Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Zvejas atļaujas ES un ārpussavienības valstu kuģiem

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Zvejas atļaujas ES un ārpussavienības valstu kuģiem

 

KOPSAVILKUMS:

Regula (EK) Nr. 1006/2008 par atļaujām, kuras ES zvejas kuģiem izdod zvejas darbību veikšanai ārpus ES ūdeņiem, un par ārpussavienības valstu kuģu piekļuvi ES ūdeņiem

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

 • Ar to izveido vispārēju ES sistēmu attiecībā uz atļaujām, kuras ES zvejas kuģiem izdod visu veidu zvejas darbību veikšanai ārpus ES ūdeņiem, un nodrošina, lai noteikumi, kas reglamentē ārpussavienības valstu kuģu piekļuvi ES ūdeņiem, būtu līdzvērtīgi noteikumiem, kas piemērojami ES zvejas kuģiem.
 • Regulas mērķis ir pildīt starptautiskās saistības, kas izriet no divpusējiem un daudzpusējiem zivsaimniecības nolīgumiem, kas pieņemti reģionālās zivsaimniecības pārvaldības organizācijās (RZPO).
 • Ar to arī pastiprina kopējās zivsaimniecības politikas (KZP) mērķus attiecībā uz ilgtspējīgu zvejniecību, kontroli un ES noteikumiem par nelegālas, nereģistrētas un neregulētas (NNN) zvejas novēršanu.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

ES zvejas kuģi ārpus ES ūdeņiem

Procedūra

 • Pieteikumus Eiropas Komisijai elektroniskā veidā nosūta tās ES valsts kompetentās iestādes, kurā zvejas kuģis ir reģistrēts.
 • Tos nosūta ne vēlāk kā piecas darbdienas pirms attiecīgajā nolīgumā paredzētā termiņa vai arī saskaņā ar attiecīgajā nolīgumā ar ārpussavienības valsti noteikto kārtību.
 • Komisija pārbauda, vai atļauju pieteikumi ir pieņemami, un nodrošina, ka atbilstīgie pieteikumi tiek nosūtīti attiecīgajai ārpussavienības valstij.
 • Komisija informē attiecīgo ES valsti par to, vai ārpussavienības valsts ir nolēmusi izdot zvejas atļauju konkrētam kuģim. Pēc tam attiecīgā ES valsts informē zvejas kuģa īpašnieku.

Zvejas atļaujas apturēšana vai anulēšana

 • Ja ārpussavienības valsts ir nolēmusi apturēt vai anulēt zvejas atļauju attiecībā uz zvejas kuģi, kas kuģo ar ES valsts karogu, Komisija par to nekavējoties informē šo ES valsti.
 • ES valsts piešķirto zvejas atļauju vai nu uz laiku aptur, vai arī pilnībā anulē.

ES zvejas atļauju informācijas sistēma

 • Informācija par izdotajām atļaujām ir pieejama drošā elektroniskā ES informācijas sistēmā.
 • ES valstis nodrošina, ka sistēmā pieejamā informācija pastāvīgi tiek atjaunināta.

Ārpussavienības valstu zvejas kuģi ES ūdeņos

Procedūra

 • Pieteikumus Komisijai elektroniskā veidā nosūta tās ārpussavienības valsts kompetentās iestādes, kurā zvejas kuģis ir reģistrēts.
 • Komisija pārbauda atļauju pieteikumu atbilstību prasībām. Pēc tam tā novērtē attiecīgajai ārpussavienības valstij piešķirtās zvejas iespējas un izdod atļauju, pamatojoties uz Padomes pieņemtajiem pasākumiem un attiecīgā nolīguma noteikumiem.
 • Komisija informē ārpussavienības valsts kompetentās iestādes, kā arī kompetentās iestādes valstīs, kurās izdota zvejas atļauja.

Attiecīgo noteikumu neievērošana

 • Ja ES valsts konstatē attiecīgā nolīguma noteikumu pārkāpumu uz ES ūdeņos esoša ārpussavienības valsts zvejas kuģa, tā nekavējoties informē Komisiju. Šādā gadījumā laikposmā, kas nepārsniedz 12 mēnešus, nevienam šīs ārpussavienības valsts zvejas kuģim neizdod turpmākas zvejas atļaujas.

KOPŠ KURA LAIKA REGULA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama kopš 2008. gada 18. novembra.

PAMATDOKUMENTS

Padomes Regula (EK) Nr. 1006/2008 (2008. gada 29. septembris) par atļaujām, kuras Kopienas zvejas kuģiem izdod zvejas darbību veikšanai ārpus Kopienas ūdeņiem, un par trešo valstu kuģu piekļuvi Kopienas ūdeņiem un ar ko groza Regulas (EEK) Nr. 2847/93 un (EK) Nr. 1627/94 un atceļ Regulu (EK) Nr. 3317/94 (OV L 286, 29.10.2008., 33.–44. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 05.10.2016

Top