Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Radiofrekvenču spektra politikas programma

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Radiofrekvenču spektra politikas programma

ES radiofrekvenču spektra politikas programmas mērķis ir nodrošināt iekšējā tirgus darbību tajās ES politikas jomās, kurās izmanto radiofrekvenču spektru, un nodrošināt, lai ES maksimāli lietderīgi izmantotu šo ierobežoto resursu saskaņotā veidā.

AKTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums Nr. 243/2012/ES (2012. gada 14. marts), ar ko izveido radiofrekvenču spektra daudzgadu politikas programmu.

KOPSAVILKUMS

ES piecu gadu radiofrekvenču spektra politikas programma nosaka spektra lietošanas stratēģisko plānošanu un saskaņošanu tām ES iekšējā tirgus jomām, kurās izmanto spektru, piemēram, elektronisko sakaru, pētniecības un kosmonautikas, transporta, enerģētikas un audiovizuālās politikas jomām, jo piekļuve radiofrekvenču spektram ir ļoti būtiska daudzās dažādās darbībās, sākot ar bezvadu sakariem un apraidi un beidzot ar maza darbības attāluma ierīcēm, transportu, sabiedrisko drošību un kosmosa lietojumiem.

Radiofrekvenču spektra politikas programmas mērķi ir šādi:

 • nodrošināt pietiekamu pieejamo spektru, lai nodrošinātu augošās vajadzības, it īpaši 1200 MHz bezvadu sakariem;
 • maksimāli palielināt spektra izmantošanas elastību;
 • veicināt spektra efektīvu izmantošanu ;
 • veicināt konkurenci starp elektronisko sakaru pakalpojumiem;
 • saskaņot iekšējo tirgu un attīstīt starptautiskus pakalpojumus;
 • izvairīties no interferences un traucējumiem;
 • aizsargāt cilvēku veselību.

Dalībvalstīm ir pienākums:

 • līdz 2013. gada 1. janvārim pieņemt atļauju izsniegšanas un piešķiršanas pasākumus, kas piemēroti platjoslas pakalpojumu attīstībai;
 • veicināt spektra kolektīvu izmantošanu un spektra kopīgu izmantošanu;
 • sadarboties, lai izstrādātu saskaņotus standartus radioiekārtām un galiekārtām;
 • izveidot atlases nosacījumus un procedūras, kas veicina ieguldījumus un spektra efektīvu izmantošanu.

Eiropas Komisija izstrādā paraugpraksi atļauju nosacījumiem un procedūrām spektra joslām, lai izvairītos no iekšējā tirgus pārmērīgas fragmentācijas.

Lai nodrošinātu godīgu konkurenci, dalībvalstis var pieņemt dažādus pasākumus, piemēram:

 • ierobežot spektra apjomu, kura izmantošanas tiesības piešķir jebkuram uzņēmumam;
 • rezervēt spektru jauniem tirgus dalībniekiem;
 • ierobežot jaunu lietošanas tiesību piešķiršanu noteiktās joslās, lai nepieļautu, ka uzņēmumi uzkrāj pārāk lielu spektru un tā kaitē konkurencei;
 • aizliegt spektra izmantošanas tiesību nodošanu;
 • grozīt noteiktu uzņēmumu esošās tiesības pārmērīgas uzkrāšanas gadījumā saskaņā ar Direktīvas 2002/20/EK 14. pantu.

Dalībvalstīm ir pienākums piešķirt pietiekamu spektra daļu, lai visiem ES iedzīvotājiem līdz 2020. gadam būtu piekļuve platjoslas pakalpojumiem.

Dalībvalstīm līdz 2013. gada 1. janvārim bija jāizsniedz atļaujas saskaņotu joslu izmantošanai, lai nodrošinātu patērētājiem vieglu piekļuvi bezvadu platjoslas pakalpojumiem, ieskaitot 800 MHz joslu (digitālā dividende). Tām ir arī jāatļauj spektra izmantošanas tiesību tirdzniecība šajās saskaņotajās joslās.

Komisija kopā ar dalībvalstīm veido uzskaiti par esošo spektra izmantošanu un vajadzību pēc spektra nākotnē diapazonā no 400 MHz līdz 6 GHz.

ES saskaņā ar Līguma noteikumiem piedalās starptautiskās sarunās par spektra jautājumiem, lai aizstāvētu tās intereses. Starptautiskās sarunās dalībvalstīm arī ir jānodrošina, ka ir pieejams ES politiku izstrādei nepieciešamais spektrs. ES var palīdzēt dalībvalstīm atrisināt spektra koordinācijas jautājumus ar trešām valstīm.

ATSAUCE

Akts

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Lēmums Nr. 243/2012/ES

10.4.2012.

1.7.2015., ja vien nav norādīts citādi

OV L 81, 21.3.2012.

Pēdējā atjaunināšana: 14.02.2014

Top