Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Plastmasas materiāli un izstrādājumi, kas paredzēti saskarei ar pārtiku

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Plastmasas materiāli un izstrādājumi, kas paredzēti saskarei ar pārtiku

KOPSAVILKUMS:

Regula (ES) Nr. 10/2011 par plastmasas materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtiku

KOPSAVILKUMS

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

Plastmasas materiāli un izstrādājumi, kas nonāk saskarē ar pārtiku, var pārnest uz pārtiku toksiskas vielas un var apdraudēt cilvēku veselību.

Ar šo regulu ievieš migrācijas robežas* vielām, ko izmanto šādos iepakojumos, un pieņem nosacījumus par to izmantošanu, lai nodrošinātu pārtikas nekaitīgumu.

Ar to nosaka prasības attiecībā uz plastmasas materiālu un izstrādājumu, kas paredzēti saskarei ar pārtiku, ražošanu un tirdzniecību. Šīs prasības papildina vispārējos noteikumus, kas izklāstīti Regulā (EK) Nr. 1935/2004 par materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtikas produktiem.

Plastmasas materiālus un izstrādājumus, un to daļas, var veidot:

tikai plastmasa;

vairāki plastmasas slāņi;

plastmasa, kas kombinēta ar citiem materiāliem.

Šo regulu nepiemēro jonu apmaiņas sveķiem, kaučukam un silikoniem.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Atļautās vielas

Šajā regulā ir uzskaitītas vielas, kuras var apzināti izmantot plastmasas materiālu un izstrādājumu ražošanā. Sarakstā iekļauj:

monomērus;

piedevas (izņemot krāsvielas);

polimerizācijas palīgvielas (izņemot šķīdinātājus);

makromolekulas, kas iegūtas mikrobioloģiskā fermentācijā.

Sarakstā iekļauj jaunas vielas, ja pēc attiecīga pieteikuma iesniegšanas un apstiprināšanas procedūras Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde sagatavo pozitīvu atzinumu.

Laišana tirgū

Lai attiecīgos plastmasas materiālus un izstrādājumus varētu laist ES tirgū, tiem jāatbilst:

Regulā (EK) Nr. 1935/2004 noteiktajām prasībām par izmantošanu, marķēšanu un izsekojamību;

Regulā (EK) Nr. 2023/2006 noteiktajai labai ražošanas praksei;

prasībām saistībā ar sastāvu un atbilstības deklarāciju (sk. tālāk).

Regulas pielikumos ir izklāstīti atļauto vielu izmantošanas apstākļi un migrācijas robežas. Visiem plastmasas materiāliem un izstrādājumiem ir jāatbilst īpatnējās migrācijas robežām un kopējās migrācijas robežām.

Plastmasas materiālā vai izstrādājumā katra plastmasas slāņa sastāvam ir jāatbilst šai regulai. Tomēr slānis, kas nav tiešā saskarē ar pārtiku, drīkst:

neatbilst šajā regulā noteiktajiem ierobežojumiem un specifikācijām (izņemot vinilhlorīda monomēru, kā noteikts I pielikumā);

būt ražots ar vielām, kuras nav minētas atļauto vielu sarakstā (tomēr šīs vielas nedrīkst būt mutagēnas*, kancerogēnas* vai toksiskas attiecībā uz reproduktīvo funkciju vai būt nano formā*).

Ražotājam ir jāsagatavo rakstveida deklarācija (IV pielikums). Tajā ir jānorāda materiāli, izstrādājumi un produkti, kas iegūti to ražošanas procesa starpposmā, kā arī pašas vielas. Tā jāatjauno, ja ir veiktas būtiskas sastāva vai ražošanas procesa izmaiņas.

KOPŠ KURA LAIKA REGULA IR PIEMĒROJAMA?

Regula ir piemērojama kopš 2011. gada 4. februāra.

KONTEKSTS

GALVENIE TERMINI

* Migrācijas robežas: vielas maksimālais daudzums, ko materiāli un izstrādājumi var pārnest uz pārtiku. Šīs robežas izsaka vielas miligramos uz pārtikas kilogramu (mg/kg).

* Mutagēns: fizikāla vai ķīmiska viela, kas maina organisma ģenētisko materiālu un tādējādi palielina mutāciju biežumu, pārsniedzot dabisko fona līmeni.

* Kancerogēns: viela, kas tieši izraisa vēzi.

* Nano forma: dabiska, nejauši radusies vai rūpnieciski ražota viela, kas satur daļiņas nesaistītā veidā vai kā agregātus, vai kā aglomerātus un kur 50 % vai vairāk daļiņu izmēru sadalījumā viens vai vairāki no ārējiem izmēriem ir 1 nanometra — 100 nanometru (t. i., metra miljonās daļas) diapazonā.

AKTS

Komisijas Regula (ES) Nr. 10/2011 (2011. gada 14. janvāris) par plastmasas materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtiku (OV L 12, 15.1.2011., 1.–89. lpp.)

Regulas (ES) Nr. 10/2011 turpmākie grozījumi un labojumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai informatīva nozīme.

SAISTĪTIE AKTI

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1935/2004 (2004. gada 27. oktobris) par materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtikas produktiem, un par Direktīvu 80/590/EEK un 89/109/EEK atcelšanu (OV L 338, 13.11.2004., 4.–17. lpp.). Skatīt konsolidēto versiju.

Komisijas Regula (EK) Nr. 2023/2006 (2006. gada 22. decembris) par materiālu un izstrādājumu, kam paredzēta saskare ar pārtiku, labu ražošanas praksi (OV L 384, 29.12.2006., 75.–78. lpp.). Skatīt konsolidēto versiju.

Pēdējo reizi atjaunots: 24.11.2015

Top