Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Eiropas Civilās aizsardzības un humānās palīdzības operāciju ģenerāldirektorāts (ECHO)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Eiropas Civilās aizsardzības un humānās palīdzības operāciju ģenerāldirektorāts (ECHO)

 

KOPSAVILKUMS:

Līguma par Eiropas Savienības darbību 214. pants

Līguma par Eiropas Savienības darbību 196. pants

KĀDS IR ŠO LĪGUMA PANTU MĒRĶIS?

  • 214. pants nosaka tiesisko regulējumu Eiropas Savienības (ES) darbībai humānās palīdzības jomā. Tas ļauj ES sniegt palīdzību, atbalstu un aizsardzību dabas vai cilvēku radītu katastrofu upuriem ārpussavienības valstīs.
  • 196. pants nosaka ES kompetenci, lai atbalstītu un papildinātu ES valstu darbības civilās aizsardzības jomā.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

  • Eiropas Komisijas Civilās aizsardzības un humānās palīdzības operāciju ģenerāldirektorāts (ECHO) atbild par palīdzības sniegšanu krīžu un dabas vai cilvēku radītu katastrofu upuriem.
  • Turklāt ECHO pārvalda arī ES civilās aizsardzības mehānismu.
  • Nupat kā 2016. gadā ECHO tika uzticēta atbildība par ārkārtas atbalsta sniegšanas pārvaldību ES.

Humānā palīdzība

Ievērojot Eiropas konsensā par humāno palīdzību ietvertos starptautiskos principus, ES sniedz uz vajadzībām pamatotu humāno palīdzību. Tā koncentrējas uz visneaizsargātākajiem upuriem.

ECHO finansē humāno palīdzību, pamatojoties uz 1996. gada Regulu par humāno palīdzību, kas ļauj finansēt humānās palīdzības operācijas ārpus ES, lai sniegtu palīdzību, atbalstu un aizsardzību tiem cilvēkiem, ko skārušas dabas vai cilvēku radītas katastrofas un līdzīga veida ārkārtas situācijas. ECHO veido partnerattiecībasar dažādām organizācijām, piemēram, nevalstiskām organizācijām, Apvienoto Nāciju Organizācijas fondiem, programmām un specializētajām aģentūrām, Starptautisko Sarkanā Krusta un Sarkanā Pusmēness biedrību federāciju, kā arī ES valstu specializētajām aģentūrām.

Ārkārtas atbalsta sniegšana ES

  • Regula (ES) 2016/369 ļauj ES sniegt ārkārtas atbalstu tām ES valstīm, ko skārušas ārkārtīgi nopietnas dabas vai cilvēku radītas katastrofas, kas izraisa smagas un plašas humānās sekas, piemēram, zemestrīces, plūdi un rūpnieciskās avārijas. Šādu ārkārtas atbalstu var sniegt tikai tad, ja ar citiem instrumentiem nepietiek, un tā nolūks ir atbalstīt un papildināt skartās(-o) ES valsts(-u) darbības.

Civilā aizsardzība

  • ECHO arī aktīvi darbojas dabas vai cilvēku radītu katastrofu gadījumā gan ES teritorijā, gan ārpus tās, īstenojot ES civilās aizsardzības mehānismu, kura mērķis ir stiprināt sadarbību un veicināt koordināciju starp ES un ES valstīm civilās aizsardzības jomā. Ievērojot īpašus nosacījumus, šajā mehānismā var iesaistīties arī noteiktas ārpussavienības valstis.
  • Tā galvenais mērķis ir uzlabot sistēmu efektivitāti, lai novērstu, sagatavotos un reaģētu uz visu veidu dabas un cilvēku radītām katastrofām ES teritorijā un ārpus tās.
  • Mehānisms ir izveidojis Ātrās reaģēšanas koordinēšanas centru, kas darbojas 24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā un koordinē darbības, kā arī Eiropas ārkārtas reaģēšanas spējas (“brīvprātīgais rezervju saraksts”), kas ietver vairākas reaģēšanas grupas, ekspertus un ekipējumu, kas gatavi mobilizācijai attiecīgajās ES valstīs, kurās tie bāzējas.
  • Kaut arī šis mehānisms ir galvenokārt orientēts uz cilvēku aizsardzību, tas aizsargā arī vidi un īpašumu, tostarp dabas mantojumu.

KONTEKSTS

Plašāka informācija:

PAMATDOKUMENTS

Līguma par Eiropas Savienības darbību 214. pants (OV C 202, 7.6.2016., 143. lpp.)

Līguma par Eiropas Savienības darbību 196. pants (OV C 202, 7.6.2016., 135.–136. lpp.)

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Padomes Regula (EK) Nr. 1257/96 (1996. gada 20. jūnijs) par humāno palīdzību (OV L 163, 2.7.1996., 1.–6. lpp.)

Regulas (EK) Nr. 1257/96 turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla nozīme.

Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums Nr. 1313/2013/ES (2013. gada 17. decembris) par Savienības civilās aizsardzības mehānismu (OV L 347, 20.12.2013., 924.–947. lpp.)

Padomes Regula (ES) 2016/369 (2016. gada 15. marts) par ārkārtas atbalsta sniegšanu Savienībā (OV L 70, 16.3.2016., 1.–6. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 22.09.2016

Top