Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Dzīvnieku barības tirdzniecība: ES noteikumi

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Dzīvnieku barības tirdzniecība: ES noteikumi

KOPSAVILKUMS:

Regula (EK) Nr. 767/2009 — dzīvnieku barības laišana tirgū un lietošana

KOPSAVILKUMS

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

 • Tajā ir paredzēti noteikumi gan tādu dzīvnieku, kurus izmanto pārtikas ražošanā, gan lolojumdzīvnieku barības laišanai tirgū un lietošanai.
 • Tajā ir noteiktas arī marķēšanas, iepakojuma un noformējuma prasības.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Barība

Šī regula attiecas uz visām pārstrādātām, daļēji pārstrādātām un nepārstrādātām vielām vai produktiem, tostarp uz piedevām, ko paredzēts lietot perorālai dzīvnieku barošanai.

To piemēro neatkarīgi no un nekādā veidā neskarot citus Eiropas Savienības (ES) noteikumus, kas attiecas uz dzīvnieku ēdināšanu, proti, uz:

Tirdzniecība un lietošana

Dzīvnieku barībai ir jāatbilst nekaitīguma un tirdzniecības prasībām. Tai jo īpaši:

 • ir jābūt nekaitīgai;
 • nedrīkst būt tieša nelabvēlīga ietekme uz vidi vai dzīvnieku labturību;
 • ir jābūt nebojātai, īstai, bez piemaisījumiem, jāatbilst savam mērķim un jābūt tirgus prasībām atbilstīgai kvalitātei;
 • ir jābūt marķētai, iepakotai un noformētai saskaņā ar piemērojamo tiesību aktu noteikumiem.

Tā nedrīkst saturēt sastāvdaļas, kuras ir ierobežotas vai kuras ir aizliegts laist tirgū.

Izsekojamība

Ir jānodrošina iespēja izsekot barībai visos tās ražošanas, pārstrādes un izplatīšanas posmos. Barības apritē iesaistītajiem uzņēmējiem ir jāspēj norādīt, kas viņiem piegādāja:

 • barību;
 • produktīvu dzīvnieku;
 • jebkuru vielu, ko paredzēts iekļaut vai ko varētu iekļaut barības sastāvā.

Barībai, kura tiek vai varētu tikt laista ES tirgū, ir jābūt marķētai vai identificējamai tādā veidā, lai to varētu izsekot.

Marķēšana un noformējums

Regulā ir paredzēti vispārīgi noteikumi attiecībā uz visas barības marķēšanu un noformējumu, piemēram, pienākums norādīt:

 • barības veidu;
 • uzņēmēja, kas iesaistīts barības apritē, vārdu vai uzņēmuma nosaukumu un adresi;
 • partijas vai sērijas atsauces numuru;
 • neto svaru;
 • izmantoto piedevu sarakstu;
 • mitruma saturu.

Marķējumam un noformējumam ir jābūt skaidri salasāmam un neizdzēšamam. Tas nedrīkst maldināt lietotāju attiecībā uz barības paredzēto lietojumu vai iezīmēm.

Eiropas Komisija ir publicējusi papildu ieteikumus, lai palīdzētu šajā jomā strādājošajiem uzņēmumiem un iestādēm, tostarp:

Iepakojums

Barības sastāvdaļas un barības maisījumi jālaiž tirgū tikai noslēgtos iepakojumos vai tvertnēs. Tomēr noteikta veida barību drīkst laist tirgū kā beztaras preci vai nenoslēgtā iepakojumā vai tvertnēs. Tā ietver:

 • barības sastāvdaļas;
 • graudu un veselu augļu maisījumus;
 • barības maisījumu piegādes starp ražotājiem;
 • barību briketēs vai laizāmo sāli.

KOPŠ KURA LAIKA REGULA IR PIEMĒROJAMA?

Tā stājās spēkā 2009. gada 21. septembrī.

KONTEKSTS

Eiropas Komisijas tīmekļa vietnes sadaļa “Dzīvnieku barošana — barības tirdzniecība”.

AKTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 767/2009 (2009. gada 13. jūlijs) par barības laišanu tirgū un lietošanu un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1831/2003, un atceļ Padomes Direktīvu 79/373/EEK, Komisijas Direktīvu 80/511/EEK, Padomes Direktīvas 82/471/EEK, 83/228/EEK, 93/74/EEK, 93/113/EK un 96/25/EK un Komisijas Lēmumu 2004/217/EK (OV L 229, 1.9.2009., 1.–28. lpp.)

Regulas (EK) Nr. 767/2009 turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

SAISTĪTIE AKTI

Komisijas Regula (ES) Nr. 68/2013 (2013. gada 16. janvāris), ar ko izveido barības sastāvdaļu reģistru (OV L 29, 30.1.2013., 1.–64. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 03.02.2016

Top