Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Tiesiskais regulējums, ko piemēro Eiropas pētniecības infrastruktūras konsorcijam (ERIC)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Tiesiskais regulējums, ko piemēro Eiropas pētniecības infrastruktūras konsorcijam (ERIC)

Ar šo regulu izveido jaunu tiesisko struktūru kopīgiem Eiropas nozīmes pētniecības centriem. Tā ES valstīm un ES pētniecības pamatprogrammas (“Apvārsnis 2020”) asociētajām valstīm ļauj izveidot un ekspluatēt šos centrus. Tādējādi šī struktūra aizpilda juridisko vakuumu, kas pastāvēja iepriekš, un ļauj kopīgi īstenot sarežģītus un bieži vien ļoti dārgus projektus.

KOPSAVILKUMS

Ar šo regulu izveido vienotu tiesisko pamatu, kura mērķis ir ES valstīm atvieglot Eiropas pētniecības infrastruktūras konsorcija (ERIC) izveidi un ekspluatāciju, un tajā var piedalīties valstis, kas saistītas ar ES pētniecības pamatprogrammām, citas valstis un specializētas starpvaldību aģentūras. ES valstis un asociētās valstis ir atbildīgas par infrastruktūras projektu izstrādi un galveno aspektu (piemēram, statūtu, statūtos noteiktās atrašanās vietas u. c.) definēšanu.

Atšķirībā no kopīgās tehnoloģiju iniciatīvas kopīgajiem uzņēmumiem (KTI KU), kuros sistemātiski piedalās ES, ERIC ir juridiska persona, kurā nav obligāti jāpiedalās ES.

Šis tiesiskais regulējums attiecas uz Eiropas nozīmes infrastruktūru.

Saskaņā ar šo regulu pētniecības infrastruktūrai, kas izveidota kā ERIC konsorcijs, ir jāatbilst šādiem nosacījumiem:

jāveic Eiropas pētniecības pasākumi;

jārada pievienotā vērtība zinātnes un tehnoloģiju jomās Eiropas un starptautiskā mērogā;

jābūt pieejamai pētniekiem no ES valstīm un ES pētniecības un attīstības pamatprogrammas (“Apvārsnis 2020”) asociētajām valstīm;

jāveicina pētnieku mobilitāte un zināšanu apmaiņa Eiropas Pētniecības telpā (EPT);

jāpiedalās pētniecības aktivitāšu rezultātu izplatīšanā un optimizācijā.

ERIC pēc būtības nodarbojas ar bezpeļņas aktivitātēm. Tomēr ERIC var veikt saimnieciskas darbības ierobežotā apjomā, ja vien tās ir cieši saistītas ar šī konsorcija pamatuzdevumu un nekavē pētniecības infrastruktūras galvenā mērķa sasniegšanu.

Pieteikumi parERICizveidi ir jāiesniedz Komisijai novērtēšanai.

Pieteikuma komplektā jāiekļauj:

Komisijai adresēts lūgums par ERIC izveidošanu;

ierosinātie statūti (dalībnieku saraksts, statūtos noteiktā atrašanās vieta, ERIC nosaukums, dalībnieku tiesības un pienākumi, ERIC struktūrvienības, to kompetences jomas un sastāvs, kā arī to lēmuma pieņemšanas procedūras, ERIC darbības ilgums, pamatprincipi, darba valoda, atsauces uz noteikumiem statūtu īstenošanai);

tehniskais un zinātniskais apraksts (sk. iepriekš izklāstītos nosacījumus);

uzņēmējas ES valsts deklarācija, ar ko ERIC no tā izveides brīža atzīst par starptautisku struktūru PVN direktīvas un Akcīzes nodokļa direktīvas nozīmē.

Ņemot vērā novērtējuma rezultātus un ES valstu viedokļus, Komisijai jāpieņem lēmums un jāinformē pretendents. Ja ERIC izveide ir apstiprināta, šo lēmumu publicē Oficiālajā Vēstnesī.

Novērtēšanas perioda laikā pretendentus var uzaicināt papildināt vai grozīt savu pieteikumu.

ERIC ir juridiska persona, un šī konsorcija statūtos noteiktajai atrašanās vietai jābūt vienai no tā dalībniekiem (ES valstij vai ES pētniecības pamatprogrammas asociētajai valstij). Tā nosaukumā jābūt iekļautam saīsinājumam ERIC.

ERIC dalībniekiem jābūt vienai ES valstij un 2 citām valstīm, kas ir vai nu ES valstis, vai arī asociētās valstis. Tām jebkurā posmā var pievienoties citas ES valstis vai asociētās valstis, citas valstis vai specializētas starpvaldību organizācijas.

ERIC ir uzskatāma par starptautisku struktūru vai organizāciju direktīvu par pievienotās vērtības nodokli, akcīzes nodokli un publisko iepirkumu nozīmē. Tādējādi tas ir atbrīvots no PVN un akcīzes nodokļiem, un uz tā iepirkuma procedūrām nav attiecināma direktīva par publisko iepirkumu.

Dalībnieku atbildība parERICparādiem principā ir ierobežota tikai to attiecīgo iemaksu apjomā.

Piemērojamie tiesību akti pirmām kārtām ir ES tiesību akti un attiecībā uz noteiktiem drošības un tehniskiem jautājumiem arī statūtos noteiktās atrašanās vietas valsts tiesību akti vai darbības valsts tiesību akti.

5 gadus pēc regulas pieņemšanas Komisija veica tiesiskā regulējuma novērtējumu un Eiropas Parlamentam un Padomei iesniedza ziņojumu.

Konteksts

Šī regula ir viena no stratēģiskajām iniciatīvām pēc 2007. gada 4. aprīļa Zaļās grāmatas par Eiropas Pētniecības telpu (EPT). Šī iniciatīva palīdz īstenot 7. pamatprogrammas (2007.–2013. g.) sadaļu “Pētniecības infrastruktūra” un programmu “Apvārsnis 2020” — pētniecības un inovācijas pamatprogrammu ( 2014.–2020. g.).

Plašāka informācija pieejama: Eiropas Komisijas Pētniecības un inovācijas ģenerāldirektorāta Eiropas pētniecības infrastruktūras konsorcijs

AKTS

Padomes Regula (EK) Nr. 723/2009 (2009. gada 25. jūnijs) par Kopienas tiesisko regulējumu, ko piemēro Eiropas pētniecības infrastruktūras konsorcijam (ERIC).

ATSAUCES

Akts

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Regula (EK) Nr. 723/2009

28.8.2009.

OV L 206, 8.8.2009., 1.-8. lpp.

Grozošais(-ie) akts(-i)

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Regula (ES) Nr. 1261/2013

26.12.2013.

OV L 326, 6.12.2013., 1.-2. lpp.

SAISTĪTIE AKTI

Komisijas Īstenošanas lēmums 2014/923/ES (2014. gada 12. decembris) par Ļoti garas bāzes interferometrijas kopinstitūta kā Eiropas pētniecības infrastruktūras konsorcija (JIV-ERIC) izveidi (Oficiālais Vēstnesis L 363, 18.12.2014., 156.–169. lpp.).

Komisijas Īstenošanas lēmums 2014/526/ES (2014. gada 6. augusts), ar ko izveido Eiropas pētniecības infrastruktūras konsorciju “Digitālā pētniecības infrastruktūra mākslas un humanitāro zinātņu jomā” ( DARIAH ERIC) (Oficiālais Vēstnesis L 239, 12.8.2014., 64.–80. lpp.).

Komisijas Īstenošanas lēmums 2014/261/ES (2014. gada 5. maijs) par Euro-Argo pētniecības infrastruktūras izveidi kā Eiropas pētniecības infrastruktūras konsorciju (Euro-Argo ERIC) (Oficiālais Vēstnesis L 136, 9.5.2014., 35.–50. lpp.).

Komisijas Īstenošanas lēmums 2013/713/ES (2013. gada 29. novembris) izveidot Eiropas Klīniskās pētniecības infrastruktūras tīklu (ECRIN) kā Eiropas pētniecības infrastruktūras konsorciju (ECRIN-ERIC) (Oficiālais Vēstnesis L 324, 5.12.2013., 8.–20. lpp.).

Komisijas Īstenošanas lēmums 2013/700/ES (2013. gada 22. novembris) izveidot Eiropas Sociālo pētījumu kā Eiropas pētniecības infrastruktūras konsorciju (ESS ERIC) (Oficiālais Vēstnesis L 320, 30.11.2013., 44.–62. lpp.).

Komisijas Īstenošanas lēmums 2013/701/ES (2013. gada 22. novembris) izveidot Biobanku un biomolekulāro resursu pētniecības infrastruktūras konsorciju (BBMRI-ERIC) kā Eiropas pētniecības infrastruktūras konsorciju (Oficiālais Vēstnesis L 320, 30.11.2013., 63.–80. lpp.).

Komisijas Īstenošanas lēmums 2013/640/ES (2013. gada 7. novembris), ar ko izveido Eiropas augstākā līmeņa infrastruktūru pētniecības atklājumu praktiskai izmantošanai medicīnā kā Eiropas pētniecības infrastruktūras konsorciju (EATRIS ERIC) (Oficiālais Vēstnesis L 298, 8.11.2013., 38.–47. lpp.).

Komisijas Lēmums 2012/136/ES (2012. gada 29. februāris), ar ko izveido vienotu valodas resursu un tehnoloģiju infrastruktūru kā Eiropas pētniecības infrastruktūras konsorciju (CLARIN ERIC) (Oficiālais Vēstnesis L 64, 3.3.2012., 13.–28. lpp.).

Komisijas Lēmums 2011/166/ES (2011. gada 17. marts), ar ko izveido SHARE-ERIC (Oficiālais Vēstnesis L 71, 18.3.2011., 20.–31. lpp.), kas grozīts ar Komisijas Īstenošanas lēmumu 2014/302/ES (2014. gada 27. maijs) (Oficiālais Vēstnesis L 159, 28.5.2014., 52.–53. lpp.).

Pēdējo reizi atjaunots: 10.09.2015

Top