Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Mājputnu un inkubējamo olu tirdzniecība Eiropas Savienībā

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Mājputnu un inkubējamo olu tirdzniecība Eiropas Savienībā

 

KOPSAVILKUMS:

Direktīva 2009/158/EK par dzīvnieku veselības nosacījumiem, ar ko reglamentē mājputnu un inkubējamo olu tirdzniecību Kopienā un to ievešanu no ārpussavienības valstīm

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

Ar šo direktīvu nosaka dzīvnieku veselības nosacījumus, ar kādiem reglamentē mājputnu un inkubējamo olu tirdzniecību Eiropas Savienībā un to ievešanu ES no ārpussavienības valstīm, lai novērstu inficētu mājputnu ievešanu un infekcijas izplatīšanos.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

 • Šī direktīva attiecas uz šādiem produktiem:
  • mājputni: par 72 stundām vecāki mājputni (tai skaitā vistas, tītari, pērļu vistiņas, pīles, zosis, paipalas, baloži, fazāni, irbes un skrējējputni), kurus audzē vai tur nebrīvē pavairošanai, gaļas vai olu ražošanai patēriņam vai medījamo resursu atjaunošanai;
  • diennakti vecie cāļi: jebkuri mājputni līdz 72 stundu vecumam, kas vēl nav baroti; tomēr muskuspīles vai to krustojumus drīkst barot;
  • inkubējamās olas.
 • Šī direktīva neattiecas uz mājputniem, kas paredzēti izstādēm, skatēm vai konkursiem.
 • Dzīvus mājputnus un inkubējamās olas atļauts tirgot ES tikai tad, ja tie ir no uzņēmumiem, kas atbilst šādām prasībām:
  • atbilst stingrām higiēnas prasībām, kas noteiktas šajā direktīvā;
  • tie īsteno apstiprinātu slimību uzraudzības programmu, kas ietver veterinārās pārbaudes un ziņošanu, ja radušās aizdomas par slimību;
  • veic mājputnu saimes uzskaiti vismaz 2 gadus.
 • Audzēšanas paņēmieniem jābalstās, cik tas ir iespējams, uz “visi iekšā/visi ārā” principu. Uzkopšana un dezinfekcija jāveic pēc katras saimes likvidācijas un jaunas mājputnu partijas ievešanas.
 • Olas jāsavāc vismaz reizi dienā pēc iespējas drīzāk pēc to izdēšanas, tās jānotīra, jādezinficē un jāievieto jaunā vai tīrā un dezinficētā iepakojuma materiālā. Inkubācijas nodaļām jābūt nodalītām no pārējām cāļu audzēšanas uzņēmuma telpām.
 • Inkubējamajām olām jābūt iegūtām no saimēm, kuras ilgāk par sešām nedēļām atradušās apstiprinātos uzņēmumos, un tām jābūt dezinficētām.
 • Diennakti veciem cāļiem jābūt izperētiem no inkubējamām olām, kas atbilst iepriekš aprakstītajiem nosacījumiem, neuzrādot nekādas slimības pazīmes.
 • Vaislas mājputniem ilgāk par sešām nedēļām jābūt turētiem apstiprinātos uzņēmumos, tiem jāatbilst vakcinēšanas nosacījumiem un 48 stundu laikā pirms nosūtīšanas (t. i., pirms atlasīšanas nosūtīšanai) jābūt veiktai to veterinārai pārbaudei.
 • Kaujamiem mājputniem un mājputniem, kas paredzēti medījamo resursu atjaunošanai, jābūt no saimniecības, kurā tie atradās kopš šķilšanās vai ilgāk nekā 21 dienu un uz kuru neattiecas nekādi veselības ierobežojumi. Saimei jāveic veterinārā pārbaude 5 dienu laikā (medījumiem: 48 stundu laikā) pirms nosūtīšanas.
 • Mazāk stingras prasības tiek piemērotas mājputnu un inkubējamo olu partijām, kurās ir mazāk par 20 vienībām.
 • Pārvadājot mājputnus un inkubējamās olas, jāievēro noteikti nosacījumi par izmantotajiem konteineriem un transportlīdzekļiem. Partijām jābūt pievienotam veselības sertifikātam, ko parakstījis valsts pilnvarots veterinārārsts.
 • Mājputnus un inkubējamās olas atļauts importēt ES tikai no apstiprinātām valstīm, kurās veselības nosacījumi ir vismaz līdzvērtīgi nosacījumiem ES, piemēram, obligāta ziņošana par putnu gripu un Ņūkāslas slimību.
 • Lai nodrošinātu direktīvas pareizu piemērošanu, ES valstu un Eiropas Komisijas veterinārie eksperti veic pārbaudes uz vietas.
 • Lai pārvaldītu šajā direktīvā noteiktos dzīvnieku veselības nosacījumus, kas piemērojami mājputnu un inkubējamo olu tirdzniecībai un importam, Komisijai palīdz Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgā komiteja.
 • Šo direktīvu atcels un aizstās ar Regulu (ES) 2016/429 no 2021. gada 20. aprīļa.

KOPŠ KURA LAIKA ŠĪ DIREKTĪVA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama kopš 2010. gada 1. janvāra. Ar to kodificēja Padomes Direktīvu 90/539/EEK par dzīvnieku veselības nosacījumiem, ar ko reglamentē mājputnu un inkubējamo olu tirdzniecību Kopienā un to ievešanu no trešām valstīm.

PAMATDOKUMENTS

Padomes Direktīva 2009/158/EK (2009. gada 30. novembris) par dzīvnieku veselības nosacījumiem, ar ko reglamentē mājputnu un inkubējamo olu tirdzniecību Kopienā un to ievešanu no trešām valstīm (OV L 343, 22.12.2009., 74.–113. lpp.)

Padomes Direktīvas 2009/158/EK turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai informatīva nozīme.

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Komisijas Regula (EK) Nr. 798/2008 (2008. gada 8. augusts) par to trešo valstu, teritoriju, zonu un nodalījumu saraksta izveidošanu, no kuriem atļauts importēt un tranzītā caur Kopienu pārvadāt mājputnus un mājputnu produktus, un par veterinārās sertifikācijas noteikumiem (OV L 226, 23.8.2008., 1.–94. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/429 (2016. gada 9. marts) par pārnēsājamām dzīvnieku slimībām un ar ko groza un atceļ konkrētus aktus dzīvnieku veselības jomā (“Dzīvnieku veselības tiesību akts”) (OV L 84, 31.3.2016., 1.–208. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 18.12.2016

Top