumus un standartus. Tie palīdz nodrošināt augsta līmeņa drošību un efektivitāti.

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

Ar šo direktīvu pieņem nosacījumus, kuri jāizpilda, lai ES dzelzceļa sistēmā panāktu savstarpēju izmantojamību** saskaņā ar Direktīvu 2004/49/EK par dzelzceļa drošību. Tas īpaši attiecas uz atļauju procedūrām saistībā ar dzelzceļa ritekļu nodošanu ekspluatācijā.

Nosacījumi attiecas uz šīs sistēmas projektēšanu, būvi, ekspluatāciju, modernizāciju, atjaunošanu, darbību un apkopi. Tie ir arī saistīti ar tās ekspluatācijā un apkopē iesaistītā personāla profesionālo kvalifikāciju un veselības un drošības nosacījumiem.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

ES turpina darbu pie tā, lai sasniegtu savu mērķi izveidot savietojamu dzelzceļa sistēmu (gan parasto vilcienu, gan ātrvilcienu satiksmei), pieņemot un pēc tam īstenojot vienotus tehniskos standartus, kas ir piemērojami visās ES valstīs. Ar šo direktīvu nosaka:

  • pamatprasības attiecībā uz drošību (piemēram, tādiem komponentiem kā bremžu aprīkojumam), drošumu (piemēram, svarīgāko komponentu uzraudzība un apkope), cilvēka veselību, vides aizsardzību, tehnisko savietojamību un sistēmas darbību (III pielikums);
  • savstarpējās izmantojamības tehniskās specifikācijas (SITS), ko saskaņā ar šo direktīvu katrai apakšsistēmai*** vai apakšsistēmas daļai pieņēmusi Eiropas Dzelzceļa aģentūra;
  • attiecīgās Eiropas specifikācijas.

Eiropas Komisijai ir pilnvaras pieņemt papildu tiesību aktus par noteiktiem ar dzelzceļa savstarpējās izmantojamības tehniskajām specifikācijām saistītiem aspektiem. Šie tiesību akti attiecas uz tādiem aspektiem kā tehniskās specifikācijas kravas vagoniem un lokomotīvēm, piekļuve dzelzceļa sistēmām personām ar invaliditāti un personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām, kā arī drošību tuneļos.

KOPŠ KURA LAIKA DIREKTĪVA IR PIEMĒROJAMA?

Kopš 2008. gada 19. jūlija.

KONTEKSTS

Ar šo direktīvu atceļ Direktīvu 96/48/EK par Eiropas ātrgaitas dzelzceļu sistēmas savstarpēju izmantojamību un Direktīvu 2001/16/EK par Eiropas parasto dzelzceļu sistēmas savstarpēju izmantojamību.

GALVENIE TERMINI

* Tīkls: līnijas, stacijas, termināļi un dažāda veida stacionārs aprīkojums, kas vajadzīgs, lai nodrošinātu drošu un nepārtrauktu dzelzceļa sistēmas darbību.

** Savstarpēja izmantojamība: dzelzceļu sistēmas spēja nodrošināt drošu un nepārtrauktu vilcienu satiksmi, kas ļauj panākt nepieciešamo caurlaidības līmeni uz šiem sliežu ceļiem.

*** Apakšsistēmas: II pielikumā norādītā dzelzceļu sistēmas dalījuma rezultāts. Šīs apakšsistēmas, attiecībā uz kurām jānosaka pamatprasības, var būt strukturālas (piemēram, infrastruktūra vai signalizācijas sistēmas) vai funkcionālas (piemēram, satiksmes vadība vai tehniskā apkope).

Plašāka informācija ir pieejama Eiropas Komisijas tīmekļa vietnes lapās, kas veltītas savstarpējai izmantojamībai.

ATSAUCES

Akts

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Direktīva 2008/57/EK

19.7.2008.

19.7.2010.

OV L 191, 18.7.2008., 1.-45. lpp.

Direktīvas 2008/57/EK turpmākie grozījumi un labojumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai informatīva nozīme.

Pēdējo reizi atjaunots: 10.06.2015

Top