Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Alcheimera slimība un citi demences veidi: ES iniciatīvas

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Alcheimera slimība un citi demences veidi: ES iniciatīvas

KOPSAVILKUMS:

Eiropas Komisijas Paziņojums (COM(2009) 380 galīgā redakcija) par Eiropas iniciatīvu Alcheimera slimības un citu demences veidu apkarošanai

KOPSAVILKUMS

KĀDS IR ŠĪ PAZIŅOJUMA MĒRĶIS?

Tajā ir izklāstīti Eiropas Savienības (ES) iniciatīvas demences* apkarošanai galvenie aspekti.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Šajā paziņojumā Eiropas Komisija uzsver četras jomas, kurās būtu veicami pasākumi nolūkā apkarot Alcheimera slimību un citus demences veidus.

 • 1.

  Demences riska samazināšana un agrīna diagnosticēšana: slimības novēršana vai agrīna diagnosticēšana var aizkavēt slimības veidošanos. Taču riska faktori dažādiem demences veidiem ir atšķirīgi. Piemēram, novērst vaskulāro demenci ir vieglāk nekā Alcheimera slimību, jo vaskulārās demences riska faktori ir labi zināmi, proti, tie ir augsts asins spiediens, augsts holesterīna līmenis un smēķēšana. Komisija iesaka ES valstīm īstenot pasākumus nolūkā:

  • veicināt kardiovaskulāro veselību un fiziskās aktivitātes;
  • izstrādāt ieteikumus sabiedrības informēšanai;
  • iesaistīt gados vecākus cilvēkus elastīgā pensionēšanās sistēmā, lai ļautu tiem būt aktīviem.
 • 2.

  Izpratne par demenci — zināšanu uzlabošana un pētniecības koordinēšana: ir vajadzīgi ticami dati par demences izplatību un sastopamību, lai ES valstis varētu plānot, kā to valsts iestādes varētu visefektīvāk novērst demenci, kā arī rast jaunus kritērijus agrīnai diagnozes noteikšanai. Līdztekus šī paziņojuma sagatavošanai Komisija uzsāka izmēģinājuma iniciatīvu nolūkā izstrādāt pētniecības stratēģiju neirodeģeneratīvo slimību jomā. Tas ļaus apkopot un saskaņot Eiropas pamatpētījumu un klīnisko pētījumu centienus šajā jomā. Tā rezultātā tika uzsākta kopīgā rīcība Alcove (Alzheimer Cooperative Valuation in Europe), ar kuras palīdzību laikposmā no 2011. līdz 2013. gadam tika risinātas problēmas visās četrās jomās, iesaistot 30 partnerus no visas Eiropas.

 • 3.

  Paraugprakses apmaiņa: to var īstenot, izmantojot atvērto koordinācijas metodi (AKM) sociālās aizsardzības, sociālās iekļaušanas un ilgtermiņa aprūpes jomā. AKM var palīdzēt izstrādāt kvalitatīvas struktūras un standartus medicīnas un aprūpes pakalpojumiem cilvēkiem, kuri cieš no demences.

 • 4.

  Pacientu tiesību, patstāvības un cieņas ievērošana: spēju zaudēšanas dēļ cilvēkiem, kuri cieš no demences, ir grūti saglabāt vietu sabiedrībā un aktīvi tajā līdzdarboties. Arī viņu aprūpētāji var izjust sociālu atstumtību, ko izraisa demences ietekme uz cilvēkiem, kurus tie mīl. Komisija ierosināja izveidot Eiropas sadarbības tīklu, lai cīnītos par demences slimnieku tiesībām un cieņu. 2009. gadā pacientu organizācija Alzheimer Europe izveidoja Eiropas Demences ētikas tīklu.

Komisija 2014. gadā publicēja ziņojumu par šī paziņojuma īstenošanu. Tajā ir izklāstīti visi pasākumi, kas īstenoti kopš 2009. gada, kā arī uzsvērti Alcove projekta rezultāti. Pieminēšanas vērta ir arī Eiropas Inovācijas partnerība aktīvām un veselīgām vecumdienām un tas, ka šī Eiropas iniciatīva vairāk nekā pusi ES valstu ir pamudinājusi pieņemt valsts plānus vai stratēģijas demences jomā un sākt to īstenošanu.

2015. gada decembrī Padome pieņēma secinājumus, kuros ir uzsvērta nepieciešamība uzlabot aprūpes politiku un praksi demences apkarošanas jomā.

KONTEKSTS

Vienas no sekām, kas saistītas ar Eiropas iedzīvotāju novecošanu, ir tādu neirodeģeneratīvo slimību kā Alcheimera slimība un citi demences veidi gadījumu skaita palielināšanās. Šīs slimības sabiedrībai izmaksā dārgi, bet to izmaksas var samazināt koordinēta rīcība ES mērogā.

Plašāka informācija ir pieejama Eiropas Komisijas tīmekļa vietnes sadaļā “Demence”.

GALVENAIS TERMINS

* Demence: neirodeģeneratīva slimība, kas pasliktina intelektuālās funkcijas, piemēram, atmiņu, domāšanas un spriešanas spējas, un var radīt arī personības izmaiņas. Visbiežākie demences veidi ir:

 • Alcheimera slimība (50–70 % gadījumu);
 • multiinfarktu demence (30 % gadījumu);
 • frontotemporāla demence;
 • Pika slimība;
 • Binsvangera slimība;
 • demence ar Levi ķermenīšiem.

AKTS

Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei par Eiropas iniciatīvu Alcheimera slimības un citu demences veidu apkarošanai (COM(2009) 380 galīgā redakcija, 22.7.2009.)

SAISTĪTIE AKTI

Komisijas dienestu darba dokuments. Īstenošanas ziņojums par Komisijas Paziņojumu par Eiropas iniciatīvu Alcheimera slimības un citu demences veidu apkarošanai (SWD(2014) 321 final, 16.10.2014.)

Padomes secinājumi par atbalstu demences slimniekiem: uzlabot aprūpes politiku un praksi (OV C 418, 16.12.2015., 9.–12. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 24.05.2016

Top