Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Zinātniskā un tehnoloģiskā sadarbība ar Amerikas Savienotajām Valstīm

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Zinātniskā un tehnoloģiskā sadarbība ar Amerikas Savienotajām Valstīm

Nolīguma par zinātnisko un tehnoloģisko sadarbību starp Amerikas Savienotajām Valstīm (ASV) un Eiropas Savienību (ES) mērķis ir rosināt, attīstīt un veicināt zinātniskās un tehnoloģiskās sadarbības aktivitātes starp abām nolīguma pusēm. Pateicoties šim nolīgumam, saskaņā ar savstarpīguma principu ASV un Eiropas zinātnieki jo īpaši varēs piedalīties cits cita pētniecības un izstrādes aktivitātēs.

AKTI

98/591/EK: Padomes Lēmums (1998. gada 13. oktobris) par Zinātniski tehniskās sadarbības nolīguma noslēgšanu starp Eiropas Kopienu un Amerikas Savienoto Valstu valdību.

2009/306/EK: Padomes Lēmums (2009. gada 30. marts), lai pagarinātu un grozītu Nolīgumu par zinātnisko un tehnisko sadarbību starp Eiropas Kopienu un Amerikas Savienoto Valstu valdību.

2014/240/ES: Padomes Lēmums (2014. gada 14. aprīlis), lai pagarinātu Nolīgumu par zinātnisko un tehnoloģisko sadarbību starp Eiropas Kopienu un Amerikas Savienoto Valstu valdību.

KOPSAVILKUMS

Lēmuma 2014/240/ES mērķis ir vēl par 5 gadiem pagarināt Nolīgumu par zinātnisko un tehnoloģisko sadarbību starp Eiropas Kopienu (EK) un Amerikas Savienotajām Valstīm (ASV), kas sākotnēji parakstīts 1997. gada 5. decembrī Vašingtonā.

Tā mērķis ir stiprināt sadarbību starp abām pusēm kopīgās prioritāšu jomās, kurās tās veic zinātniskās vai tehnoloģiskās pētniecības un izstrādes pasākumus. Sadarbības pasākumu nozares:

 • vide (arī klimata izpēte);
 • biomedicīna un veselība (arī AIDS, infekcijas slimību un narkomānijas izpēte);
 • lauksaimniecība;
 • zivsaimniecības zinātne;
 • pētījumi inženierzinātnēs;
 • ar kodolmateriāliem nesaistīta enerģija;
 • dabas resursi;
 • materiālzinātnes (arī nanotehnoloģija) un metroloģija;
 • informācijas un komunikāciju tehnoloģijas (IKT);
 • telemātika;
 • biotehnoloģija;
 • jūras zinātnes un tehnoloģijas;
 • sociālo zinātņu pētījumi;
 • pārvadājumi;
 • pētījumi drošības jomā;
 • kosmosa pētījumi;
 • zinātnes un tehnoloģijas politika, vadība, zinātnieku apmācība un mobilitāte.

Nolīgumā paredzētās darbības attiecas uz pētniecības programmu īstenošanu, tehnoloģiju izstrādi un demonstrēšanu, veicinot sadarbību ar ASV un ES valstu uzņēmumiem, pētniecības centriem un augstskolām, kā arī to starpā. To mērķis ir arī veicināt zinātnieku apmācību un mobilitāti, kā arī pētījumu rezultātu izplatīšanu un optimizāciju, vienlaikus ievērojot intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzības principus.

Abas puses atvieglo zinātnieku iebraukšanu un nolīguma pasākumos izmantotā aprīkojuma ievešanu pušu teritorijās. Pasākumus koordinē Apvienotā padomdevēju grupa (APG), kas parasti tiekas reizi gadā. Šīs grupas sastāvā ir noteikts vienāds katras puses pārstāvju skaits. Tā novērtē un uzrauga nolīguma īstenošanu. Grupas pienākumos ir arī noteikt tās nozares, kurās varētu stiprināt sadarbību, un definēt pētniecības prioritātes.

Konteksts

Ar šo nolīgumu starp ES un ASV tiek izveidots oficiāls sadarbības tīkls zinātniskās un tehnoloģiskās pētniecības jomā. Tas sākotnēji tika parakstīts 1997. gada 5. decembrī uz 5 gadu sākotnējo periodu. To var pagarināt ar iespējamiem grozījumiem uz papildu 5 gadu periodiem. Plašāka informācija ir pieejama Pētniecības un inovācijas ģenerāldirektorāta tīmekļa vietnē.

ATSAUCES

Akts

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Lēmums 98/591/EK

13.10.1998.

-

OV L 284, 22.10.1998., 35.-36. lpp.

Lēmums 2009/306/EK

30.3.2009.

-

OV L 90, 2.4.2009., 20.-21. lpp.

Lēmums 2014/240/ES

14.4.2014.

-

OV L 128, 30.4.2014., 43.-44. lpp.

23.09.2014

Top