Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
PTO: vienošanās par pakalpojumu tirdzniecību

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

PTO: vienošanās par pakalpojumu tirdzniecību

 

KOPSAVILKUMS:

Padomes Lēmums 94/800/EK par daudzpusējo sarunu Urugvajas kārtā (no 1986. gada līdz 1994. gadam) panākto nolīgumu slēgšanu ES vārdā

Daudzpusējo sarunu Urugvajas kārta (no 1986. gada līdz 1994. gadam). Līgums par Pasaules Tirdzniecības organizācijas (PTO) izveidošanu — ar pakalpojumu tirdzniecību saistītie aspekti

KĀDS IR ŠĪ LĒMUMA UN ŠĪ LĪGUMA MĒRĶIS?

Ar šo lēmumu Eiropas Kopienas (šobrīd — Eiropas Savienības (ES)) vārdā apstiprina līgumu, ar kuru izveidoja Pasaules Tirdzniecības organizāciju (PTO), tostarp Vispārējo vienošanos par pakalpojumu tirdzniecību.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Vispārējā vienošanās par pakalpojumu tirdzniecību (GATS) ir pirmais daudzpusējā līmenī apstiprinātais noteikumu kopums, kas reglamentē starptautisko pakalpojumu tirdzniecību. To veido trīs elementi:

 • vispārējais noteikumu kopums, kurā noteiktas pamatprasības visām Pasaules Tirdzniecības organizācijas (PTO) dalībvalstīm;
 • to īpašo saistību saraksti, kas attiecas uz piekļuvi katras PTO dalībvalsts tirgum;
 • pielikumi, kuros izklāstīti īpaši nosacījumi, kas piemērojami dažādām nozarēm.

VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI

 • GATS piemēro visiem pakalpojumiem visās nozarēs, izņemot valsts iestāžu sniegtos pakalpojumus. Vienošanās attiecas arī uz visiem pasākumiem, kurus pakalpojumiem piemēro visos pārvaldības līmeņos (centrālā, reģionālā, vietējā utt.). Vienošanās tekstā ir definētas četras pakalpojuma sniegšanas metodes:
  • pakalpojuma sniegšana no vienas dalībvalsts teritorijas jebkuras citas dalībvalsts teritorijā (piemēram, starptautiskie telefona sakari);
  • pakalpojuma sniegšana vienas dalībvalsts teritorijā jebkuras citas dalībvalsts patērētājam (piemēram, tūrisms);
  • pakalpojuma sniegšana, ko veic vienas dalībvalsts pakalpojumu sniedzējs, izmantojot komerciālo pārstāvniecību jebkuras citas dalībvalsts teritorijā (piemēram, banku pakalpojumi);
  • pakalpojuma sniegšana, ko veic fiziskas personas no vienas dalībvalsts, kuras uz laiku uzturas un strādā citas dalībvalsts teritorijā (piemēram, būvniecības projekti, modeļu darbs, konsultantu pakalpojumi).
 • Vienošanās pamatā ir princips, kas paredz vislielākās labvēlības režīmu, saskaņā ar kuru katra dalībvalsts pret citas dalībvalsts uzņēmumiem izturas tikpat labvēlīgi kā pret saviem vai jebkuras citas dalībvalsts uzņēmumiem. Taču pastāv arī izņēmumi, kas attiecas uz noteiktiem pakalpojumiem, kas uzskaitīti vislielākās labvēlības režīma atbrīvojumu sarakstā. Katras valsts valdība var noteikt ierobežojumus ārvalstu uzņēmumu piekļuvei tās tirgum.
 • Turklāt dalībvalstis, kuras noslēdz brīvās tirdzniecības nolīgumu vai izveido muitas savienību, var liberalizēt savstarpējo pakalpojumu tirdzniecību bez pienākuma attiecināt šādu nolīgumu uz citām GATS dalībvalstīm. Taču šādam divpusējam vai reģionālam nolīgumam ir jāaptver pietiekami daudz nozaru un jābūt vērstam uz diskriminācijas mazināšanu vai novēršanu.
 • Lai nodrošinātu maksimālu pārredzamību, vienošanās ietver prasību valstu valdībām publicēt visus attiecīgos tiesību aktus un noteikumus. Šiem pasākumiem jābūt administrētiem saprātīgā, objektīvā un taisnīgā veidā.
 • Starp valstu valdībām noslēgtajiem divpusējiem nolīgumiem par kvalifikāciju atzīšanu ir jābūt pieejamiem arī citām dalībvalstīm, kuras vēlas tiem pievienoties. Turklāt katra dalībvalsts nodrošina, lai monopoli un ekskluzīvi pakalpojumu sniedzēji ļaunprātīgi neizmantotu savu monopolstāvokli. Tāpat dalībvalstis konsultējas par veidiem, kā izskaust tādu uzņēmējdarbības praksi, kas var ierobežot konkurenci.
 • Starptautiskajiem naudas pārvedumiem un maksājumiem par tekošajiem darījumiem saistībā ar īpašām saistībām, kas izriet no GATS, nekādus ierobežojumus nepiemēro, izņemot maksājuma bilances grūtību gadījumos un citos konkrētos apstākļos.

Īpašās saistības

 • Noteikumi par piekļuvi tirgum un valsts režīma piemērošanu nav vispārīgas prasības, bet gan īpašas saistības, kas uzskaitītas GATS pielikumā pievienotajos grafikos un ir neatņemama vienošanās sastāvdaļa. Grafikos ir uzskaitīti pakalpojumi un pakalpojumu darbības, kurām tiek garantēta piekļuve tirgum, un ir izklāstīti nosacījumi, kas reglamentē šādu piekļuvi. Pēc konsolidēšanas šīs saistības var mainīt vai atcelt tikai pēc tam, kad ar attiecīgo valsti ir apspriesti kompensācijas pasākumi.
 • Tādējādi katrai dalībvalstij ir pienākums nodrošināt tik labvēlīgu izturēšanos pret jebkuras citas dalībvalsts pakalpojumiem un pakalpojumu sniedzējiem, kā paredzēts attiecīgā grafika noteikumos.
 • Vienošanās pamatā ir arī valsts režīma piemērošanas princips. Nozarēs, kas uzskaitītas katras dalībvalsts grafikā un uz kurām attiecas tā nosacījumi, katra dalībvalsts pret citas dalībvalsts pakalpojumiem un to sniedzējiem izturas tikpat labvēlīgi kā pret saviem pakalpojumiem.

Pakāpeniska liberalizācija

Lai panāktu augstāku pakalpojumu tirdzniecības liberalizācijas līmeni, GATS ir paredzēts organizēt sarunas ne vēlāk kā piecu gadu laikā. Šādas liberalizācijas mērķis ir uzlabot grafikos minēto saistību izpildi un samazināt valstu valdību veikto pasākumu negatīvās sekas.

Nozaru jautājumi

GATS ir pievienoti vairāki pielikumi, kas attiecas uz dažādām pakalpojumu nozarēm. Šie pielikumi tika izstrādāti, lai ņemtu vērā attiecīgo nozaru īpatnības.

 • Pielikumā par fizisko personu pārvietošanos valstu valdībām ir atļauts sarunu ceļā vienoties par īpašām saistībām, kas piemērojamas attiecībā uz personu pagaidu uzturēšanos to teritorijā pakalpojumu sniegšanas nolūkos. Vienošanās neattiecas uz pastāvīgu nodarbinātību un uz pasākumiem, kas saistīti ar pilsonību vai uzturēšanos.
 • Pielikumā par gaisa transporta pakalpojumiem ir noteikts, ka GATS neattiecas uz satiksmes tiesībām un ar šīm tiesībām saistītajiem pakalpojumiem (tās galvenokārt reglamentē divpusēji nolīgumi par gaisa transporta pakalpojumiem, kas paredz nosēšanās tiesības). Taču GATS attiecas uz gaisa kuģu remonta un uzturēšanas pakalpojumiem, gaisa transporta pakalpojumu pārdošanu un mārketingu un datorizētu rezervācijas sistēmu pakalpojumiem.
 • Pielikumā par finanšu pakalpojumiem (jo īpaši banku pakalpojumiem un apdrošināšanas pakalpojumiem) ir atzīts, ka valstu valdībām ir tiesības veikt pasākumus, lai aizsargātu investorus, noguldītājus un apdrošināšanas polišu īpašniekus. Vienošanās neattiecas uz centrālo banku sniegtajiem pakalpojumiem.
 • Visbeidzot, Pielikumā par telekomunikācijām ir noteikts, ka dalībvalstīm ir pienākums nodrošināt jebkuram citas dalībvalsts pakalpojumu sniedzējam piekļuvi publiskajiem telekomunikāciju tīkliem saskaņā ar saprātīgiem un nediskriminējošiem nosacījumiem.

VIENOŠANĀS ĪSTENOŠANA

Institucionālie noteikumi

Šie noteikumi jo īpaši attiecas uz konsultācijām un strīdu noregulēšanu, kā arī uz Pakalpojumu tirdzniecības padomes izveidošanu.

Sarunu turpināšana

 • Urugvajas sarunu kārtas noslēgumā valstu valdības vienojās turpināt sarunas šādās četrās jomās:
  • telekomunikāciju pamatpakalpojumi;
  • jūras transports;
  • fizisku personu pārvietošanās;
  • finanšu pakalpojumi.
 • Turpmākas sarunas tiks organizētas arī par subsīdijām, publisko iepirkumu un aizsardzības pasākumiem.

KOPŠ KURA LAIKA ŠIS LĒMUMS UN ŠIS LĪGUMS IR PIEMĒROJAMS?

 • Lēmums ir piemērojams kopš 1994. gada 22. decembra.
 • Līgums ir piemērojams kopš 1995. gada 1. janvāra.

KONTEKSTS

Plašāka informācija: sadaļa “ES un PTO” Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē.

PAMATDOKUMENTI

Padomes Lēmums 94/800/EK (1994. gada 22. decembris) par daudzpusējo sarunu Urugvajas kārtā (no 1986. gada līdz 1994. gadam) panākto nolīgumu slēgšanu Eiropas Kopienas vārdā jautājumos, kas ir tās kompetencē (OV L 336, 23.12.1994., 1.–2. lpp.)

Daudzpusējo sarunu Urugvajas kārta (no 1986. gada līdz 1994. gadam). Līgums par Pasaules Tirdzniecības organizācijas (PTO) izveidošanu (OV L 336, 23.12.1994., 3.–10. lpp.)

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Padomes Lēmums 97/838/EK (1997. gada 28. novembris) par secinājumiem Eiropas Kopienas vārdā, kas attiecas uz tās kompetencē esošiem jautājumiem, no PTO sarunu rezultātiem par telekomunikāciju pamatpakalpojumiem (OV L 347, 18.12.1997., 45.–58. lpp.)

Padomes Lēmums 1999/61/EK (1998. gada 14. decembris) par slēdzienu, kas Eiropas Kopienas vārdā un attiecībā uz tās kompetencē esošajiem jautājumiem izdarīts pēc Pasaules Tirdzniecības organizācijas sarunām par finanšu pakalpojumiem (OV L 20, 27.1.1999., 38.–39. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 18.04.2017

Top