Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Cūku identifikācija un reģistrācija

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Cūku identifikācija un reģistrācija

 

KOPSAVILKUMS:

Direktīva 2008/71/EK par cūku identificēšanu un reģistrēšanu

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

Tās mērķis ir nodrošināt cūku izsekojamību*, liekot Eiropas Savienības (ES) valstīm izveidot vienotu identifikācijas un reģistrācijas sistēmu.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

 • ES valstīm ir jāizveido sistēma, lai identificētu cūku grupas, lai varētu izsekot to izcelsmi un pārvietošanu starp saimniecībām.
 • Direktīva neattiecas uz mežacūkām, un var piešķirt atbrīvojumus saimniecībām, kurās tur vienu cūku pašu vajadzībām, ar nosacījumu, ka tiek ievēroti Direktīvas 90/425/EEK veterinārie, fiziskie un administratīvie nosacījumi.
 • Identifikācijas un reģistrācijas sistēmā ir nepieciešami šādi elementi:
  • krotālija vai tetovējums, kas ļauj identificēt cūku grupu, lai noteiktu saimniecību, kurā tās dzimušas, kā arī saimniecības, kur tās vēlāk turētas; dzīvnieku marķēšana ir jāveic pēc iespējas drīzāk un noteikti pirms izvešanas no saimniecības, kur dzīvnieki dzimuši;
  • reģistrskatrā saimniecībā , kurā glabā informāciju par cūkām un to pārvietošanu; šāda informācija ir jāglabā vismaz 3 gadus;
  • valsts centrālā datorizētā datubāze, kurā glabā informāciju par cūku audzēšanas saimniecībām, cūku grupu identifikāciju un to pārvietošanu.
 • Jebkāda informācija, kas attiecas uz tādu cūku pārvietošanu, kurām nav pievienots veterinārijas vai zootehnikas tiesību aktos prasītais sertifikāts vai dokuments, pēc pieprasījuma ir jādara pieejama kompetentajām iestādēm minimālajā noteiktajā termiņā.
 • Dzīvniekus, kurus no ārpussavienības valsts ieved ES nokaušanai, nav obligāti nepieciešams identificēt saskaņā ar šo direktīvu, ja tiem veic ES veterinārās pārbaudes saistībā ar dzīvu dzīvnieku ievešanu un ja tos nokauj 30 dienu laikā.
 • ES valstīm ir jāpiemēro sodi par direktīvas noteikumu pārkāpšanu.
 • Direktīvu atcels un aizstās ar Regulu (ES) 2016/429, kas stāsies spēkā 2021. gada 20. aprīlī.

KOPŠ KURA LAIKA ŠĪ DIREKTĪVA IR PIEMĒROJAMA?

Šī kodificētā versija (Direktīva 2008/71/EK) ir jauns tiesību akts, kas ietver sākotnējo aktu (Direktīvu 92/102/EEK) un tā turpmākos grozījumus. Tā ir piemērojama kopš 2008. gada 28. augusta. ES valstu tiesību aktos Direktīva 92/102/EEK bija jāiekļauj līdz 1993. gada 31. decembrim.

* GALVENIE TERMINI

Izsekojamība: spēja visos ražošanas, pārstrādes un izplatīšanas posmos izsekot jebkuru pārtiku, barību, produktīvo dzīvnieku vai vielu, ko paredzēts izmantot pārtikā vai barībā.

PAMATDOKUMENTS

Padomes Direktīva 2008/71/EK (2008. gada 15. jūlijs) par cūku identificēšanu un reģistrēšanu (Kodificēta versija) (OV L 213, 8.8.2008., 31.–36. lpp.)

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/429 (2016. gada 9. marts) par pārnēsājamām dzīvnieku slimībām un ar ko groza un atceļ konkrētus aktus dzīvnieku veselības jomā (“Dzīvnieku veselības tiesību akts”) (OV L 84, 31.3.2016., 1.–208. lpp.)

Padomes Direktīva 90/425/EEK (1990. gada 26. jūnijs) par veterinārajām un zootehniskajām pārbaudēm, kas piemērojamas Kopienā iekšējā tirdzniecībā ar noteiktiem dzīviem dzīvniekiem un produktiem, lai izveidotu iekšējo tirgu (OV L 224, 18.8.1990., 29.–41. lpp.)

Direktīvas 90/425/EEK turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

Pēdējo reizi atjaunots: 05.10.2016

Top