Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestāde (BEREC)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestāde (BEREC)

KOPSAVILKUMS:

Regula (EK) Nr. 1211/2009, ar ko izveido Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādi (BEREC) un biroju

KOPSAVILKUMS

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

Ar to izveido noteikumus par Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādes (BEREC) izveidošanu un darbību.

BEREC konsultē ES iestādes par elektronisko komunikāciju tīklu un pakalpojumu iekšējā tirgus labāku darbību un veido sadarbību starp valstu regulatīvajām iestādēm (VRI) un Eiropas Komisiju.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

BEREC galvenie mērķi ir šādi:

 • izstrādāt un izplatīt VRI vidū paraugpraksi;
 • palīdzēt VRI regulējuma jautājumos;
 • sniegt atzinumus par lēmumu projektiem, ieteikumiem un pamatnostādnēm;
 • sniegt ziņojumus un dot padomus saistībā ar elektroniskajām komunikācijām.

Sastāvs un struktūra:

 • Regulatoru padomi veido pārstāvji no visās ES valstīs izveidotajām VRI. Padomes galvenais pienākums ir pieņemt visus lēmumus saistībā ar BEREC darbību un nodrošināt BEREC uzdevumu izpildi, tostarp:
  • publicēt atzinumus par VRI pasākumu projektiem (piemēram, saistībā ar uzņēmumu atzīšanu par tādiem, kam ir būtiska ietekme tirgū);
  • sniegt konsultācijas par ieteikumu projektiem par attiecīgo preču un pakalpojumu tirgiem;
  • sniegt konsultācijas par pasākumu projektiem saistībā ar efektīvu piekļuvi neatliekamās palīdzības numuram 112 un saistībā ar numuru sērijas 116 (palīdzības līnijas) efektīvu ieviešanu;
  • pārraudzīt un sniegt pārskatu par elektronisko komunikāciju nozari un publicēt gada pārskatu par tās attīstību.
 • BEREC palīdz birojs, kura sastāvā ir Pārvaldības komiteja un administratīvais vadītājs. Komiteja, kurā ir regulatoru padomes locekļi un Komisijas pārstāvis, uzrauga vadītāju, kurš ir atbildīgs par biroja vadīšanu. Biroja galvenais uzdevums ir sniegt BEREC profesionālus un administratīvus atbalsta pakalpojumus.
 • BEREC darbs ir organizēts ekspertu darba grupās, kas risina īpašus jautājumus, kas ietverti BEREC darba programmā, vai pēc ES iestāžu pieprasījuma.

Finansēšana

BEREC biroja finanšu resursus galvenokārt nodrošina ES finansējums un ES valstu vai VRI brīvprātīgs finansiāls ieguldījums.

Administratīvais vadītājs izveido budžetu, kuru sagatavo Pārvaldības komiteja.

Nesenais darbs

BEREC stratēģijā 2015.–2017. gadam galvenā uzmanība ir pievērsta trim prioritātēm:

 • konkurences un ieguldījumu veicināšana;
 • iekšējā tirgus veicināšana;
 • gala lietotāju tiesību nodrošināšana un aizsardzība.

BEREC sniedz informāciju un apmainās ar viedokļiem ar Eiropas Komisiju par spēkā esošā elektronisko komunikāciju tirgus regulējuma novērtējumu un pārskatu, kas ietilpst Komisijas digitālā vienotā tirgus iniciatīvā.

KOPŠ KURA LAIKA REGULA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama kopš 2010. gada 7. janvāra.

KONTEKSTS

Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestāde (BEREC).

AKTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1211/2009 (2009. gada 25. novembris), ar ko izveido Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādi (BEREC) un biroju (OV L 337, 18.12.2009., 1.–10. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 22.02.2016

Top