Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Drošs piena un piena produktu imports

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Drošs piena un piena produktu imports

KOPSAVILKUMS:

Komisijas Regula (ES) Nr. 605/2010 — dzīvnieku un sabiedrības veselības un veterinārās sertifikācijas nosacījumi lietošanai pārtikā paredzēta svaigpiena un piena produktu ievešanai Eiropas Savienībā

KOPSAVILKUMS

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

Ar to aizsargā dzīvnieku veselību ES, nodrošinot, ka importētais piens un piena produkti atbilst noteiktiem dzīvnieku veselības pamatkritērijiem.

Ar to nosaka sabiedrības un dzīvnieku veselības nosacījumus un sertifikācijas prasības svaigpiena un piena produktu ievešanai ES, tostarp nepieciešamajai termiskajai apstrādei.

Tajā ir sniegts to valstu saraksts, no kurām atļauts ievest šādus produktus.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

No ārpussavienības valstīs iegūta svaigpiena ražotus piena produktus ir atļauts ievest no valstīm, kuras ir saņēmušas attiecīgu atļauju, taču tām ir piemērojamas dažādas termiskās apstrādes prasības atkarībā no dzīvnieku veselības stāvokļa izcelsmes valstī.

Atļauto valstu kategoriju saraksts ir iekļauts šīs regulas I pielikumā.

Svaigpiena un piena produktu imports bez termiskās apstrādes ir atļauts no tām valstīm, kuras norādītas pielikuma A slejā.

No pielikuma B un C slejās norādītajām valstīm importētajiem piena produktiem, kas iegūti no govs, aitas, kazas vai bifeļa svaigpiena, jābūt pasterizētiem, pasterizētiem augstā temperatūrā uz īsu laiku (HTST) vai termiski apstrādātiem ultrasterilizācijas temperatūrā (UHT) atkarībā no tā, kurā slejā (B vai C) attiecīgā valsts ir ierindota.

No citiem dzīvniekiem, izņemot govis, aitas, kazas un bifeļus, iegūtais piens un piena produkti ir jāpasterizē vai jāveic to termiskā apstrāde ultrasterilizācijas temperatūrā.

Piens vai piena produkti nedrīkst būt no tādiem reģioniem, kuros pastāv mutes un nagu sērgas risks.

Šī prasība neattiecas uz pielikuma A slejā norādītajām valstīm. Taču pienam vai piena produktiem jāveic termiskā apstrāde, ja to izcelsme ir valstī, kurā pēdējo 12 mēnešu laikā ir uzliesmojusi mutes un nagu sērga vai kurā šajā periodā ir veikta vakcinācija pret minēto slimību.

Visiem importētajiem piena produktiem jābūt veterinārārsta parakstītam veselības sertifikātam. Dzīvnieku veselības nosacījumi piena un piena produktu ievešanai ir izklāstīti Direktīvā 2002/99/EK.

Svaigpiena un piena produktu sūtījumi, kas tiek vesti uz ārpussavienības valsti, šķērsojot ES teritoriju, ir atļauti saskaņā ar šo regulu, ja:

tie tiek sūtīti no valsts, no kuras ir atļauti šādi sūtījumi, un ir pienācīgi termiski apstrādāti atbilstoši izcelsmes valsts kategorijai (A vai B sleja);

tie atbilst sertifikācijas noteikumos minētajiem īpašajiem dzīvnieku veselības nosacījumiem un tiem ir pievienots veselības sertifikāts;

pēc veterinārās pārbaudes robežkontroles punktā tiem ir dota tranzīta atļauja, kurā attiecīgā gadījumā ietilpst arī uzglabāšanas atļauja.

KOPŠ KURA LAIKA REGULA IR PIEMĒROJAMA?

Tā stājās spēkā 2010. gada 30. jūlijā.

KONTEKSTS

Eiropas Komisijas tīmekļa vietnes sadaļa, kas veltīta piena un piena produktu importam.

AKTS

Komisijas Regula (ES) Nr. 605/2010 (2010. gada 2. jūlijs), ar ko nosaka dzīvnieku un sabiedrības veselības un veterinārās sertifikācijas nosacījumus lietošanai pārtikā paredzēta svaigpiena un piena produktu ievešanai Eiropas Savienībā (OV L 175, 10.7.2010., 1.–24. lpp.)

Regulas (ES) Nr. 605/2010 turpmākie grozījumi un labojumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai informatīva nozīme.

SAISTĪTIE AKTI

Padomes Direktīva 2002/99/EK (2002. gada 16. decembris), ar ko paredz dzīvnieku veselības noteikumus, kuri reglamentē tādu dzīvnieku izcelsmes produktu ražošanu, pārstrādi, izplatīšanu un ievešanu, kas paredzēti lietošanai pārtikā (OV L 18, 23.1.2003., 11.–20. lpp.). Skatīt konsolidēto versiju.

Pēdējo reizi atjaunots: 25.11.2015

Top