Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
PTO: nolīgums par intelektuālā īpašuma tiesību komercaspektiem

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

PTO: nolīgums par intelektuālā īpašuma tiesību komercaspektiem

 

KOPSAVILKUMS:

Padomes Lēmums 94/800/EK par daudzpusējo sarunu Urugvajas kārtā (no 1986. gada līdz 1994. gadam) panākto nolīgumu slēgšanu ES vārdā

Daudzpusējo sarunu Urugvajas kārta (no 1986. gada līdz 1994. gadam). Līgums par Pasaules Tirdzniecības organizācijas (PTO) izveidošanu — Nolīgums par intelektuālā īpašuma tiesību komercaspektiem

KĀDS IR ŠĪ LĒMUMA UN ŠĪ LĪGUMA MĒRĶIS?

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Galvenie principi ir valsts režīma piemērošanas princips un vislielākās labvēlības režīma princips. Tas nozīmē, ka PTO dalībvalstīm pret citu dalībvalstu pilsoņiem ir jāizturas tikpat labvēlīgi kā pret saviem pilsoņiem. Turklāt priekšrocības, ko piešķir kādas citas valsts pilsoņiem, nekavējoties un bez jebkādiem nosacījumiem ir jāpiešķir arī visu citu dalībvalstu pilsoņiem pat tad, ja tādējādi attieksme pret citu valstu pilsoņiem ir labvēlīgāka nekā pret saviem pilsoņiem.

VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI

Intelektuālā īpašuma tiesību pieejamības, darbības jomas un izmantošanas standarti

 • Nolīguma mērķis ir nodrošināt, ka visās dalībvalstīs tiek piemēroti atbilstīgi intelektuālā īpašuma aizsardzības noteikumi, kuru pamatā ir pamatsaistības, ko Pasaules Intelektuālā īpašuma organizācija (WIPO) noteikusi dažādās konvencijās par intelektuālā īpašuma tiesībām (Parīzes Konvencijā par rūpnieciskā īpašuma aizsardzību, Bernes Konvencijā par literatūras un mākslas darbu aizsardzību, Romas Konvencijā par izpildītāju, fonogrammu producentu un raidorganizāciju tiesību aizsardzību un Vašingtonas Līgumā par intelektuālo īpašumu attiecībā uz integrālajām shēmām). Daudzi jauni noteikumi vai arī stingrāki noteikumi ir ieviesti jomās, uz kurām esošās konvencijas neattiecas vai attiecībā uz kurām to noteikumi nav pietiekami.
 • Attiecībā uz autortiesībām PTO dalībvalstīm ir jāievēro Bernes Konvencijas par literatūras un mākslas darbu aizsardzību pamatnoteikumi. Datorprogrammas turpmāk tiks aizsargātas tāpat kā literāri darbi.
 • Attiecībā uz nomas tiesībām jānorāda, ka datorprogrammu autori un fonogrammu producenti var atļaut vai arī aizliegt savu darbu komerciālu iznomāšanu plašākai sabiedrībai. Tādas pašas ekskluzīvas tiesības attiecas uz kinematogrāfijas darbiem.
 • Nolīgumā ir noteikti to zīmju veidi, kuras var aizsargāt kā preču zīmes, kā arī minimālās tiesības, kas tiek piešķirtas to īpašniekiem. Tajā ir noteiktas arī prasības attiecībā uz:
  • preču zīmju izmantošanu;
  • aizsardzības ilgumu;
  • preču zīmju licencēšanu un tālāknodošanu.
 • Attiecībā uz ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm PTO dalībvalstīm ir jānovērš maldinošu preces izcelsmes norāžu izmantošana un tāda izmantošana, kas uzskatāma par negodīgas konkurences piemēru. Nolīgumā ir paredzēta arī papildu aizsardzība vīnu un spirtoto dzērienu ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm pat tad, ja nepastāv patērētāju maldināšanas risks.
 • Rūpnieciskais dizains saskaņā ar nolīgumu tiek aizsargāts 10 gadus. Tā īpašniekiem ir tiesības atturēt trešās puses no tādu preču izgatavošanas, pārdošanas vai importēšanas, kuru dizains ir aizsargātā dizaina parauga kopija.
 • Attiecībā uz patentiem PTO dalībvalstīm ir vispārējs pienākums ievērot 1967. gada Parīzes konvenciju. Papildus tam TRIPS ir noteikts, ka ir jānodrošina iespēja visus izgudrojumus aizsargāt ar patentu vismaz 20 gadus.
  • Atsevišķus izgudrojumus var izslēgt no patentējamo izgudrojumu saraksta, ja to izmantošana ir aizliegta sabiedriskās kārtības vai morāles apsvērumu dēļ.
  • No patentējamo izgudrojumu saraksta var izslēgt arī:
   • diagnostikas, terapijas un ķirurģiskas metodes cilvēku vai dzīvnieku ārstēšanai;
   • augus un dzīvniekus (kas nav mikroorganismi);
   • bioloģiskus procesus augu vai dzīvnieku audzēšanai (kas nav nebioloģiski un mikrobioloģiski procesi). Taču dalībvalstīm ir jānodrošina augu sugu aizsardzība vai nu ar patentu, vai arī ar īpašas unikālas sistēmas palīdzību.
 • PTO dalībvalstīm ir jānodrošina integrālo shēmuizkārtojuma dizaina aizsardzība saskaņā ar Vašingtonas Līgumu par intelektuālo īpašumu attiecībā uz integrālajām shēmām. TRIPS ir izklāstīta arī virkne citu noteikumu, kas jo īpaši attiecas uz aizsardzības ilgumu.
 • Komercnoslēpumi un tehniskās zināšanas, kam piemīt komerciāla vērtība, ir jāaizsargā pret konfidencialitātes pārkāpumiem un jebkādām darbībām, kas ir pretrunā godīgai komercpraksei. Turklāt, ja izsniedzot licences uz līgumu pamata, tiek izmantota konkurenci ierobežojoša prakse, dalībvalstis var īstenot pasākumus, lai novērstu un/vai kontrolētu šādu praksi.

NOLĪGUMA ĪSTENOŠANA

Intelektuālā īpašuma tiesību piemērošana

 • PTO dalībvalstu tiesību aktos ir jāparedz procedūras, lai nodrošinātu intelektuālā īpašuma tiesību ievērošanu gan no ārvalstu tiesību subjektu, gan no attiecīgo valstu pilsoņu puses. Šīm procedūrām ir jānodrošina efektīva rīcība, kas vērsta pret jebkuru šo tiesību pārkāpumu. Tām ir jābūt godīgām un objektīvām, tās nedrīkst būt pārmērīgi sarežģītas vai dārgas un tās nedrīkst ietvert nepamatotus laika ierobežojumus. Galīgos administratīvos lēmumus var pārskatīt tiesu iestādes.
 • Nolīgumā ir ietverti noteikumi attiecībā uz pierādījumiem, priekšrakstiem, zaudējumiem, pagaidu pasākumiem un citiem tiesiskās aizsardzības līdzekļiem.

Pārejas laikposms

Attiecībā uz nolīguma piemērošanu attīstītajām valstīm 1 gada laikā bija jānodrošina savu tiesību aktu un prakses atbilstība nolīguma noteikumiem. Jaunattīstības valstīm un valstīm, kuras atrodas pārejas procesā no centralizētas plānveida ekonomikas uz tirgus ekonomiku, šis laikposms tika pagarināts līdz pieciem gadiem, savukārt vismazāk attīstītajām valstīm — līdz 11 gadiem.

Institucionālā sistēma

KOPŠ KURA LAIKA ŠIS LĒMUMS UN ŠIS LĪGUMS IR PIEMĒROJAMS?

 • Lēmums ir piemērojams kopš 1994. gada 22. decembra.
 • Līgums ir piemērojams kopš 1995. gada 1. janvāra.

KONTEKSTS

Plašāka informācija: “ES un PTO” (Eiropas Komisija).

PAMATDOKUMENTI

Padomes Lēmums 94/800/EK (1994. gada 22. decembris) par daudzpusējo sarunu Urugvajas kārtā (no 1986. gada līdz 1994. gadam) panākto nolīgumu slēgšanu Eiropas Kopienas vārdā jautājumos, kas ir tās kompetencē (OV L 336, 23.12.1994., 1.–2. lpp.)

Daudzpusējo sarunu Urugvajas kārta (no 1986. gada līdz 1994. gadam). Līgums par Pasaules Tirdzniecības organizācijas (PTO) izveidošanu

Pēdējo reizi atjaunots: 18.04.2017

Top