Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Droši insektu repelenti, dezinfekcijas līdzekļi un citas rūpnieciskas ķimikālijas (biocīdi) ES

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Droši insektu repelenti, dezinfekcijas līdzekļi un citas rūpnieciskas ķimikālijas (biocīdi) ES

KOPSAVILKUMS:

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 528/2012 (2012. gada 22. maijs) par biocīdu piedāvāšanu tirgū un lietošanu

KOPSAVILKUMS

Biocīdi (sadzīves dezinfekcijas līdzekļi, insekticīdi un citas ķimikālijas) tiek izmantoti lai ierobežotu kaitīgu organismu (parazītu, sēņu, baktēriju u. c.) izplatīšanos vai aizsargātu materiālus. Tomēr, tā kā to īpašības var radīt risku cilvēkiem, dzīvniekiem un videi, tie tiek reglamentēti Eiropas Savienības līmenī.

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

Ar šo regulu saskaņo ES noteikumus par biocīdu tirdzniecību un lietošanu, vienlaikus nodrošinot augstu aizsardzības līmeni gan cilvēku un dzīvnieku veselībai, gan videi.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Apstiprināšana

Lai biocīdus varētu tirgot ES, par tiem jāsaņem apstiprinājums. Jāapstiprina arī to sastāvā esošās aktīvās sastāvdaļas.

Biocīdu aktīvo sastāvdaļu novērtēšana tiek veikta ES līmenī. Attiecībā uz katru aktīvo sastāvdaļu, kas jānovērtē, ES valsts ir norīkojusi “referentu” . Tas ir atbildīgs par novērtējuma ziņojuma sagatavošanu, ko pēc tam apspriež visas ES valstis, lai ES līmenī pieņemtu lēmumu par attiecīgās vielas apstiprināšanu vai neapstiprināšanu.

Aktīvās vielas, kas atbilst izslēgšanas kritērijiem, netiek apstiprinātas. Tās ir vielas, kas ir kancerogēnas, mutagēnas vai toksiskas reproduktīvajai sistēmai, endokrīnās sistēmas traucējumus izraisošas, noturīgas*, bioakumulatīvas* un toksiskas* ( PBT) vai ļoti noturīgas un ļoti bioakumulatīvas (vPvB). Tomēr, ja risks ir niecīgs, ir iespējams piemērot atbrīvojumus.

Īpaši jānovērtē riski, kas saistīti ar nanomateriālu biocīdiem*.

Aktīvās vielas apstiprinājumu piešķir uz laikposmu, kas nepārsniedz 10 gadus.

Apstiprinātās aktīvās vielas ir uzskaitītas Eiropas Ķimikāliju aģentūras (ECHA) tīmekļa vietnē.

Atļauju piešķiršana

Kad aktīvā viela ir apstiprināta, uzņēmumiem vienā no zemāk minētajiem veidiem ir jāiesniedz pieteikums atļaujas saņemšanai par savu produktu laišanu tirgū.

Iesniedzot pieprasījumu ES atļaujas saņemšanai ECHA — ja produkts ir uzskatāms par drošu, to var tirgot tieši visā ES un nav jāiegūst īpaša valsts atļauja.

Iesniedzot pieprasījumu valsts atļaujas saņemšanai, ja produktu paredzēts tirgot vienā valstī. Ja atļauja ir piešķirta, uzņēmumi var laist savu produktu citu ES valstu tirgos, pamatojoties uz produkta atļaujas savstarpēju atzīšanu.

Attiecībā uz vismazāk kaitīgajiem produktiem, kas atbilst noteiktiem kritērijiem (piemēram, produktiem, kas nesatur vielas, kas rada bažas, vai nanomateriālus), pastāv arī vienkāršota atļaujas piešķiršanas procedūra.

Datu kopīga izmantošana

Lai samazinātu izmaksas un novērstu izmēģinājumus ar dzīvniekiem, šajā regulā noteikts, ka dati par apstiprinātām vielām un ES atļautiem produktiem jāizmanto kopīgi. Tāpēc aģentūra ir izveidojusi informācijas sistēmu (Biocīdu reģistru).

Apstrādāti izstrādājumi

Šī regula attiecas uz izstrādājumiem, kas ir apstrādāti ar biocīdiem vai kas tos satur (piemēram, mēbeles un pārtikas iepakojums). Izstrādājumus var apstrādāt tikai ar tādām aktīvajām vielām, kas ir apstiprinātas visā ES, un tos ir atbilstoši jāmarķē.

KOPŠ KURA LAIKA REGULA IR PIEMĒROJAMA?

Kopš 2013. gada 1. septembra.

KONTEKSTS

GALVENIE TERMINI

* Noturīgas vielas: tās ir ķimikālijas, kas ir noturīgas vidē (t. i., nesadalās), un tādējādi var kaitēt cilvēka veselībai. Piemēram, tas ir pesticīds DDT.

* Bioakumulatīvas vielas: vielas (piemēram, ķimikālijas) uzkrāšanās organismā. Bioakumulācija notiek, ja šī viela organismā tiek absorbēta ātrāk, nekā tā tiek izvadīta.

* Toksiskas vielas: vielas, kas var kaitēt videi vai veselībai, ja tās tiek ieelpotas, norītas vai absorbētas caur ādu.

* Nanomateriālu biocīds: biocīds, kas tiek ražots, izmantojot nanomateriālus. Nanomateriāli ir ķīmiskas vielas vai materiāli, kas tiek ražoti un izmantoti ļoti nelielā mērogā. Nanomateriāliem ir unikālas un izteiktākas īpašības, salīdzinot ar tādiem pašiem materiāliem bez nanomēroga iezīmēm (Avots: Eiropas Ķimikāliju aģentūra).

ATSAUCES

Akts

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Regula (ES) Nr. 528/2012

17.7.2012.

OV L 167, 27.6.2012., 1.–123. lpp.

Grozošais(-ie) akts(-i)

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Regula (ES) Nr. 736/2013

20.8.2013.

OV L 204, 31.7.2013., 25. lpp.

Regula (ES) Nr. 837/2013

23.9.2013.

OV L 234, 3.9.2013., 1.–2. lpp.

Regula (ES) Nr. 334/2014

25.4.2014.

OV L 103, 5.4.2014., 22.–32. lpp.

SAISTĪTIE AKTI

Komisijas Regula (ES) Nr. 283/2013 (2013. gada 1. marts), ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū nosaka datu prasības attiecībā uz darbīgajām vielām (OV L 93, 3.4.2013., 1.–84. lpp.)

Komisijas Regula (ES) Nr. 284/2013 (2013. gada 1. marts), ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū nosaka datu prasības attiecībā uz augu aizsardzības līdzekļiem (OV L 93, 3.4.2013., 85.–152. lpp.)

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 354/2013 (2013. gada 18. aprīlis) par tādu biocīdu izmaiņām, kas atļauti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 528/2012 (OV L 109, 19.4.2013., 4.–13. lpp.)

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 88/2014 (2014. gada 31. janvāris), ar kuru nosaka procedūru, kas jāievēro, grozot I pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) Nr. 528/2012 par biocīdu piedāvāšanu tirgū un lietošanu (OV L 32, 1.2.2014., 3.–5. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 26.10.2015

Top