Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Antidempinga pasākumi

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Antidempinga pasākumi

 

KOPSAVILKUMS:

Regula (ES) 2016/1036 par aizsardzību pret importu par dempinga cenām no valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

Tajā ir izklāstīta kārtība, kādā Eiropas Savienības (ES) teritorijā piemēro antidempinga pasākumus.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

 • Dempings ir vērojams situācijās, kad uzņēmums kādu preci eksporta tirgū pārdod par zemāku cenu nekā pašmāju tirgū. Lai nodrošinātu godīgas konkurences apstākļus līdzīgai precei, ko Eiropas Savienības tirgū pārdod ES ražotāji, ES šādam importam var piemērot antidempinga pasākumus.
 • Antidempinga pasākumus var piemērot, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:
  • importam ir jābūt par dempinga cenām;
  • ES rūpniecības nozarei, kas ražo līdzīgas preces*, ir nodarīti būtiski zaudējumi*;
  • starp importu par dempinga cenām un būtiskajiem zaudējumiem pastāv cēloņsakarība;
  • antidempinga pasākumi nav pretrunā ES interesēm.
 • Ja šie nosacījumi ir izpildīti, attiecīgās preces importam ES tirgū var piemērot antidempinga pasākumus. Šie pasākumi parasti tiek īstenoti, nosakot ad valoremmaksājumu , t. i., nodevu, kas līdzvērtīga attiecīgās preces importa vērtības procentuālai daļai. Tos var īstenot, piemērojot arī īpašus maksājumus, t. i., fiksētu summu par noteiktu preču apjomu, piemēram, EUR 100 par tonnu attiecīgo preču, vai nosakot cenu saistības. Cenu saistības ir eksportētāja apņemšanās ievērot minimālās importa cenas.
 • Šos maksājumus importētājs maksā ES teritorijā, un tos iekasē attiecīgo ES valstu muitas iestādes.
 • Pasākumus parasti piemēro uz pieciem gadiem. Spēkā esošos pasākumus noteiktos apstākļos var arī pārskatīt (starpposma pārskatīšana). Šīs pārskatīšanas tvērums parasti ir ierobežots līdz vienam vai vairākiem dažādiem sākotnējo pasākumu elementiem, kas var būt, piemēram, dempinga un/vai zaudējumu līmenis, preces veids, īstenoto pasākumu veids.
 • Pēc pieciem gadiem pasākumi tiek pārtraukti, ja vien termiņa beigu pārskatā netiek secināts, ka pasākumu pārtraukšanas gadījumā dempings un būtiskie zaudējumi, iespējams, turpinātu pastāvēt.
 • Importētāji var pieprasīt pilnībā vai daļēji atmaksāt maksājumus, ja tie var pierādīt, ka dempinga starpība*, uz kuras pamata maksājums tika veikts, ir likvidēta vai samazināta.

KOPŠ KURA LAIKA REGULA IR PIEMĒROJAMA?

Regula (ES) 2016/1036 ir sākotnējā tiesību akta (Regulas (EK) Nr. 1225/2009) un tā turpmāko grozījumu kodificēta redakcija. Tā ir piemērojama kopš 2016. gada 20. jūlija.

KONTEKSTS

Plašāka informācija:

* GALVENIE TERMINI

Būtiski zaudējumi: ievērojami zaudējumi, kas importa par dempinga cenām rezultātā nodarīti ES rūpniecības nozarei, piemēram, tirgus daļas zaudēšana, pazemināts cenu līmenis un/vai samazināta rentabilitāte.

Līdzīga prece: prece, kas ir identiska vai ļoti līdzīga attiecīgajai precei.

Dempinga starpība: starpība starp cenu, ko eksportētājs par kādu preci prasa pašmāju tirgū (normālā vērtība), un cenu, ko šis pats eksportētājs par šo preci prasa ES tirgū (eksporta cena).

PAMATDOKUMENTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/1036 (2016. gada 8. jūnijs) par aizsardzību pret importu par dempinga cenām no valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis (kodifikācija) (OV L 176, 30.6.2016., 21.–54. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 27.02.2017

Top