Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Pārstrādāts plastmasas iepakojums, kas paredzēts saskarei ar pārtiku

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Pārstrādāts plastmasas iepakojums, kas paredzēts saskarei ar pārtiku

Regula (EK) Nr. 282/2008 par pārstrādātiem plastmasas materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtiku

KOPSAVILKUMS

Plastmasas atkritumi var būt piesārņoti ar vielām no iepriekšējās izmantošanas vai ar vielām, kas radušās no plastmasas, kas nav paredzēta saskarei ar pārtiku. Tāpēc gala produkta nekaitīguma kontrolei ir nepieciešams atbilstošs iespējamā piesārņojuma atdalīšanas process.

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

Regulā ir izklāstīti īpaši pasākumi attiecībā uz pārstrādātiem plastmasas materiāliem un izstrādājumiem, tādējādi papildinot Regulu (EK) Nr. 1935/2004 par materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtikas produktiem.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Šī regula attiecas uz pārstrādātu plastmasas materiālu un izstrādājumu, kas paredzēti tiešai saskarei ar pārtikas produktiem, izmantošanu. Tā neattiecas uz iepriekš neizmantotiem atgriezumiem vai polimēriem, kas ķīmiski sadalīti monomēros*, piemēram, atņemot tiem plastmasai raksturīgās īpašības.

Materiāliem un izstrādājumiem, uz kuriem attiecas šī regula, piemēro arī Regulu (ES) Nr. 10/2011 par plastmasas materiāliem, kas paredzēti pārtikas iepakošanai.

Pārstrādātai plastmasai, ko izmanto tādu materiālu un izstrādājumu ražošanā, uz kuriem attiecas šī regula, ir jābūt iegūtai atļautā pārstrādes procesā, kas tiek organizēts saskaņā ar noteikumiem, kas izklāstīti Regulas (EK) Nr. 2023/2006 par materiālu un izstrādājumu, kam paredzēta saskare ar pārtiku, labu ražošanas praksi pielikumā.

Atļauju var piešķirt, ja pārstrādes process atbilst šādiem kritērijiem:

izejvielu kvalitāte ir jākontrolē;

izejvielām ir jābūt iegūtām no plastmasas materiāliem, kuri ražoti saskaņā ar ES tiesību aktiem par plastmasas materiāliem un izstrādājumiem, kas ir paredzēti saskarei ar pārtiku;

pārstrādes procesam ir jāgarantē, ka nepastāv nekāds piesārņojuma risks vai ka tas ir tādā līmenī, kas nerada draudus veselībai;

gatavais izstrādājums nedrīkst pārtikā izdalīt sastāvdaļas tādā daudzumā, kas varētu apdraudēt cilvēku veselību vai izraisīt nepieņemamas pārmaiņas pārtikas sastāvā, vai pasliktināt tās izskatu, smaržu vai tekstūru.

Eiropas Komisija uztur atļauto pārstrādes procesu publisku reģistru, kā arī ES valstīs un ārpussavienības valstīs esošo pārstrādes vietu reģistru.

Pārstrādāto plastmasas materiālu un izstrādājumu sastāva brīvprātīgai pašdeklarācijai ievēro noteikumus, kas paredzēti ar ISO 14021:1999 standartu.

Papildus Regulas (ES) Nr. 10/2011 prasībām atbilstības deklarācijai ir jāapliecina, ka:

izmantotais pārstrādes process ir atļauts, norādot tā Eiropas Kopienas (EK) reģistra numuru;

plastmasas izejvielas, pārstrādes process un pārstrādātā plastmasa atbilst specifikācijām, kādām izsniegta atļauja;

pastāv kvalitātes nodrošināšanas sistēma.

GALVENAIS TERMINS

* Monomērs: viela, kas sastāv no atsevišķām nesavienotām molekulām, atšķirībā no polimēra, kas savas plastmasai raksturīgās īpašības iegūst no monomērā esošajām molekulām, tās sasaistot.

KOPŠ KURA LAIKA ŠĪ REGULA IR PIEMĒROJAMA?

No 2008. gada 17. aprīļa.

Plašāka informācija ir pieejama Eiropas Komisijas tīmekļa vietnes lapā, kas veltīta materiāliem, kas paredzēti saskarei ar pārtikas produktiem.

AKTS

Komisijas Regula (EK) Nr. 282/2008 (2008. gada 27. marts) par pārstrādātiem plastmasas materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtiku, un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2023/2006

ATSAUCES

Akts

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Regula (EK) Nr. 282/2008

17.4.2008.

OV L 86, 28.3.2008., 9.–18. lpp.

SAISTĪTIE AKTI

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1935/2004 (2004. gada 27. oktobris) par materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtikas produktiem, un par Direktīvu 80/590/EEK un 89/109/EEK atcelšanu (OV L 338, 13.11.2004., 4.–17. lpp.)

Komisijas Regula (EK) Nr. 2023/2006 (2006. gada 22. decembris) par materiālu un izstrādājumu, kam paredzēta saskare ar pārtiku, labu ražošanas praksi (OV L 384, 29.12.2006., 75.–78. lpp.)

Komisijas Regula (ES) Nr. 10/2011 (2011. gada 14. janvāris) par plastmasas materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtiku (OV L 12, 15.1.2011., 1.–89. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 03.12.2015

Top