Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
ES zivsaimniecības kontroles sistēma

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

ES zivsaimniecības kontroles sistēma

KOPSAVILKUMS:

Regula (EK) Nr. 1224/2009 — ES zivsaimniecības kontroles sistēma.

KOPSAVILKUMS

ES kopējās zivsaimniecības politikas efektivitāte ir atkarīga no tā, kā ES valstis nodrošina, ka tās noteikumi tiek ievēroti arī praksē.

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

Ar šo regulu izveido kontroles, inspekcijas un valstu iestāžu veiktas izpildes sistēmu, lai nodrošinātu kopējās zivsaimniecības politikas (KZP) noteikumu ievērošanu.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Šīs kontroles sistēmas galvenie mērķi ir:

nodrošināt, lai tiktu nozvejots tikai atļautais zivju daudzums;

vākt nepieciešamos datus zvejas iespēju pārvaldīšanai;

precizēt ES valstu un Eiropas Komisijas uzdevumus;

nodrošināt, lai noteikumi visiem zvejniekiem tiktu piemēroti vienādi un ar vienādām sankcijām visā ES;

nodrošināt, lai zivsaimniecības produktus varētu izsekot un pārbaudīt visā piegādes ķēdē — no nozvejas brīža līdz nonākšanai uz galda.

Tā attiecas uz:

visām zvejas darbībām ES ūdeņos;

ES kuģu un ES iedzīvotāju zvejas darbībām ES un ārpussavienības valstu ūdeņos;

zivsaimniecības produktu apstrādi un tirdzniecību;

atpūtas zveju, kas saistīta ar jutīgiem krājumiem;

akvakultūras produktu izsekojamību.

Kontrole un uzraudzība

ES valstīm ir jāveic inspekcijas visā ražošanas ķēdē, jo īpaši:

izkraušanas,

apstrādes,

transportēšanas un

tirdzniecības laikā.

Datu vākšanā tiek izmantotas jaunas tehnoloģijas, piemēram:

elektroniski zvejas žurnāli;

sistemātiska nozvejas svēršanas sistēma;

sistēma zivsaimniecības produktu izsekošanai no kuģa līdz mazumtirgotājam.

Inspicēšanas pilnvaras

Par KZP kontroli un izpildi ir atbildīgas vienīgi ES valstis. Tomēr Komisija var veikt neatkarīgas inspekcijas, tostarp piedalīties valstu inspekcijās, lai pārbaudītu, vai valstu iestādes noteikumus īsteno pareizi.

Sankcijas

Ja izdarīts nopietns pārkāpums, var noteikt sankcijas, kuru pamatā ir nozvejas vērtība. Attiecībā uz zvejas atļauju turētājiem ir ieviesta soda punktu sistēma, saskaņā ar kuru sākotnēji var noteikt darbības apturēšanu, bet pēc vairākiem nopietniem pārkāpumiem — atļaujas anulēšanu.

Sankcijas var noteikt arī ES valstīm, ja tās KZP noteikumus neievieš pareizi, tai skaitā:

apturēt palīdzības piešķiršanu no ES Jūrlietu un zivsaimniecības fonda;

apturēt zvejniecību, līdz situācija ir atrisināta;

samazināt kvotas (ja notikusi pārzveja).

Ja ES valsts atbilstīgi nerīkojas, lai atrisinātu attiecīgo problēmu, Komisija to var iesūdzēt Eiropas Savienības Tiesā.

Datu apkopošana

ES valstīm ir jābūt izveidotai drošai datubāzei, kurā tiek glabāta visa informācija, kas apkopota, veicot šajā regulā noteiktos pienākumus. Komisijai jābūt iespējai tiešā veidā piekļūt šai datubāzei no jebkuras vietas. ES valstīm ir arī jāizveido oficiāla tīmekļa vietne ar savāktajiem datiem, kuru veido aizsargātas daļas un publiski pieejamas daļas.

Ar šo regulu arī izveido savstarpējas palīdzības un informācijas apmaiņas sistēmu starp ES valstīm.

Koordinācija

Lai veicinātu ciešāku sadarbību un paraugprakses piemēru apmaiņu, Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūra organizē kopīgas kampaņas, kurās piedalās inspektori no dažādām ES valstīm.

Plašāka informācija:

AKTS

Padomes Regula (EK) Nr. 1224/2009 (2009. gada 20. novembris), ar ko izveido Kopienas kontroles sistēmu, lai nodrošinātu atbilstību kopējās zivsaimniecības politikas noteikumiem, un groza Regulas (EK) Nr. 847/96, (EK) Nr. 2371/2002, (EK) Nr. 811/2004, (EK) Nr. 768/2005, (EK) Nr. 2115/2005, (EK) Nr. 2166/2005, (EK) Nr. 388/2006, (EK) Nr. 509/2007, (EK) Nr. 676/2007, (EK) Nr. 1098/2007, (EK) Nr. 1300/2008 un (EK) Nr. 1342/2008, un atceļ Regulas (EEK) Nr. 2847/93, (EK) Nr. 1627/94 un (EK) Nr. 1966/2006

ATSAUCES

Akts

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Regula (EK) Nr. 1224/2009

1.1.2010.

OV L 343, 22.12.2009., 1.–50. lpp.

Labojums

OV L 149, 16.6.2015., 23. lpp.

Grozošais(-ie) akts(-i)

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Regula (ES) Nr. 1385/2013

1.1.2014.

OV L 354, 28.12.2013., 86.–89. lpp.

Regula (ES) Nr. 508/2014

1.1.2014.

OV L 149, 20.5.2014., 1.–66. lpp.

Regula (ES) Nr. 2015/812

1.6.2015.

OV L 133, 29.5.2015., 1.–20. lpp.

Regulas (EK) Nr. 1224/2009 turpmākie grozījumi un izmaiņas ir iekļautas pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

Pēdējo reizi atjaunots: 08.10.2015

Top