Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Gaisa pārvadājumu pakalpojumi — ES noteikumi

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Gaisa pārvadājumu pakalpojumi — ES noteikumi

KOPSAVILKUMS:

Regula (EK) Nr. 1008/2008 — kopīgi noteikumi gaisa pārvadājumu pakalpojumu sniegšanai Eiropas Savienībā

KOPSAVILKUMS

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

Ar to izveido kopīgus noteikumus gaisa pārvadājumu pakalpojumu sniegšanai Eiropas Savienībā (ES), ieskaitot ES gaisa pārvadātāju licencēšanu un cenu pārredzamību.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Darbības licences un gaisakuģu noma

 • Ir saskaņoti kritēriji aviosabiedrību darbības licenču piešķiršanai un derīgumam Eiropas Savienībā.
 • Nosacījumi darbības licences piešķiršanai un derīgumam Eiropas Savienībā ir šādi:
  • uzņēmumam ir derīga gaisakuģa ekspluatanta apliecība (AOC), kurā norādītas darbības, ko aptver darbības licence;
  • uzņēmums pieder ES valstīm un ES valstu valstspiederīgajiem un tie to kontrolē;
  • uzņēmums atbilst vairākiem finanšu nosacījumiem.
 • Darbības licences nosacījumu neievērošanas gadījumā licenci var apturēt vai anulēt.
 • Ir atļauts nomāt ES reģistrētus gaisakuģus. Ārpussavienības valstīs reģistrētus gaisakuģus ir atļauts nomāt tikai īpašos gadījumos, piemēram, lai apmierinātu sezonas vajadzības. Šādā gadījumā ES gaisa pārvadātājs pierāda kompetentajai iestādei, ka attiecībā uz gaisakuģi ir ievēroti visi ES drošības standarti.

Cenu pārredzamība

 • Aviosabiedrības var brīvi noteikt gaisa pārvadājumu cenu gaisa pārvadājumiem Eiropas Savienības iekšienē.
 • Ir jāpublicē gaisa pārvadājuma galīgā cena un piemērojamie pārvadāšanas nosacījumi, iekļaujot cenā visus nodokļus, lidostas maksājumus, kā arī maksājumus un papildmaksājumus, kuri ir obligāti un paredzami rezervēšanas brīdī. Papildus tam gaisa pārvadātājiem ir pienākums atsevišķi norādīt visus šos obligātos un paredzamos cenas elementus, kas veido galīgo cenu.
 • Informāciju par neobligātiem cenas pielikumiem paziņo skaidri, pārskatāmi un precīzi jebkura rezervēšanas procesa sākumā, un klients izdara izvēli, piekrītot veikt attiecīgos maksājumus.
 • Ir aizliegts cenu ziņā diskriminēt pasažierus atkarībā no viņu valstspiederības vai pastāvīgās dzīvesvietas vai atkarībā no gaisa pārvadātāja pārstāvja vai cita biļešu pārdevēja uzņēmējdarbības vietas.
 • ES valstis nodrošina cenu noteikšanas noteikumu ievērošanu un paredz iedarbīgas, samērīgas un atturošas sankcijas par to pārkāpumiem.

Sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas saistības

 • ES valsts var uzlikt sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas saistības attiecībā uz regulāriem gaisa pārvadājumiem starp lidostu ES teritorijā un lidostu, kas apkalpo nomaļus vai attīstības reģionus tās teritorijā, vai attiecībā uz maz noslogotu maršrutu uz jebkuru lidostu tās teritorijā, ja minimālā pakalpojumu apjoma nodrošināšana attiecīgajā maršrutā ir uzskatāma par vitāli svarīgu ekonomikas un sociālajai attīstībai reģionā, kurā attiecīgā lidosta sniedz pakalpojumus.
 • ES valstij ir pienākums izvērtēt paredzēto sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas saistību nepieciešamību un piemērotību.
 • Ja neviens gaisa pārvadātājs nav ieinteresēts nodrošināt gaisa pārvadājumus maršrutā, attiecībā uz kuru ir uzliktas sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas saistības, attiecīgā valsts var ierobežot piekļuvi regulāriem gaisa pārvadājumiem šajā maršrutā, atļaujot to tikai vienam gaisa pārvadātājam uz laiku līdz četriem gadiem, un kompensēt gaisa pārvadātājam darbības zaudējumus, ko rada sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas saistības. Pārvadātāju izraugās atklātā konkursā ES līmenī.

Gaisa satiksmes sadale starp lidostām

ES valstis drīkst regulēt gaisa satiksmes sadali starp lidostām, ievērojot šādus nosacījumus:

 • lidostas apkalpo vienu pilsētu vai konurbāciju;
 • lidostas ir nodrošinātas ar atbilstošu transporta infrastruktūru un ir nodrošināta bieža, uzticama un efektīva sabiedriskā transporta satiksme starp atsevišķām lidostām, kā arī pilsētu vai konurbāciju, ko tās apkalpo;
 • lēmumos, ar ko regulē gaisa satiksmes sadali, ievēro proporcionalitātes un pārredzamības principu, un to pamatā ir objektīvi kritēriji.

KOPŠ KURA LAIKA REGULA IR PIEMĒROJAMA?

Tā stājās spēkā 2008. gada 1. novembrī.

KONTEKSTS

Plašāka informācija ir pieejama Eiropas Komisijas tīmekļa vietnes sadaļā, kas veltīta gaisa pārvadājumu iekšējam tirgum.

AKTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1008/2008 (2008. gada 24. septembris) par kopīgiem noteikumiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu sniegšanai Kopienā (pārstrādāta versija) (OV L 293, 31.10.2008., 3.–20. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 22.02.2016

Top