Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ģenētiski modificētu mikroorganismu ierobežota izmantošana

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Ģenētiski modificētu mikroorganismu ierobežota izmantošana

 

KOPSAVILKUMS:

Direktīva 2009/41/EK par ģenētiski modificētu mikroorganismu ierobežotu izmantošanu

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

Ar to pieņem noteikumus ģenētiski modificētu mikroorganismu (ĢMM)* ierobežotai izmantošanai*, lai nodrošinātu cilvēku veselības un vides aizsardzību Eiropas Savienībā (ES).

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Klasifikācija un paziņojumi

 • ĢMM lietotājiem jāveic ar mikroorganismu ierobežotu izmantošanu saistīto procesu novērtēšana attiecībā uz cilvēku veselības un vides riskiem. Pēc novērtēšanas procesus klasificē šādās kategorijās:
  • 1. kategorija: darbībām, kas vai nu pavisam nerada riskus, vai risks, kurš to dēļ rodas, ir niecīgs;
  • 2. kategorija: darbībām, kas rada nelielu risku;
  • 3. kategorija: darbībām, kas rada mērenu risku;
  • 4. kategorija: darbībām, kas rada lielu risku.
 • Ja ĢMM ierobežota izmantošana notiek pirmo reizi, lietotājam jāiesniedz attiecīgās ES valsts kompetentajai iestādei paziņojums, kas satur direktīvas V pielikumā uzskaitīto informāciju. Tas ir nepieciešams, lai šī iestāde varētu pārliecināties par to, ka domātā iekārta ir piemērota attiecīgās darbības veikšanai tādā veidā, kas nerada risku cilvēku veselībai un videi.
 • Pēc paziņojuma iesniegšanas kompetentajām iestādēm turpmāko 1. kategorijas mikroorganismu ierobežotas izmantošanas procesu drīkst veikt bez papildu paziņošanas.
 • 2. kategorijas mikroorganismu ierobežotas izmantošanas procesu drīkst veikt uzreiz pēc paziņojuma iesniegšanas, ja par telpām jau agrāk paziņots sakarā ar 2. vai augstākas kategorijas mikroorganismu ierobežotas izmantošanas procesu. Taču, ja par tām nav paziņots agrāk un nav saņemts atteikums no kompetentās iestādes puses, 2. kategorijas mikroorganismu ierobežotas izmantošanas procesu drīkst veikt 45 dienas pēc paziņojuma iesniegšanas (vai agrāk, ja kompetentā iestāde tam piekrīt).
 • 3. vai 4. kategorijas mikroorganismu ierobežotas izmantošanas procesu nedrīkst veikt, iepriekš nesaņemot atļauju no kompetentās iestādes, kas paziņo savu lēmumu rakstiski.

Negadījumi *

 • ES valstis nodrošina, ka pirms mikroorganismu ierobežotas izmantošanas sākšanas:
  • tiek sastādīts ārkārtas pasākumu plāns, ja ierobežošanas līdzekļu bojājums var radīt nopietnas briesmas, lai varētu reaģēt negadījuma situācijā; un
  • personas, kas var ciest negadījuma rezultātā, tiek informētas par visiem aspektiem attiecībā uz to drošību.
 • Avārijas gadījumā attiecīgā ES valsts nodrošina, ka ĢMM lietotājs informē kompetentās iestādes un sniedz informāciju, kas vajadzīga situācijas novērtēšanai un pasākumu veikšanai.

KOPŠ KURA LAIKA ŠĪ DIREKTĪVA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama kopš 2009. gada 10. jūnija.

KONTEKSTS

Ar šo direktīvu atceļ Direktīvu 90/219/EEK un apvieno tās pamattekstu un turpmākos grozījumus vienā tiesību aktā.

Tā nosaka minimālos standartus, kas jāpiemēro ĢMM ierobežotai izmantošanai. ES valstīm ir atļauts ieviest stingrākus pasākumus.

* GALVENIE TERMINI

ĢMM: Mikroorganismi, piemēram, baktērijas, vīrusi vai sēnītes, kuru ģenētiskais materiāls ir izmainīts tādā veidā, kas nav dabiskā kopulācija un/vai dabiskā krustmija.

Ierobežota izmantošana: Jebkāda veida darbība, kurā notiek mikroorganismu ģenētiskā modificēšana vai kurā tie tiek audzēti, glabāti, transportēti, iznīcināti, izņemti vai izmantoti jebkādā citā veidā un kurā tiek piemēroti īpaši ierobežošanas vai drošības pasākumi, lai ierobežotu to kontaktu ar cilvēkiem un vidi.

Negadījumi: Šīs direktīvas kontekstā tie nozīmē jebkādu nelaimes gadījumu, kas ir saistīts ar ievērojamu un nejaušu ĢMM izkļūšanu no kontroles to ierobežotas izmantošanas gaitā un kas var radīt briesmas cilvēku veselībai vai videi.

PAMATDOKUMENTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/41/EK (2009. gada 6. maijs) par ģenētiski modificētu mikroorganismu ierobežotu izmantošanu (pārstrādāta versija) (OV L 125, 21.5.2009., 75.–97. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 07.07.2016

Top