Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Nelegālas, nereģistrētas un neregulētas zvejas izskaušana

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Nelegālas, nereģistrētas un neregulētas zvejas izskaušana

 

KOPSAVILKUMS:

Padomes Regula (EK) Nr. 1005/2008 par ES sistēmu, lai aizkavētu, novērstu un izskaustu nelegālu, nereģistrētu un neregulētu zveju

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

 • Tiek uzskatīts, ka kuģis ir iesaistījies NNN zvejā, ja tas atbilst kādai no šīm kategorijām:
  • tam nav derīgas zvejas licences;
  • tas nav izpildījis pienākumu reģistrēt un ziņot par nozveju vai par datiem, kas saistīti ar nozveju;
  • tas ir zvejojis lieguma apgabalā*, zvejas lieguma laikā*, bez attiecīgas kvotas vai pēc tās pilnīgas apguves vai pārsniedzot aizliegto dziļumu*;
  • tas ir zvejojis sugas, kuru zveja ir aizliegta;
  • tas ir izmantojis aizliegtu vai neatbilstīgu zvejas rīku;
  • tas ir viltojis vai slēpis tā marķējuma, identitātes vai reģistrācijas datus;
  • tas ir slēpis, viltojis vai iznīcinājis ar izmeklēšanu saistītu pierādījumu;
  • tas ir traucējis inspektoru darbu;
  • tas ir iekrāvis kuģī, pārkrāvis citā kuģī vai izkrāvis mazizmēra zivis;
  • tas ir piedalījies kopīgās zvejas darbībās ar tādiem kuģiem, kuri ir noteikti kā NNN zveju veikuši kuģi;
  • tas ir veicis zvejas darbības reģionālās zvejniecības pārvaldības organizācijas (RZPO) apgabalā tādā veidā, kas neatbilst minētās organizācijas saglabāšanas un pārvaldības pasākumiem, un peld ar tādas valsts karogu, kura nav minētās organizācijas dalībniece, vai nav sadarbojies ar minēto organizāciju;
  • tam nav valstspiederības.
 • Ar regulu nosaka virkni pasākumu, lai nodrošinātu, ka NNN zvejas produkti nenonāk ES tirgū.

Apstiprinātās ostas

 • Kuģiem no ārpussavienības valstīm ir pieejamas tikai ES valstu noteiktas ostas.
 • Zvejas produktu izkraušana un pārkraušana citā kuģī* starp ārpussavienības valstu un ES valstu kuģiem ir aizliegta jūrā, un to drīkst veikt tikai apstiprinātās ostās.

Ostās veicamās inspekcijas

ES valsts, kuras teritorijā atrodas osta, atbild par ES teritorijā ievesto zvejas produktu uzraudzību. Tai ir pienākums pārbaudīt, ka šādi produkti ir likumīgi un ka kuģis ievēro noteikumus, t. i., tam ir nepieciešamās licences un atļaujas, un ka deklarētais daudzums atbilst izkrautajam vai citā kuģī pārkrautajam daudzumam.

Nozvejas sertifikāti

Nozvejas sertifikāts garantē, ka ES netiek ievesti produkti, kuru izcelsme ir NNN zveja. Nozvejas sertifikātus izdod tā valsts, kurā kuģis ir reģistrēts (karoga valsts). Tie pavada zvejas produktus visā piegādes ķēdē, lai nodrošinātu biežas pārbaudes.

Aizdomas par NNN zveju

 • Eiropas Komisija:
  • nosaka zvejas kuģus, par kuriem ir iegūta pietiekama informācija, ka tie varētu būt iesaistījušies NNN zvejā;
  • informē karoga valstis (t. i., ārpussavienības valstīm un ES valstīm), kuru zvejas kuģi ir noteikti;
  • nosūta šo informāciju visām ES valstīm.
 • Tā arī izveido to kuģu sarakstu, kuri ir iesaistījušies NNN zvejā. Šī saraksta izveidošanas procedūras paredz drošības pasākumus un pārsūdzēšanas kārtību, lai garantētu taisnīgu izturēšanos pret attiecīgajiem kuģiem un valstīm.

Ārpussavienības valstis, kas nesadarbojas

Komisija arī nosaka ārpussavienības valstis, kas nesadarbojas cīņā pret NNN zveju. Ārpussavienības valsti var noteikt kā valsti, kas nesadarbojas, ja tā nepilda karoga, ostas, krasta vai tirgus valsts pienākumus, lai aizkavētu, novērstu un izskaustu NNN zveju.

Sankcijas

 • ES valstīm ir jāpiemēro efektīvas, samērīgas un iedarbīgas sankcijas fiziskām un juridiskām personām, kas iesaistījušās NNN zvejas darbībās.
 • Maksimālā sankcija vismaz piecreiz pārsniedz to zvejas produktu vērtību, kas gūti, izdarot pārkāpumu.
 • Gadījumā, ja piecos gados pārkāpums atkārtojas, ES valstis piespriež maksimālo sankciju, kas vismaz astoņas reizes pārsniedz to zvejas produktu vērtību, kas gūti, izdarot pārkāpumu.

KOPŠ KURA LAIKA REGULA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama kopš 2010. gada 1. janvāra.

KONTEKSTS

Plašāka informācija:

* GALVENIE TERMINI

Lieguma apgabals: apgabals, kurā aizliegta komerciāla zveja, lai ļautu krājumiem atjaunoties.

Zvejas lieguma laiks: gada laikposms, kad zveja ir aizliegta, lai ļautu krājumiem atjaunoties.

Aizliegtais dziļums: dziļums aiz noteiktas robežas, kurā zveja ir aizliegta, lai ļautu dziļjūras krājumiem atjaunoties.

Pārkraušana citā kuģī: nozvejas pārkraušana no mazāka zvejas kuģa lielākā, kurš pēc tam iekļauj to lielākā partijā tālākai nosūtīšanai.

PAMATDOKUMENTS

Padomes Regula (EK) Nr. 1005/2008 (2008. gada 29. septembris), ar ko izveido Kopienas sistēmu, lai aizkavētu, novērstu un izskaustu nelegālu, nereģistrētu un neregulētu zveju, un ar ko groza Regulas (EEK) Nr. 2847/93, (EK) Nr. 1936/2001 un (EK) Nr. 601/2004, un ar ko atceļ Regulas (EK) Nr. 1093/94 un (EK) Nr. 1447/1999 (OV L 286, 29.10.2008., 1.–32. lpp.)

Labojums Padomes Regulā (EK) Nr. 1005/2008 (2008. gada 29. septembris), ar ko izveido Kopienas sistēmu, lai aizkavētu, novērstu un izskaustu nelegālu, nereģistrētu un neregulētu zveju, un ar ko groza Regulas (EEK) Nr. 2847/93, (EK) Nr. 1936/2001 un (EK) Nr. 601/2004, un ar ko atceļ Regulas (EK) Nr. 1093/94 un (EK) Nr. 1447/1999 (OV L 286, 29.10.2008.) (OV L 22, 26.1.2011., 8. lpp.)

Regulas (EK) Nr. 1005/2008 turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Atļaujas zvejas darbību veikšanai

Padomes Regula (EK) Nr. 1006/2008 (2008. gada 29. septembris) par atļaujām, kuras Kopienas zvejas kuģiem izdod zvejas darbību veikšanai ārpus Kopienas ūdeņiem, un par trešo valstu kuģu piekļuvi Kopienas ūdeņiem un ar ko groza Regulas (EEK) Nr. 2847/93 un (EK) Nr. 1627/94 un atceļ Regulu (EK) Nr. 3317/94 (OV L 286, 29.10.2008., 33.–44. lpp.)

Kuģi, kuri iesaistījušies nelegālā, nereģistrētā un neregulētā zvejā

Komisijas Regula (ES) Nr. 468/2010 (2010. gada 28. maijs), ar ko izveido ES sarakstu ar kuģiem, kuri iesaistījušies nelegālā, nereģistrētā un neregulētā zvejā (OV L 131, 29.5.2010., 22.–26. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Kompetentās iestādes, kas atbild par nozvejas sertifikātiem

Dalībvalstu un to kompetento iestāžu saraksts attiecībā uz Padomes Regulas (EK) Nr. 1005/2008 15. panta 2. punktu, 17. panta 8. punktu un 21. panta 3. punktu (OV C 320, 24.12.2009., 17.–20. lpp.)

Apstiprinātās ostas

Ostu saraksts ES dalībvalstīs, kur izkraušanas un pārkraušanas darbības zvejniecības produktiem ir atļauts un ostu pakalpojumi ir pieejami trešo valstu zvejas kuģiem saskaņā ar 5. panta 2. punktu Padomes Regulā (EK) Nr. 1005/2008 (OV C 320, 24.12.2009., 13.–16. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 11.10.2016

Top