Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
ES pamatnostādnes par spīdzināšanu un citu nežēlīgu rīcību

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

ES pamatnostādnes par spīdzināšanu un citu nežēlīgu rīcību

KOPSAVILKUMS:

ES politikas pamatnostādnes attiecībā uz trešām valstīm par spīdzināšanu un citu nežēlīgu, necilvēcīgu un pazemojošu rīcību vai sodīšanu

KOPSAVILKUMS

KĀDS IR ŠO PAMATNOSTĀDŅU MĒRĶIS?

Šīs pamatnostādnes nodrošina ES ar operatīvu instrumentu, kas jālieto saziņā ar ārpussavienības valstīm, lai apkarotu spīdzināšanu un citu nežēlīgu, necilvēcīgu vai pazemojošu sodīšanu (piemēram, ieslodzīto sišanu).

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

ES cīnās pret spīdzināšanu un sliktu apiešanos ar starptautisko instrumentu (piemēram, Vispārējās cilvēktiesību deklarācijas, Ženēvas konvenciju, Starptautiskās Krimināltiesas statūtu u. c.) palīdzību, kā arī īstenojot pasākumus savas kopējās ārpolitikas un drošības politikas (KĀDP) ietvaros, piemēram, ieviešot regulu par spīdzināšanas rīku tirdzniecības aizliegumu.

ES pasākumi spīdzināšanas un sliktas apiešanās apkarošanai attiecībās ar ārpussavienības valstīm ietver šādas darbības:

 • politisko dialogu veidošana ar ārpussavienības valstīm un reģionālajām organizācijām. Pamatnostādnes par dialogu cilvēktiesību jomā izvirza skaidrus nosacījumus un principus šajā jautājumā;
 • politisko ierosmju (demaršu) izstrāde un publisko deklarāciju sniegšana, mudinot attiecīgās ārpussavienības valstis veikt efektīvus pasākumus, kas vērsti pret spīdzināšanu un sliktu apiešanos;
 • sadarbības veicināšana ar pilsonisko sabiedrību, īstenojot divpusēju un daudzpusēju sadarbību, jo īpaši ES Rīcības plāna cilvēktiesību un demokrātijas jomā (2015.–2019. gads) ietvaros, kas atbalsta NVO cīņā pret spīdzināšanu;
 • ES vēstniecību pārstāvju kā novērotāju nosūtīšana uz tiesām, ja ir pamats uzskatīt, ka apsūdzētais ir bijis pakļauts spīdzināšanai vai pret to ir vērsta slikta apiešanās.

Saskaņā ar šīm pamatnostādnēm ES mudina ārpussavienības valstis veikt šādus pasākumus:

 • novērst, aizliegt un nosodīt spīdzināšanu un sliktu apiešanos;
 • stingri ievērot un ieviest starptautiskās normas un procedūras (piemēram, Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvenciju pret spīdzināšanu);
 • pieņemt un ieviest garantijas un procedūras, kas saistītas ar apcietinājuma vietām;
 • nodrošināt atlīdzību un rehabilitāciju upuriem;
 • ieviest vietējas juridiskas garantijas;
 • apkarot nesodāmību;
 • noteikt grupas, kurām nepieciešama īpaša aizsardzība (piemēram, bēgļi, patvēruma meklētāji vai ieslodzītie);
 • ieviest ieslodzījuma vietu uzraudzības mehānismus;
 • izveidot valsts iestādes spīdzināšanas novēršanai;
 • stiprināt tiesu sistēmu;
 • nodrošināt efektīvas mācības tiesībaizsardzības, militārajiem un medicīnas darbiniekiem par to, kā rīkoties spīdzināšanas un sliktas apiešanās gadījumos;
 • novērst jebkāda veida iebiedēšanu vai izrēķināšanos;
 • veikt līķu sekcijas.

KONTEKSTS

Cilvēktiesību ievērošana ir viena no galvenajām ES ārējo attiecību prioritātēm. Spīdzināšanas un sliktas apiešanās apkarošana ir būtiska šo pasākumu sastāvdaļa, neskatoties uz to, ka pastāv neskaitāmi starptautiskie instrumenti, kas aizliedz šādus cilvēka cieņu aizskarošus pārkāpumus.

ES pasākumu, ko stingri atbalsta visas ES valstis, mērķis ir novērst un izskaust spīdzināšanu un sliktu apiešanos, kā arī apkarot par šādu rīcību atbildīgo personu nesodāmību. Šie centieni papildina ES darbības cīņā par nāvessoda atcelšanu.

AKTS

ES politikas pamatnostādnes attiecībā uz trešām valstīm par spīdzināšanu un citu nežēlīgu, necilvēcīgu un pazemojošu rīcību vai sodīšanu — atjauninātas pamatnostādnes 6129/1/12 REV1, 2012. gada 20. marts

Pēdējo reizi atjaunots: 08.03.2016

Top