Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Sadarbība ar Amerikas Savienotajām Valstīm krīzes pārvarēšanas operācijās

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text
The HTML format is unavailable in your User interface language.

Sadarbība ar Amerikas Savienotajām Valstīm krīzes pārvarēšanas operācijās

Eiropas Savienībai (ES) un Amerikas Savienotajām Valstīm (ASV) ir kopīgi mērķi saistībā ar to ārpolitiku. It īpaši tās atbalsta konfliktu mierīgu risināšanu, kā arī krīzes situācijā esošu valstu atjaunotni un stabilizāciju. ES un ASV ir nolēmušas apvienot savus centienus saistībā ar noteiktām krīzes pārvarēšanas operācijām, kuras ES īsteno trešās valstīs.

AKTS

Pamatnolīgums starp Amerikas Savienotajām Valstīm un Eiropas Savienību par Amerikas Savienoto Valstu līdzdalību Eiropas Savienības krīzes pārvarēšanas operācijās.

KOPSAVILKUMS

Šis nolīgums ir pamatnolīgums, kas piemērojams visām krīzes pārvarēšanas operācijām, kuras ES īsteno trešās valstīs un kurās ASV ir nolēmušas piedalīties. Nolīgums definē ASV līdzdalības noteikumus un attiecības ar ES misiju norises laikā.

ASV līdzdalība ES īstenotajās krīzes pārvarēšanas operācijās

ASV katrā atsevišķā gadījumā lemj par piedalīšanos ES īstenotajās operācijās. ES pieņem lēmumu, aicinot ASV pievienoties operācijai. Ja ASV piekrīt, tās apņemas ievērot tā Padomes lēmuma noteikumus, saskaņā ar kuru ES ir nolēmusi īstenot attiecīgo operāciju.

Pēc tam ES un ASV apspriežas par ASV piedāvāto ieguldījumu. Šis ieguldījums var izpausties kā civilā personāla, vienību vai līdzekļu sūtījums. ES un ASV vienojas arī par iespējamo ASV ieguldījumu operācijas budžetā. Turklāt ASV uzņemas visas izmaksas, kas saistītas ar to līdzdalību, izņemot gadījumus, kad šīs izmaksas ir paredzētas budžetā.

ASV jebkurā brīdī pēc apspriedēm ar ES var nolemt pilnīgi vai daļēji atkāpties no militāras operācijas. Tomēr lēmums par krīzes pārvarēšanas operācijas izbeigšanu ir jāpieņem ES. Taču tai ir jāapspriežas ar ASV gadījumā, ja dienā, kad ir paredzēts pieņemt šādu lēmumu, tās joprojām sniedz savu ieguldījumu.

Turklāt visas domstarpības saistībā ar šā nolīguma interpretēšanu un īstenošanu ES un ASV risina diplomātiskā ceļā.

Norīkotā ASV kontingenta statuss ES īstenotā operācijā

ASV kontingenta statusu regulē nolīgums par misijas statusu, kas noslēgts starp ES un valsti, kurā notiek operācija. ASV ir jābūt iespējai izvērtēt šo nolīgumu pirms lēmuma pieņemšanas par piedalīšanos vai nepiedalīšanos operācijā.

Ja šāds nolīgums vēl nav noslēgts, pirms ASV kontingenta izvietošanas puses panāk līdzvērtīgu vienošanos.

Nolīgumā par misijas statusu ir definētas ASV norīkotā personāla un vienību privilēģijas un imunitāte.

Turklāt ASV patur tiesības īstenot jurisdikciju pār savu norīkoto personālu tajā valstī, kurā notiek operācija. Tāpat tām ir pienākums atbildēt uz sūdzībām, kas saistītas ar to līdzdalību, saskaņā ar ASV tiesību aktiem.

Operāciju norise

ES ir atbildīga par krīzes pārvarēšanas operāciju īstenošanu. Tā definē misiju mērķus un norādes.

ASV raugās, lai to personāls un vienības izpildītu savus uzdevumus saskaņā ar šīm norādēm. Norīkotajam personālam un vienībām ir jāizpilda misijas vadītāja vai ES komandiera rīkojumi, taču tie pilnībā paliek ASV pakļautībā.

Turklāt ASV ieceļ valsts kontingenta kontaktpunktu, kas pārstāv ASV kontingentu attiecīgajā operācijā. Šis kontaktpunkts sniedz atskaiti misijas vadītājam un ir atbildīgs par ASV kontingenta disciplīnas jautājumiem.

Atteikšanās no prasībām par zaudējumu atlīdzību

Saskaņā ar šo nolīgumu ES un ASV atsakās no prasībām par zaudējumu atlīdzību pret otru pusi par kaitējumu, kas radies, pildot oficiālos uzdevumus, izņemot rupjas nolaidības vai tīša pārkāpuma gadījumus.

Atteikšanās no prasībām par zaudējumu atlīdzību ir jāformulē deklarācijā, kuru iesniedz ASV un katra no ES dalībvalstīm.

Atsauces

Akts

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Pamatnolīgums starp Amerikas Savienotajām Valstīm un Eiropas Savienību

Sk. 10. panta 1. punktu.Pagaidu piemērošana: 17.5.2001.

OV L 143, 31.5.2011.

Pēdējā atjaunināšana: 29.07.2011

Top