Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Kotonū nolīgums

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Kotonū nolīgums

 

KOPSAVILKUMS:

Partnerattiecību nolīgums 2000/483/EK starp Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna valstīm no vienas puses un ES no otras puses

KĀDS IR ŠĪ PARTNERATTIECĪBU NOLĪGUMA MĒRĶIS?

 • Kotonū nolīgums veido pamatu partnerattiecībām starp Eiropas Savienību (ES), ES valstīm un 79 valstīm, kas atrodas 3 kontinentos: Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna valstu grupu (ĀKK).
 • Tā mērķis ir samazināt nabadzību un galu galā izskaust to, atbalstīt partnervalstu ilgtspējīgu ekonomisko, kultūras un sociālo attīstību un veicināt šo valstu pakāpenisku integrāciju pasaules ekonomikā.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

 • Kotonū nolīgums ir ciešas partnerattiecības, kuru pamatā ir vairāki pamatprincipi.
  • Nolīguma partneri ir līdztiesīgi.
  • ĀKK valstis pašas nosaka savu attīstības politiku.
  • Sadarbība ir ne tikai starp valstu valdībām — sava loma ir arī parlamentiem, pašvaldībām, pilsoniskajai sabiedrībai, privātajam sektoram, kā arī ekonomiskajiem un sociālajiem partneriem.
  • Sadarbības kārtība un prioritātes atšķiras atkarībā no dažādiem aspektiem, piemēram, valstu attīstības līmeņa.
 • Ir izveidotas kopīgas iestādes, lai atbalstītu Kotonū nolīguma īstenošanu. ĀKK Ministru padome, kurai palīdz ĀKK Vēstnieku komiteja, īsteno politisko dialogu, pieņem politikas pamatnostādnes un lēmumus par nolīguma īstenošanu. Tā iesniedz ikgadēju progresa ziņojumu ĀKK-ES Apvienotajai parlamentārajai asamblejai. Šī konsultatīvā struktūra sniedz ieteikumus par nolīguma mērķu sasniegšanu.
 • Kotonū nolīguma politiskā dimensija ir nozīmīga un ietver šādus elementus:
  • visaptverošs politiskais dialogs par valstīm, reģioniem un pasaulei nozīmīgiem jautājumiem;
  • cilvēktiesību un demokrātijas principu veicināšana;
  • miera nostiprināšanas politikas veidošana, konfliktu novēršana un atrisināšana;
  • migrācijas un drošības jautājumu risināšana, ieskaitot cīņu pret terorismu un cīņu pret masu iznīcināšanas ieroču izplatīšanu.
 • Nolīgums paredz sadarbības pasākumus ar mērķi veicināt:
  • ekonomisko attīstību, koncentrējoties uz ĀKK valstu rūpniecības, lauksaimniecības un tūrisma nozarēm;
  • sociālo un humāno attīstību, lai uzlabotu veselības aprūpi, izglītību un uzturu;
  • reģionālo sadarbību un integrāciju, lai veicinātu un paplašinātu tirdzniecību starp ĀKK valstīm.
  • Šos pasākumus finansē no Eiropas Attīstības fonda līdzekļiem.
 • Nolīgums atbilst Pasaules Tirdzniecības organizācijas noteikumiem un ļauj ĀKK valstīm pilnvērtīgi piedalīties starptautiskajā tirdzniecībā.
 • Nolīgumu parakstīja 2000. gadā, un tā darbības termiņš beigsies 2020. gadā. Pēdējo reizi to grozīja 2010. gadā (ar Lēmumu 2010/648/EK), pārveidojot partnerattiecības, lai vairāk koncentrētos uz šādiem jautājumiem:

KOPŠ KURA LAIKA ŠIS PARTNERATTIECĪBU NOLĪGUMS IR PIEMĒROJAMS?

Tas ir piemērojams kopš 2003. gada 1. aprīļa, jo pēdējais ratifikācijas vai apstiprināšanas dokuments tika deponēts 2003. gada 27. februārī.

KONTEKSTS

 • 2000. gada 23. jūnijā Kotonū, Beninā parakstītais partnerattiecību nolīgums starp ĀKK valstīm un ES ir jaunākā fāze sadarbībā starp ĀKK valstīm un ES. Sadarbība ar dažām ĀKK valstīm sākās jau 1957. gadā līdz ar Romas līguma parakstīšanu. Sadarbību paplašināja ar divām Jaundes konvencijām un četrām Lomes konvencijām. 2016. gadā pieņēma paziņojumu par partnerattiecību turpināšanu ar ĀKK valstīm laikposmā pēc 2020. gada.
 • Plašāka informācija:

PAMATDOKUMENTS

Partnerattiecību nolīgums 2000/483/EK starp Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna valstu grupas locekļiem, no vienas puses, un Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no otras puses, kas noslēgts 2000. gada 23. jūnijā Kotonū (OV L 317, 15.12.2000., 3.–353. lpp.)

Partnerattiecību nolīguma 2000/483/EK turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla nozīme.

SAISTĪTAIS DOKUMENTS

Kopīgs paziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei. Atjaunotas partnerattiecības ar Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna valstīm (JOIN(2016) 52 final, 22.11.2016.)

Pēdējo reizi atjaunots: 08.12.2016

Top