Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Valsts atbalsts dzelzceļa uzņēmumiem

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Valsts atbalsts dzelzceļa uzņēmumiem

 

KOPSAVILKUMS:

Kopienas vadlīnijas valsts atbalstam dzelzceļa uzņēmumiem

LESD 93. pants — transporta koordinācija

KĀDS IR ŠO VADLĪNIJU MĒRĶIS?

Šajās Eiropas Komisijas vadlīnijās ir precizēti Eiropas Savienības (ES) līgumu noteikumi par publisko finansējumu, kas paredzēts dzelzceļa uzņēmumiem, un sniegtas pamatnostādnes par dzelzceļa uzņēmumiem piešķirta valsts atbalsta atbilstību ES līgumiem.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

ES noteikumi par valsts atbalstu

 • Valsts atbalsts, kas rada vai draud radīt konkurences izkropļojumus ES vienotajā tirgū, ir aizliegts (LESD 107. panta 1. punkts).
 • Tomēr attiecībā uz valsts atbalstu, kas veicina ES vispārējo ekonomikas attīstību, piemēro izņēmumus (LESD 107. panta 3. punkts).
 • Valsts atbalsts ir saderīgs ar Līgumiem, ja tas vajadzīgs transporta koordinācijai vai ja tā ir atlīdzība par tādu saistību izpildi, kuras parasti uzskata par sabiedriskajiem pakalpojumiem (LESD 93. pants).

Darbības joma

Šīs vadlīnijas piemēro dzelzceļa uzņēmumiem, kā arī pilsētas, piepilsētas un reģionālo pasažieru pārvadājumu transporta uzņēmumiem attiecībā uz ritošā sastāva iepirkumiem un atjaunošanu.

Atbalsta pasākumi

Šīs vadlīnijas aptver vairākus atbalsta pasākumu veidus:

 • 1.

  Atbalsts, izmantojot dzelzceļa infrastruktūras finansējumu

  • Tas var būt uzskatāms par valsts atbalstu, ja ļauj uzņēmumiem netiešā veidā gūt labumu no priekšrocībām, samazinot to izdevumus.
  • Tas netiks uzskatīts par valsts atbalstu, ja publiski finansētā infrastruktūra ir vienlīdzīgi un bez diskriminācijas pieejama visiem potenciālajiem lietotājiem un ja par piekļuvi šai infrastruktūrai ir noteikta adekvāta maksa, kas atbilst ES tiesību aktiem.
  • Pat ja šāds finansējums ir uzskatāms par atbalstu, to var atļaut, ja vien šī infrastruktūra atbilst pārvadājumu koordinēšanas vajadzībām.
 • 2.

  Atbalsts ritošā sastāva iepirkumiem un atjaunošanai

Šo atbalsta veidu izvērtē atbilstīgi kopējās ieinteresētības mērķim, kuru šis atbalsts palīdz sasniegt. Noteikumi izstrādāti šādām atbalsta kategorijām:

 • atbalsts pārvadājumu koordinēšanai;
 • atbalsts grūtībās nonākušu dzelzceļa uzņēmumu pārstrukturēšanai;
 • atbalsts maziem un vidējiem uzņēmumiem;
 • atbalsts vides aizsardzībai;
 • atbalsts saistībā ar sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas saistību izpildi un reģionālais atbalsts.
 • 3.

  Valsts īstenota parādu atlaišana, lai finansiāli pārstrukturētu dzelzceļa uzņēmumus

Noteiktos apstākļos parādu atlaišanu var uzskatīt par atbalstu, kas saderīgs ar vienoto tirgu, ja tā nolūks ir atvieglināt pāreju uz atvērtu dzelzceļa tirgu, neizraisot konkurences un tirdzniecības traucējumus starp ES valstīm.

 • 4.

  Atbalsts dzelzceļa uzņēmumu pārstrukturēšanai

Grūtībās nonākušu dzelzceļa nozares uzņēmumu pārstrukturēšanai paredzēta valsts atbalsta atbilstību izvērtē, pamatojoties uz 2014. gada pārstrukturēšanas atbalsta pamatnostādnēm.

 • 5.

  Atbalsts pārvadājumu koordinēšanai

Publisko iestāžu intervence, kuras nolūks ir orientēt pārvadājumu nozari virzienā, kas atbilst kopējām interesēm, var izpausties vairākos veidos:

 • atbalsts par infrastruktūras izmantošanu;
 • atbalsts to ārējo izmaksu samazināšanai, kas paredzētas, lai sekmētu pāreju no autotransporta uz dzelzceļa pārvadājumiem;
 • atbalsts, lai sekmētu savstarpējo izmantojamību, kā arī, ciktāl tas atbilst transporta koordinēšanas vajadzībām, atbalsti, kas sekmē drošības stiprināšanu, tehnisko šķēršļu likvidēšanu un trokšņu piesārņojuma mazināšanu;
 • atbalsts pētniecībai un attīstībai, kas atbilst transporta koordinācijas vajadzībām.

Vadlīnijās ir detalizēti aprakstīta pieļaujamo izmaksu noteikšanas metode, kā arī nosacījumi, kas ļautu šim atbalstam atbilst Līgumos minētajiem saderības nosacījumiem.

 • 6.

  Valsts garantijas dzelzceļa uzņēmumiem

Noteikumi, kas piemērojami valsts atbalstam garantiju veidā (tai skaitā dzelzceļa transporta nozarē), ir aprakstīti Komisijas paziņojumā par EK līguma 87. un 88. panta piemērošanu (tagad: LESD 107. un 108. pants).

KONTEKSTS

PAMATDOKUMENTI

Komisijas paziņojums — Kopienas vadlīnijas valsts atbalstam dzelzceļa uzņēmumiem (OV C 184, 22.7.2008., 13.–31. lpp.)

Līguma par Eiropas Savienības darbību konsolidētā versija — 3. daļa — Savienības iekšpolitika un rīcība — VI sadaļa — Transports — 93. pants (bijušais EKL 73. pants) (OV C 202, 7.6.2016., 86. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 10.11.2016

Top