Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Bīstamo kravu iekšzemes pārvadājumi

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Bīstamo kravu iekšzemes pārvadājumi

KOPSAVILKUMS:

Direktīva 2008/68/EK par bīstamo kravu iekšzemes pārvadājumiem

KOPSAVILKUMS

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

Tajā ir izklāstīti vienoti noteikumi attiecībā uz drošiem bīstamo kravu pārvadājumiem pa autoceļiem, dzelzceļu vai iekšējiem ūdensceļiem ES valstu teritorijā un starp šīm valstīm. Tā attiecas arī uz tādiem aspektiem kā kravu iekraušana un izkraušana, pārvietošana no viena transporta veida uz citu un apstāšanās pārvadājumu veikšanas laikā. Ar to starptautiskie noteikumi tiek attiecināti arī uz bīstamo kravu pārvadājumiem valsts teritorijā.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Izņēmumi

Šo direktīvu nepiemēro bīstamo kravu pārvadājumiem:

ar autotransporta līdzekļiem, vagoniem vai kuģiem, kas pieder bruņotajiem spēkiem vai ir to atbildībā;

ar jūras kuģiem jūras ūdensceļos, kas ir daļa no iekšējiem ūdensceļiem;

ar prāmjiem, kas vienīgi šķērso kādu no iekšējiem ūdensceļiem vai ostām;

ko pilnībā veic norobežotas teritorijas iekšienē.

Valstu noteikumi

ES valstīm ir tiesības reglamentēt vai aizliegt bīstamu kravu pārvadājumus to teritorijā tādu iemeslu dēļ, kas nav saistīti ar drošību pārvadājumu veikšanas laikā (piemēram, vides aizsardzības vai valsts drošības iemeslu dēļ). Tās var arī noteikt īpašas drošuma prasības bīstamo kravu pārvadājumiem valsts teritorijā un starptautiskajiem pārvadājumiem, ko veic to teritorijā, attiecībā uz:

bīstamu kravu pārvadājumiem, kas veikti ar autotransporta līdzekļiem, vagoniem vai iekšējo ūdensceļu kuģiem, uz kuriem šī direktīva neattiecas;

vajadzības gadījumā - noteiktu maršrutu izmantošanu, tostarp noteiktu transporta veidu izmantošanu;

īpašiem noteikumiem par bīstamu kravu pārvadājumiem ar pasažieru vilcieniem.

Starptautiskie nolīgumi

Bīstamo kravu starptautiskos pārvadājumus reglamentē Eiropas valstu Nolīgums par bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu (ADR)*, Eiropas valstu Nolīgums par bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem pa iekšējiem ūdensceļiem (ADN)* un Noteikumi par bīstamo kravu starptautiskajiem dzelzceļa pārvadājumiem (RID)*. Šie starptautiskie noteikumi būtu jāattiecina arī uz pārvadājumiem valsts teritorijā, lai visā ES saskaņotu bīstamo kravu pārvadājumu nosacījumus un nodrošinātu ES vienotā pārvadājumu tirgus pienācīgu darbību. Direktīvas pielikumos ir minētas atsauces uz šo nolīgumu tekstu.

ADR, RID un ADN tekstos ir iekļauts bīstamo kravu saraksts, kurā ir norādīts, vai to pārvadāšana ir aizliegta vai atļauta, un ir noteiktas prasības attiecībā uz pārvadājumu veikšanu, ja tā ir atļauta. ES valstis noteiktos apstākļos var pieprasīt pagaidu atkāpes.

KOPŠ KURA LAIKA DIREKTĪVA IR PIEMĒROJAMA?

No 2008. gada 20. oktobra.

GALVENIE TERMINI

* ADR: Eiropas valstu Nolīgums par bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu, kas noslēgts Ženēvā 1957. gada 30. septembrī.

* ADN: Eiropas valstu Nolīgums par bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem pa iekšējiem ūdensceļiem, kas noslēgts Ženēvā 2000. gada 26. maijā.

* RID: Noteikumi par bīstamo kravu starptautiskajiem dzelzceļa pārvadājumiem, kas ir C pielikums Konvencijai par starptautiskajiem dzelzceļa pārvadājumiem (COTIF), kura noslēgta Viļņā 1999. gada 3. jūnijā.

KONTEKSTS

Ceļu satiksmes drošībai veltītā tīmekļa vietne

AKTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2008/68/EK (2008. gada 24. septembris) par bīstamo kravu iekšzemes pārvadājumiem

ATSAUCES

Akts

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Direktīva 2008/68/EK

20.10.2008.

30.6.2009.

OV L 260, 30.9.2008., 13.-59. lpp.

Direktīvas 2008/68/EK turpmākie grozījumi un labojumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai informatīva nozīme.

Pēdējo reizi atjaunots: 07.10.2015

Top