Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Godīgi tirgus nosacījumi tālruņu klausulēm un citam komunikāciju aprīkojumam

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Godīgi tirgus nosacījumi tālruņu klausulēm un citam komunikāciju aprīkojumam

 

KOPSAVILKUMS:

Direktīva 2008/63/EK par konkurenci telekomunikāciju termināliekārtu tirgos

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

  • Tās mērķis ir atvērt telekomunikāciju termināliekārtu* tirgus konkurencei.
  • Direktīvas mērķis ir arī uzlabot patērētājiem pieejamo informāciju par dažādām iekārtām, lai lietotāji varētu gūt labumu no tehnoloģiju progresa un izdarīt apzinātu izvēli kā patērētāji.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

  • ES valstis nedrīkst piešķirt īpašas vai ekskluzīvas tiesības, kas saistītas ar telekomunikāciju termināliekārtu importu, mārketingu, pieslēgšanu, nodošanu ekspluatācijā vai servisu.
  • ES valstis nedrīkst atteikt pieslēgt termināliekārtas publiskajam telekomunikāciju tīklam vai nodot ekspluatācijā zemes satelītstaciju iekārtas* valstī, ja šīs iekārtas apmierina konkrētas pamatprasības.
  • No 2016. gada 13. jūnija radio termināliekārtu drošības un elektromagnētiskās savietojamības prasības ir noteiktas Direktīvā 2014/53/ES (un jebkādos deleģētajos tiesību aktos, kas tiek pieņemti papildus šai direktīvai), kurā paredzēts 1 gada pārejas periods.
  • Fiksēto līniju (ar radio sakariem nesaistītu) termināliekārtu drošības prasības atkarībā no to raksturlielumiem ir noteiktas Zemsprieguma direktīvā (2014/35/ES). Ja iekārtas nominālais spriegums ir no 50 līdz 1000 V maiņstrāvai vai no 75 līdz 1500 V līdzstrāvai, tad elektromagnētiskās savietojamības prasības ir noteiktas Elektromagnētiskās savietojamības direktīvā (2014/30/ES).
  • Lai lietotājiem nodrošinātu piekļuvi termināliekārtai pēc viņu izvēles, jāzina un jādara caurskatāmi publiskā telekomunikāciju tīkla saskarpunkta raksturojumi, kur attiecīgā termināliekārta jāpieslēdz (tieši vai netieši). ES valstīm jānodrošina tas, ka operatori publicē šos raksturojumus un ka lietotājiem ir piekļuve publiskā telekomunikāciju tīkla saskarpunktiem.
  • Tehnisko raksturojumu piemērošanas uzraudzību ES valstīs uztic veikt struktūrām, kas nav atkarīgas no publiskiem vai privātiem uzņēmumiem, kuri piedāvā preces vai pakalpojumus telekomunikāciju nozarē.

KOPŠ KURA LAIKA ŠĪ DIREKTĪVA IR PIEMĒROJAMA?

Šī direktīva ir piemērojama kopš 2008. gada 11. jūlija. ES valstu tiesību aktos tā bija jāiekļauj līdz 1995. gada 8. augustam — datumam, kas norādīts Direktīvā 88/301/EEK, kas kodificēta* ar Direktīvu 2008/63/EK.

KONTEKSTS

Šī direktīva atspoguļoja telekomunikāciju tirgu liberalizācijas politikas pirmo posmu, kas noveda līdz pilnīgai šo tirgu liberalizācijai 1998. gada 1. janvārī.

* GALVENIE TERMINI

Termināliekārta: iekārta, ko tieši vai netieši pieslēdz pie publiskā telekomunikāciju tīkla saskarpunkta, lai nosūtītu, apstrādātu vai saņemtu informāciju, tai skaitā arī zemes satelītstaciju iekārtas.

Zemes satelītstacijas iekārta: iekārta, ko var izmantot tikai radiosakaru signālu pārraidei (“tikai pārraidei”), tikai uztveršanai (“tikai uztveršanai”) vai pārraidei un uztveršanai (“pārraide/uztveršana”) ar satelītu vai citu kosmisko sistēmu palīdzību.

Kodifikācija: jauns tiesību akts, kas aizstāj citu aktu, kurā izdarīti būtiski grozījumi. Jaunais akts saglabā kodificētā akta noteikumus un tādējādi to var pieņemt ātrāk, izmantojot paātrināto lēmumu pieņemšanas procedūru.

PAMATDOKUMENTS

Komisijas Direktīva 2008/63/EK (2008. gada 20. jūnijs) par konkurenci telekomunikāciju termināliekārtu tirgos (kodificētā versija) (OV L 162, 21.6.2008., 20.–26. lpp.)

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/30/ES (2014. gada 26. februāris) par dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz elektromagnētisko savietojamību (OV L 96, 29.3.2014., 79.–106. lpp.)

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/35/ES (2014. gada 26. februāris) par dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz tādu elektroiekārtu pieejamību tirgū, kas paredzētas lietošanai noteiktās sprieguma robežās (OV L 96, 29.3.2014., 357.–374. lpp.)

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/53/ES (2014. gada 16. aprīlis) par dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz radioiekārtu pieejamību tirgū un ar ko atceļ Direktīvu 1999/5/EK (OV L 153, 22.5.2014., 62.–106. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 14.11.2016

Top