Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Antisubsidēšanas pasākumi

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Antisubsidēšanas pasākumi

 

KOPSAVILKUMS:

Regula (ES) 2016/1037 — antisubsidēšanas pasākumi

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

Ar to paredz Eiropas Savienības (ES) noteikumus par aizsardzību pret subsidētu importu no ārpussavienības valstīm un kompensācijas pasākumu piemērošanas nosacījumus.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

 • Kompensācijas maksājumu piemēro, lai neitralizētu subsidēta importa kaitīgo ietekmi uz ES tirgu un lai atjaunotu godīgu konkurenci. Šos maksājumus maksā importētājs un iekasē attiecīgo ES valstu muitas iestādes.
 • Ja ES valsts uzskata, ka kāda ražojuma imports no ārpussavienības valsts ir subsidēts un kaitē ES ražošanas nozarei, kas ražo to pašu produktu, tā var iesniegt sūdzību Eiropas Komisijai.
 • Ja sūdzība ietver sākotnējos pierādījumus par subsīdiju pastāvēšanu vai kaitējumu ES ražošanas nozarei un cēloņsakarību starp subsīdiju un kaitējumu, Komisija uzsāk pret subsīdijām vērstu izmeklēšanu.
 • Komisija līdz izmeklēšanas pabeigšanai var piemērot pagaidu kompensācijas maksājumus, ja pret subsīdijām vērstajā izmeklēšanā konstatē, ka ir izpildīti vairāki nosacījumi, tostarp:
  • ražojumu imports gūst labumu no konkrētas subsīdijas;
  • ES ražošanas nozarei ir nodarīts kaitējums;
  • starp subsīdiju un kaitējumu pastāv cēloņsakarība;
  • ES interesēs ir iejaukties, lai novērstu kaitējumu.
 • Pēc turpmākas izmeklēšanas veikšanas Komisija 13 mēnešu laikā var piemērot galīgos pasākumus. Tos parasti piemēro uz pieciem gadiem.
 • Šajā piecu gadu periodā var pieprasīt veikt starpposma pārskatīšanu, ja apstākļi attiecībā uz subsidēšanu un kaitējumu ir ievērojami mainījušies un šīs izmaiņas ir ilgstošas.
 • Pasākumu piemērošanas laika pēdējā gadā attiecīgā ES ražošanas nozare var aicināt Komisiju veikt pārskatīšanu pirms termiņa beigām. Tās laikā nosaka, vai pasākuma beigšanās var novest pie subsidēšanas un kaitējuma turpināšanās vai atkārtošanās. Ja tā, tad pasākumus var turpināt vēl uz pieciem gadiem.
 • Importētājs drīkst pieprasīt atmaksāt iekasētos maksājumus, ja tas uzskata, ka subsīdiju apjoms ir samazināts vai likvidēts.
 • ES antisubsidēšanas noteikumu pamatā ir Pasaules Tirdzniecības Organizācijas (PTO) noteiktie globālie standarti.

KOPŠ KURA LAIKA REGULA IR PIEMĒROJAMA?

Regula (ES) 2016/1037 ir sākotnējā tiesību akta (Regulas (EK) Nr. 597/2009) un tā turpmāko grozījumu kodificēta redakcija. Tā ir piemērojama kopš 2016. gada 20. jūlija.

KONTEKSTS

 • Subsīdija ir finansiāls ieguldījums, piemēram, dotācija vai aizdevums, ko parasti veic ārpussavienības valsts valdība, tādējādi piešķirot priekšrocības uzņēmumam vai ražošanas nozarei, kura savus ražojumus importē ES teritorijā, tādējādi kropļojot konkurenci ES tirgū. Lai neitralizētu šo kropļojumu un atjaunotu godīgu konkurenci, ES šādam importam drīkst piemērot tā sauktos kompensācijas maksājumus.
 • Plašāka informācija:

PAMATDOKUMENTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/1037 (2016. gada 8. jūnijs) par aizsardzību pret subsidētu importu no valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis (kodifikācija) (OV L 176, 30.6.2016., 55.–91. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 27.02.2017

Top