Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Aizsardzība pret tirdzniecības ierobežojumiem

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Aizsardzība pret tirdzniecības ierobežojumiem

KOPSAVILKUMS:

Regula (EK) Nr. 3286/94 — procedūras, lai nodrošinātu ES tiesību īstenošanu saskaņā ar starptautiskās tirdzniecības noteikumiem, jo īpaši tiem, kas ieviesti Pasaules tirdzniecības organizācijas aizgādnībā

KOPSAVILKUMS

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

 • Ar šo regulu izveido procedūru, kas dod iespēju uzņēmējiem un ES valstīm pieprasīt ES iestādēm pārbaudīt ārpussavienības valstu ieviestus tirdzniecības ierobežojumus* nolūkā aizsargāt ES uzņēmumu un darba ņēmēju intereses.
 • Ar to saskaņā ar starptautiskās tirdzniecības noteikumiem tiek mēģināts novērst šādu tirdzniecības ierobežojumu radīto kaitējumu* vai nelabvēlīgu ietekmi uz tirdzniecību*.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

 • Sūdzības saskaņā ar šo regulu var iesniegt ES ražošanas nozares vārdā, viena vai vairāku ES uzņēmumu vārdā vai arī to var darīt ES valsts, norādot uz tirdzniecības ierobežojumiem. Sūdzībā ir jāietver pietiekami pierādījumi par tirdzniecības ierobežojumu eksistenci un par to radīto kaitējumu vai nelabvēlīgo ietekmi.
 • Sūdzības iesniedzamas rakstveidā Eiropas Komisijai. Komisijai 45 dienu laikā ir jānolemj, vai sūdzība ir pieņemama. Pēc sūdzības iesniedzēja pieprasījuma šo periodu var apturēt, lai būtu iespējams pievienot papildu informāciju.
 • Konsultatīvā komiteja, ko veido pārstāvji no katras ES valsts un ko vada Komisija, sniedz šīm valstīm informāciju. Tā ir arī forums, kur valstis var paust savu viedokli.
 • Ja sūdzību uzskata par pieņemamu, sāk pārbaudi un par to paziņo Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (OV). Šajā paziņojumā norāda attiecīgo produktu vai pakalpojumu un valstis. Pēc tam Komisija no iesaistītajām pusēm savāc visu būtisko informāciju.

Ja, pamatojoties uz šo pārbaudes procedūru, ES nolemj rīkoties, var veikt jebkādus tirdzniecības politikas pasākumus, kas atbilst spēkā esošajām starptautiskajām saistībām un procedūrām, proti, tā var:

 • 1.

  apturēt tarifu koncesijas* un piemērot jaunas vai palielinātas muitas nodevas;

 • 2.

  ieviest vai palielināt kvantitatīvos ierobežojumus attiecībā uz preču importu vai eksportu;

 • 3.

  apturēt koncesijas attiecībā uz precēm, pakalpojumiem vai piegādātājiem publisko iepirkumu jomā.

Padome jāpieņem lēmums par Komisijas priekšlikumu veikt vienu vai vairākas iepriekšminētās darbības 30 dienu laikā.

ES 2014. gadā izdarīja grozījumus regulā (Regula (ES) Nr. 654/2014), pievienojot jaunus noteikumus un procedūras. Tie ļauj ES efektīvāk un ātrāk īstenot savas tiesības apturēt vai atcelt koncesijas vai citas saskaņā ar starptautiskās tirdzniecības nolīgumiem esošās saistības.

Komisija var pieņemt aktus par pasākumiem pret ārpussavienības valstīm steidzamas nepieciešamības gadījumos. Šie īstenošanas akti ir piemērojami nekavējoties, un šo procedūru var izmantot vienīgi atbilstīgi pamatotos gadījumos. Pasākumos, ko var ieviest ar īstenošanas aktu, ir ietverti trīs iepriekšminētie pasākumi.

KOPŠ KURA LAIKA REGULA IR PIEMĒROJAMA?

Regula (EK) Nr. 3286/94 ir spēkā no 1995. gada 1. janvāra. Regula (ES) Nr. 654/2014 ir spēkā no 2014. gada 17. jūlija.

KONTEKSTS

Tirdzniecības ierobežojumu izmeklēšana.

SVARĪGĀKIE TERMINI

* Tirdzniecības ierobežojums: tirdzniecības prakse, ko pieņēmusi ārpussavienības valsts, bet ko aizliedz starptautiskās tirdzniecības noteikumi, kas dod šīs prakses rezultātā nelabvēlīgi ietekmētajai pusei tiesības mēģināt novērst šīs prakses izraisīto ietekmi. Šie starptautiskās tirdzniecības noteikumi galvenokārt ir Pasaules Tirdzniecības organizācijas (PTO) noteikumi un noteikumi divpusējos nolīgumos ar ārpussavienības valstīm, kuru viena no pusēm ir ES.

* Kaitējums: jebkāds būtisks kaitējums, kas ES ražošanas nozarei draud radīt šķēršļus tirdzniecībai ES tirgū.

* Nelabvēlīga ietekme uz tirdzniecību: ietekme uz produktu vai pakalpojumu, kas ES uzņēmumiem rada vai draud radīt šķēršļus tirdzniecībai kādas ārpussavienības valsts tirgū.

* Koncesijas vai citas saistības: tarifu koncesijas vai jebkādas citas priekšrocības, ko ES pati ir piemērojusi tirdzniecībā ar ārpussavienības valstīm, pamatojoties uz starptautiskās tirdzniecības līgumiem, kuru puse tā ir.

AKTS

Padomes Regula (EK) Nr. 3286/94 (1994. gada 22. decembris), ar ko nosaka Kopienas procedūras kopējās tirdzniecības politikas jomā, lai nodrošinātu Kopienas tiesību īstenošanu saskaņā ar starptautiskās tirdzniecības noteikumiem, jo īpaši tiem, kas ieviesti Pasaules Tirdzniecības organizācijas aizgādnībā (OV L 349, 31.12.1994., 71.–78. lpp.)

Regulas (EK) Nr. 3286/94 turpmākie grozījumi un labojumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai informatīva nozīme.

Pēdējo reizi atjaunots: 30.11.2015

Top