Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
ES humānās palīdzības līdzekļi

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

ES humānās palīdzības līdzekļi

 

KOPSAVILKUMS:

Padomes Regula (EK) Nr. 1257/96 par humāno palīdzību

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

  • ES humānās palīdzības mērķis ir sniegt palīdzību, atbalstu un aizsardzību cilvēkiem, kurus skar dabas vai cilvēku izraisītas katastrofas un līdzīgi ārkārtas gadījumi. Galvenā uzmanība tiek pievērsta visneaizsargātākajiem cietušajiem.
  • Šajā regulā ir noteikti galvenie mērķi, principi un procedūras ES humānās palīdzības operāciju īstenošanai.

GALVENĀS PRIORITĀTES

Principi

ES palīdzībai ir jābūt

Palīdzības saņēmēji

ES palīdzību koordinē Eiropas Komisijas Eiropas Civilās aizsardzības un humānās palīdzības operāciju ģenerāldirektorāts (ECHO).

Finansējums ir paredzēts valstīm ārpus ES.

Atbalstītās nozares

Humāno palīdzību var sniegt daudzos veidos atkarībā no krīzes veida, t. sk. kā:

  • pārtikas un uztura atbalstu;
  • medicīnisko palīdzību un psihosociālu atbalstu;
  • ūdens un sanitārijas nodrošināšanu;
  • pajumti;
  • infrastruktūras remontu ārkārtas gadījumā;
  • atmīnēšanu;
  • izglītību.

Humānā palīdzība var arī palīdzēt samazināt katastrofu risku.

Finansējums

ES un tās dalībvalstis ir pasaulē galvenās humānās palīdzības sniedzējas. 2014. gadā aptuveni 121 miljons cilvēku vairāk nekā 80 valstīs saņēma ES palīdzību vairāk nekā 1,27 miljardu EUR vērtībā.

Tika sniegts atbalsts visos galvenajos krīzes reģionos visā pasaulē, ieskaitot Sīriju, Dienvidsudānu, Jemenu un Ukrainu.

Koordinācija ar partneriem

ES humāno palīdzību sniedz ar vairāk nekā 200 partnerorganizāciju, piemēram, Apvienoto Nāciju Organizācijas aģentūru, tādu starptautisku organizāciju kā Sarkanais Krusts un daudzu nevalstisko organizāciju (NVO), starpniecību.

Lai saņemtu finansējumu humānās palīdzības projektam, partnerorganizācijas iesniedz finansējuma priekšlikumus un ievēro stingrus noteikumus projektu izvērtēšanā un pārraudzībā.

Partneriem ir jāapliecina ES atbalsts, projektu īstenošanas vietās izvietojot ES simbolus.

Tāpat tiem ir cieši jākoordinē to projekti, lai nodrošinātu, ka palīdzība ir ātra un efektīva.

Ilgtermiņa darbība

Humāno palīdzību sniedz arī, lai uzlabotu izturētspēju nākotnes krīžu gadījumā, sniedzot ilgāka termiņa attīstības ieguvumus saskaņā ar:

KOPŠ KURA LAIKA REGULA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama kopš 1996. gada 5. jūlija.

KONTEKSTS

Plašāka informācija:

PAMATDOKUMENTS

Padomes Regula (EK) Nr. 1257/96 (1996. gada 20. jūnijs) par humāno palīdzību (OV L 163, 2.7.1996., 1.–6. lpp.)

Regulas (EK) Nr. 1257/96 turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

Pēdējo reizi atjaunots: 26.07.2016

Top