Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Partnerība ar Apvienoto Nāciju Organizāciju: attīstības palīdzība un humānā palīdzība

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Partnerība ar Apvienoto Nāciju Organizāciju: attīstības palīdzība un humānā palīdzība

 

KOPSAVILKUMS:

Paziņojums (COM(2001) 231 galīgā redakcija) — Efektīvas partnerības veidošana ar Apvienoto Nāciju Organizāciju attīstības un humānās palīdzības jomā

KĀDS IR ŠĪ PAZIŅOJUMA MĒRĶIS?

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

 • ES un ANO partnerības pamatā ir kopīgs mērķis sasniegt krīzes situācijā nonākušus visneaizsargātākos iedzīvotājus visā pasaulē un atvieglot viņu ciešanas.
 • ANO īstenotos humānās palīdzības un attīstības sadarbības projektus tiešā veidā koordinē attiecīgie Eiropas Komisijas dienesti (attiecīgi Eiropas Civilās aizsardzības un humānās palīdzības operāciju ĢD un Starptautiskās sadarbības un attīstības ĢD jeb EuropeAid), savukārt EuropeAid atbild arī par ANO un Eiropas Komisijas savstarpējo attiecību vispārējo koordinēšanu.
 • Finanšu un administratīvajā pamatnolīgumā (FAFA), kurš pēdējo reizi tika pārskatīts 2014. gadā, ir izklāstīti juridiskie noteikumi, kas piemērojami visiem nolīgumiem starp ES un ANO aģentūrām. ES un ANO var pielāgot savu pieeju sadarbībai:
  • izstrādājot katrai valstij paredzētus Eiropas ārējās darbības daudzgadu plānošanas instrumentus;
  • izstrādājot jaunu ES finanšu regulējumu, lai nodrošinātu lielāku elastību attiecībā uz dalību ANO īstenotajos pasākumos;
  • grozot starp ES un ANO noslēgto FAFA attiecībā uz ANO programmu un projektu finanšu pārvaldību, kontroli un revīziju;
  • uzlabojot ES politikas prioritāšu pārstāvību un aizstāvību ANO, izmantojot daudzpusējo pārvaldību.
 • Šajā paziņojumā ir noteikti divi pamatprincipi sadarbības stiprināšanai starp ES un ANO:
  • darba dalīšana starp ES, ANO aģentūrām un to partneriem atkarībā no to kompetencēm;
  • mērķtiecīga attīstības pasākumu īstenošana nabadzības samazināšanai.
 • Paziņojumā ir arī ierosināts, ka ES būtu jāatbalsta ANO partnerorganizācijas, kuras ievēro ES politikas prioritātes, vienlaikus koordinējot dažādu līdzekļu devēju nodrošināto daudzgadu finansējumu un apkarojot krāpšanu.

KONTEKSTS

ES nodrošina lielāko ANO budžeta finansējuma daļu (ja ņem vērā arī ES valstu ieguldījumu). ES un ANO sadarbojas kopīgu pasākumu veikšanā pasaules līmenī. Šī sadarbība aptver lielāko daļu jomu, uz kurām attiecas ES ārpolitika, un visas jomas, uz kurām attiecas ANO statūti (miers, drošība, cilvēktiesības, ekonomikas un sociālās lietas, attīstība, humānā palīdzība un tirdzniecības politika).

PAMATDOKUMENTS

Komisijas paziņojums Padomei un Eiropas Parlamentam. Efektīvas partnerības veidošana ar Apvienoto Nāciju Organizāciju attīstības un humānās palīdzības jomā (COM(2001) 231 galīgā redakcija, 2.5.2001.)

Pēdējo reizi atjaunots: 06.12.2016

Top