Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Dzīvnieku aizsardzība nonāvēšanas laikā

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Dzīvnieku aizsardzība nonāvēšanas laikā

KOPSAVILKUMS:

Regula (EK) Nr. 1099/2009 par dzīvnieku aizsardzību nonāvēšanas laikā

KOPSAVILKUMS

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

 • Ar to ievieš labturības noteikumus to dzīvnieku nonāvēšanai vai kaušanai, kurus audzē pārtikas un citu produktu, piemēram, kažokādu un ādas ražošanai. Tā attiecas arī uz dzīvnieku nonāvēšanu audzētavās citu iemeslu dēļ, piemēram, slimību izplatības apturēšanai.
 • Šo regulu nepiemēro savvaļas dzīvnieku nonāvēšanai vai gadījumos, kad dzīvniekus nonāvē zinātnisku eksperimentu nolūkos, medībās, kultūras vai sporta pasākumu laikā, un eitanāzijai, ko veic veterinārārsts, kā arī mājputniem, trušiem vai zaķiem, kurus nokauj privātam patēriņam mājās.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Dzīvniekiem jāaiztaupa jebkuras sāpes, stress vai ciešanas, no kurām nonāvēšanas laikā iespējams izvairīties. Uzņēmumiem, piemēram, kautuvēm jānodrošina, lai:

 • dzīvniekiem ir nodrošināts fizisks komforts un aizsardzība, tie tiek turēti tīri, ir pasargāti no ievainojumiem, kā arī ir aprūpēti un izmitināti, ņemot vērā viņu parasto uzvedību;
 • dzīvniekiem nav vērojamas sāpju, baiļu vai anormālas uzvedības pazīmes, no kurām var izvairīties;
 • necieš no ilgstoša barības vai ūdens trūkuma;
 • dzīvnieki ir pasargāti no saskares ar citiem dzīvniekiem, kas varētu kaitēt to labturībai, ja no tā ir iespējams izvairīties.

Iekārtām, ko izmanto nonāvēšanai, jāatbilst šīm prasībām visa gada garumā.

Savaldīšanas un apdullināšanas metodes

Regula paredz sīki izstrādātus noteikumus par dzīvnieku savaldīšanu un apdullināšanu, tostarp uzņēmēju apmācību un iekārtu atbilstošu uzturēšanu. Tajā ir izklāstīta dažādu metožu pielietošana dažādiem dzīvniekiem. Jo īpaši apdullinātiem dzīvniekiem jāpaliek bez samaņas līdz pat nāves iestāšanās brīdim, izņemot gadījumus, kad tos pakļauj īpašām kaušanas metodēm, ko nosaka reliģiski rituāli, ar nosacījumu, ka tas notiek kautuvē.

Kvalifikācijas sertifikāts

Nonāvēšanu un saistītas darbības veic tikai tādas personas, kurām ir atbilstīga kvalifikācija uzdevuma veikšanai, neradot dzīvniekiem sāpes, stresu vai ciešanas, no kā var izvairīties. Dažu darbību veikšanai ir nepieciešami atsevišķi kvalifikācijas sertifikāti, piemēram:

 • apiešanās ar dzīvniekiem un to aprūpe pirms to savaldīšanas;
 • dzīvnieku savaldīšana apdullināšanas vai nonāvēšanas nolūkā;
 • dzīvnieku apdullināšana un efektīvas apdullināšanas novērtēšana;
 • dzīvu dzīvnieku iekāršana važās, pacelšana vai atasiņošana;
 • kaušana saskaņā ar reliģiskiem rituāliem.

No ārpussavienības valstīm importētai gaļai pievienotajam veselības sertifikātam jāapliecina, ka ir ievērotas līdzvērtīgas prasības.

Kautuves

Regulā ir izklāstīti sīki izstrādāti noteikumi kautuvju izbūvei, iekārtām un darbībai. Kautuvju uzņēmējiem pastāvīgi jāveic procedūru pārraudzība, kā arī jāieceļ dzīvnieku labturības inspektors, kas palīdz nodrošināt atbilstību. Aizliegts izmantot šādus savaldīšanas paņēmienus:

 • pie samaņas esošu dzīvnieku pakarināšana vai pacelšana;
 • dzīvnieku pēdu vai kāju mehāniska saspiešana vai sasiešana.

Ir pieļaujami daži izņēmumi, kad dzīvniekus drīkst apgriezt kājām gaisā, piemēram, mājputnu gadījumā vai nokaujot saskaņā ar reliģiskiem rituāliem.

Piespiedu nokaušana* un ārkārtas nonāvēšana

Pirms piespiedu nokaušanas darbības sākšanas jābūt izstrādātam rīcības plānam, lai nodrošinātu atbilstību šajā regulā minētajiem noteikumiem. Turklāt katru gadu ir jāiesniedz ziņojums par piespiedu nokaušanas darbībām. Šajā ziņojumā konkrēti jāiekļauj:

 • piespiedu nokaušanas iemeslus;
 • nonāvēto dzīvnieku skaitu un sugu;
 • izmantotos apdullināšanas un nonāvēšanas paņēmienus;
 • konstatētās problēmas un risinājumus, lai samazinātu attiecīgo dzīvnieku ciešanas.

Ja dzīvnieki cieš lielas sāpes vai sajūt lielas ciešanas, attiecīgo dzīvnieku īpašnieks veic visu iespējamo, lai nonāvētu dzīvniekus pēc iespējas ātri.

Noteikumu neievērošana un sankcijas

ES valstis nodrošina noteikumu īstenošanu un to, ka kompetentās iestādes ir pilnvarotas:

 • mainīt procedūras, palēnināt vai apturēt ražošanu;
 • palielināt pārraudzības procedūru biežumu;
 • apturēt vai anulēt kvalifikācijas sertifikātus.

Sankcijām jābūt iedarbīgām, samērīgām un atturošām.

KOPŠ KURA LAIKA REGULA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama kopš 2013. gada 1. janvāra.

KONTEKSTS

Ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 13. pantu ieviesa noteikumu, ka dzīvnieki ir atzīstami par jutīgām būtnēm*.

Plašāka informācija ir pieejama Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē “Kaušana un apdullināšana”.

GALVENIE TERMINI

* Piespiedu nokaušana: dzīvnieku nonāvēšanas process sabiedrības veselības, dzīvnieku veselības, dzīvnieku labturības vai vides aizsardzības nolūkos, ko veic kompetento iestāžu uzraudzībā.

* Jutīga būtne: radība, kas spēj sajust fiziskas un psiholoģiskas sāpes un ciešanas.

AKTS

Padomes Regula (EK) Nr. 1099/2009 (2009. gada 24. septembris) par dzīvnieku aizsardzību nonāvēšanas laikā (OV L 303, 18.11.2009., 1.–30. lpp.)

SAISTĪTIE AKTI

Komisijas ziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei par liellopu savaldīšanas iekārtām, kurās dzīvnieki tiek apgriezti kājām gaisā vai nostādīti citā nedabiskā stāvoklī (COM(2016) 48 final, 8.2.2016.)

Pēdējo reizi atjaunots: 23.05.2016

Top