Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
ES veselības jomā strādājošie

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

ES veselības jomā strādājošie

 

KOPSAVILKUMS:

Komisijas Zaļā grāmata par Eiropas veselības jomas personālu (COM(2008) 725 galīgā redakcija)

Rīcības plāns (SWD(2012) 93 final) attiecībā uz ES veselības aprūpes darbiniekiem

KĀDS IR ŠĪ RĪCĪBAS PLĀNA MĒRĶIS?

 • Tā mērķis ir palīdzēt Eiropas Savienības (ES) valstīm risināt galvenās problēmas veselības aprūpes jomā, un ar to paredz pasākumus Eiropas sadarbības un paraugprakses apmaiņas veicināšanai.
 • Rīcības plāns atspoguļo ES veselības ministru 2010. gada decembrī noteiktās prioritātes, un plāna pamatu veido Komisijas 2008. gadā rīkotā sabiedriskā apspriešana par Zaļo grāmatu par Eiropas veselības jomas personālu.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Zaļā grāmata

Zaļajā grāmatā tika aplūkotas problēmas, ar kurām ES saskaras attiecībā uz veselības jomas darbiniekiem. Tajā ierosināja vairākus risinājumus, t. sk.:

 • stiprināt skrīninga, veselības veicināšanas un slimību profilakses spējas;
 • apmainīties ar paraugpraksi saistībā ar veselības jomas darbinieku mobilitāti;
 • apsvērt principus, saskaņā ar kuriem pieņem darbā darbiniekus no ārpussavienības valstīm;
 • vākt salīdzināmu informāciju par veselības jomas darbiniekiem;
 • nodrošināt šiem darbiniekiem apmācību, tostarp par jauno tehnoloģiju izmantošanu;
 • turpināt veicināt uzņēmēju iesaistīšanos veselības jomā.

Rīcības plāns

Rīcības plānā tika noteiktas piecas galvenās problēmas, kuras ES veselības aprūpes personālam rada sabiedrības novecošana:

 • palielinās pieprasījums pēc darbiniekiem;
 • nepieciešamība pēc jaunām ārstēšanas un aprūpes metodēm;
 • veselības aprūpes darbinieku skaita samazināšanās;
 • grūtības saistībā ar personāla pieņemšanu darbā un noturēšanu;
 • arvien nopietnākas problēmas saistībā ar veselības aprūpes darbinieku trūkumu.

Lai risinātu šīs problēmas, Eiropas Komisija ierosināja rīcību šādās jomās:

 • Darbaspēka plānošanas un prognozēšanas uzlabošana veselības aprūpes nozarē
  • ES trīs gadu vienotā rīcība veselības aprūpes darbinieku pieprasījuma prognozēšanai un efektīvai plānošanai ES, kas bija jāuzsāk līdz 2012. gada beigām;
  • pētījums par darbaspēka struktūru un apmācības iespējām ES.
 • Nākotnē vajadzīgo prasmju prognozēšana un profesionālās attīstības un mūžizglītības uzlabošana
  • Izveidot ES nozares prasmju apvienību veselības aprūpes jomā, lai izstrādātu jaunus ar nozari saistītus apmācību kursus un jaunus profesionālās izglītības un apmācības veidus;
  • aktīvāk veicināt tādu ES finanšu programmu (piemēram, Erasmus+) izmantošanu, kas sniedz atbalstu pārrobežu izglītībai un apmācībai arī medicīnas studentiem un veselības jomā strādājošajiem.
 • Veselības aprūpes darbinieku atlase un kadru mainības mazināšana
  • Darbaspēka plānošanā jāņem vērā darba vides ietekme uz pieņemšanu darbā, darbinieku noturēšanu, mobilitāti un darba rezultātiem, kā arī veselības aprūpes rezultātiem un pacientu aprūpes kvalitāti;
  • ES valstīm jāveic izmaiņas darba vietu un darba tirgus praksē, lai uzlabotu iespējas gados vecākiem darbiniekiem.
 • Ētiska veselības aprūpes darbinieku atlase
  • Komisijai līdz 2014. gadam bija jāiesniedz ziņojums par ES zilās kartes direktīvu, lai noteiktu, kā un cik lielā mērā ir izmantotas tās pamatnostādnes par ētisku pieņemšanu darbā.

KONTEKSTS

Plašāka informācija:

PAMATDOKUMENTI

Zaļā grāmata par Eiropas veselības jomas personālu (COM(2008) 725 galīgā redakcija, 10.12.2008.)

Komisijas dienestu darba dokuments “Rīcības plāns attiecībā uz ES veselības aprūpes darbiniekiem”, kas pievienots dokumentam “Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai. Virzoties uz ekonomikas atlabšanu ar daudzām jaunām darba vietām” (SWD(2012) 93 final, 18.4.2012.)

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai. Virzoties uz ekonomikas atlabšanu ar daudzām jaunām darba vietām (COM(2012) 173 final, 18.4.2012.)

Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei par to, kā tiek īstenota Direktīva 2009/50/EK par trešo valstu valstspiederīgo ieceļošanu un uzturēšanos augsti kvalificētas nodarbinātības nolūkā (“ES zilā karte”) (COM(2014) 287 final, 6.11.2014.)

Pēdējo reizi atjaunots: 09.01.2017

Top