Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Droša pārtikas apstrāde: kopīgi standarti ekstrakcijas šķīdinātājiem

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Droša pārtikas apstrāde: kopīgi standarti ekstrakcijas šķīdinātājiem

KOPSAVILKUMS:

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/32/EK (2009. gada 23. aprīlis) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz ekstrakcijas šķīdinātājiem, ko izmanto pārtikas produktu un pārtikas sastāvdaļu ražošanā (pārstrādāta versija) (OV L 141, 6.6.2009., 3.–11. lpp.). Saite uz konsolidēto versiju.

KOPSAVILKUMS

Ekstrakcija ar šķīdinātājiem ir metode, ar ko vielu atdala no vienas vai vairākām citām vielām ar šķīdinātāja* palīdzību. Šo metodi izmanto pārtikas rūpniecībā, un tā ir jāreglamentē, lai nodrošinātu cilvēku veselības aizsardzību un lai ar šīs metodes palīdzību izgatavotās preces varētu brīvi pārdot visā Eiropas Savienībā.

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

Ar to aizstāj agrākus tiesību aktus un izveido vienotu sarakstu ar ekstrakcijas šķīdinātājiem*, kurus var izmantot pārtikas produktu, pārtikas sastāvdaļu un izejvielu apstrādē, ievērojot labas ražošanas prakses nosacījumus.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Ir atļauti šādi ekstrakcijas šķīdinātāji:

propāns;

butāns;

etilacetāts;

etanols;

oglekļa dioksīds;

acetons;

slāpekļa oksīds.

ES valstis nevar aizliegt, ierobežot vai kavēt pārtikas produktu vai pārtikas sastāvdaļu tirdzniecību, ja to apstrādē ir izmantoti šie ekstrakcijas šķīdinātāji atbilstoši tiesību aktu noteikumiem.

ES valstis nav tiesīgas atļaut izmantot citas vielas un materiālus kā ekstrakcijas šķīdinātājus.

Valsts iestādes var uz laiku pārtraukt vai ierobežot atļautu ekstrakcijas šķīdinātāju izmantošanu, ja tām ir pietiekams iemesls secināt, ka attiecīgās vielas izmantošana pārtikā var apdraudēt cilvēku veselību.

Valsts iestādes tūlīt informē pārējās ES valstis un Eiropas Komisiju, kas cik iespējams drīz izskata sniegtos pierādījumus.

Vielām, ko izmanto kā ekstrakcijas šķīdinātājus, uz to iesaiņojuma, traukiem vai etiķetēm norāda noteiktu skaidri saskatāmu, viegli salasāmu un neizdzēšamu informāciju. Šī informācija ietver:

tirdzniecības nosaukumu;

skaidru norādi, ka materiāla kvalitāte atbilst izmantošanai pārtikas produktu vai pārtikas sastāvdaļu ekstrakcijā;

īpašus uzglabāšanas noteikumus.

KOPŠ KURA LAIKA DIREKTĪVA IR PIEMĒROJAMA?

Kopš 2009. gada 26. jūnija.

GALVENIE TERMINI

* Šķīdinātājs ir jebkura viela, kas šķīdina pārtikas produktus.

* Ekstrakcijas šķīdinātājs ir viela, ko izmanto pārtikas produktu apstrādē un ko pēc tam izvada no tiem. Tomēr tas var radīt negribētas, bet tehniski nenovēršamas atliekas vai atvasinājumus pārtikas produktos.

Pēdējo reizi atjaunots: 26.10.2015

Top