Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Dzīvnieku izcelsmes blakusprodukti, kuri nav paredzēti cilvēku uzturam

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Dzīvnieku izcelsmes blakusprodukti, kuri nav paredzēti cilvēku uzturam

KOPSAVILKUMS:

Regula (EK) Nr. 1069/2009 — veselības aizsardzības noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem un atvasinātajiem produktiem, kuri nav paredzēti cilvēku patēriņam

KOPSAVILKUMS

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

Ar šo regulu pieņem sabiedrības veselības un dzīvnieku veselības aizsardzības noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem* un atvasinātajiem produktiem*. Tie ir paredzēti, lai novērstu un mazinātu draudus cilvēku un dzīvnieku veselībai un nodrošinātu pārtikas un barības ķēdes drošumu.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

 • Šis tiesību akts attiecas uz:
  • dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem un atvasinātajiem produktiem, kurus saskaņā ar tiesību aktiem nedrīkst izmantot cilvēku patēriņam;
  • dzīvnieku izcelsmes produktiem, kurus drīkst izmantot cilvēku patēriņam, taču kas tiek izmantoti citiem mērķiem;
  • izejvielām dzīvnieku izcelsmes produktu ražošanai.
 • Abu šo produktu veidu ražotājiem jānodrošina, ka tie atbilst tiesību aktam visos ražošanas ķēdes posmos.
 • Viņiem ir jāreģistrē produkti, kurus tie nosūta, transportē vai saņem, un jānodrošina nepieciešamās dokumentācijas uzskaite.
 • Ražotājiem jāinformē valstu iestādes par produktiem un telpām, ko tie izmanto ražošanas ķēdes posmos. Šīm telpām jāatbilst noteiktiem higiēnas standartiem un par tām jāsaņem oficiāls apstiprinājums.
 • ES valstis veic oficiālas pārbaudes, lai nodrošinātu, ka ražotāji savāc dzīvnieku izcelsmes blakusproduktus, nosaka to kategoriju un transportē tos bez liekas kavēšanās, kā arī apstrādā, izmanto vai likvidē saskaņā ar šiem noteikumiem.
 • Atvasinātos produktus, piemēram, kosmētikas līdzekļus, medicīnas ierīces un veterinārās zāles, kas atbilst citiem ES tiesību aktiem, var piedāvāt tirdzniecībai, kad tie sasniedz ražošanas ķēdes beigu posmu.
 • Dzīvnieku blakusprodukti ir iedalīti trīs kategorijās atkarībā draudiem, ko tie rada cilvēku vai dzīvnieku veselībai. Šīs kategorijas nosaka, kā produkti jālikvidē vai jāreģenerē.
 • Abiem produktu veidiem ir noteikti ierobežojumi. Piemēram, tos nedrīkst izmantot, lai barotu tādas pašas sugas dzīvniekus vai saimniecībā audzētas zivis.
 • Importētiem abu veidu produktiem jāatbilst ES standartiem.
 • Pastāv aizliegums attiecībā uz šo abu produktu veidu eksportu sadedzināšanai vai apglabāšanai atkritumu poligonos, kā arī attiecībā uz eksportu uz valstīm, kuras nav Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībnieki, izmantošanai biogāzes un kompostēšanas iekārtās.

2013. gadā šis tiesību akts tika grozīts, lai Majotai kā jaunam ES tālākajam reģionam noteiktu pienākumu panākt atbilstību tiesību akta noteikumiem līdz 2021. gada 1. janvārim.

KOPŠ KURA LAIKA REGULA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama kopš 2011. gada 4. marta.

KONTEKSTS

ES noteikumi par dzīvnieku blakusproduktiem Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē.

GALVENIE TERMINI

* Dzīvnieku blakusprodukts: veseli dzīvnieku ķermeņi vai to daļas, kas nav paredzēti cilvēka patēriņam.

* Atvasināti produkti: produkti, kuri iegūti pēc dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu apstrādes.

AKTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1069/2009 (2009. gada 21. oktobris), ar ko nosaka veselības aizsardzības noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem un atvasinātajiem produktiem, kuri nav paredzēti cilvēku patēriņam, un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1774/2002 (Dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu regula) (OV L 300, 14.11.2009., 1.–33. lpp.)

Regulas (EK) Nr. 1069/2009 turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

Pēdējo reizi atjaunots: 26.01.2016

Top