Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Jutīgas jūras ekosistēmas — aizsardzība atklātā jūrā pret grunts zveju

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Jutīgas jūras ekosistēmas — aizsardzība atklātā jūrā pret grunts zveju

 

KOPSAVILKUMS:

Regula (EK) Nr. 734/2008 — jutīgu jūras ekosistēmu aizsardzība

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

Tajā ir izklāstīti noteikumi attiecībā uz Eiropas Savienības (ES) valstīs reģistrētiem zvejas kuģiem, kuri izmanto grunts zvejas rīkus* atklātās jūras apgabalos ārpus teritorijām, kur zveju reglamentē reģionālās zivsaimniecības pārvaldības organizācijas vai kur šādas organizācijas nav pieņēmušas nekādus pasākumus attiecībā uz šādu zveju.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Reģionālās zivsaimniecības pārvaldības organizācijas (RZPO)

 • Saskaņā ar ANO Jūras tiesību konvenciju RZPO ir starptautiskas organizācijas, kurās piekrastes valstis un citas valstis, kuras nodarbojas ar zveju atklātā jūrā, sadarbojas zivju krājumu, jo īpaši tālu migrējošo vai transzonālo zivju krājumu*, saglabāšanas un pārvaldības jomā noteiktā ģeogrāfiskā apgabalā.
 • RZPO ir tiesīgas noteikt tādus saglabāšanas un pārvaldības pasākumus kā nozvejas un zvejas ierobežojumi, tehniski pasākumi un kontroles pasākumi.
 • ES, kuru pārstāv Eiropas Komisija, aktīvi līdzdarbojas vairākās RZPO.

Darbības joma

Regulu piemēro kuģiem, kas veic zvejas darbības ar grunts zvejas rīkiem:

 • ārpus teritorijām, kur zveju reglamentē RZPO;
 • teritorijās, kur RZPO vēl tikai tiek veidota un kur ir pieņemti pagaidu pasākumi jūras vides aizsardzībai.

Īpašās zvejas atļaujas

Grunts zvejas darbības ir atļautas vienīgi tad, ja tās nerada nekādu apdraudējumu jutīgām jūras ekosistēmām. ES reģistrētiem kuģiem, kuri šajos apgabalos izmanto grunts zvejas rīkus, ir jāsaņem īpaša zvejas atļauja. Zvejas atļauju pieprasījumiem ir jāpievieno sīki izstrādāts zvejas plāns, kurā ir norādīta šāda informācija:

 • zvejas darbību apgabals;
 • mērķsugas;
 • izmantoto zvejas rīku veids, kā arī dziļums, kādā tos lietos;
 • apgabala, kurā tiks veiktas zvejas darbības, jūras gultnes karte, ja iestādei, kura izdod atļauju, tādas nav.

Atļaujas izdod tā valsts, kurā kuģis ir reģistrēts. Šīs valsts atbildīgajām iestādēm:

 • pirms atļaujas izdošanas ir jāizvērtē dati par zvejas plānā minētajā apgabalā esošajām jutīgajām jūras ekosistēmām. Apgabalos, par kuriem nav veikts pienācīgs zinātnisks novērtējums un tas nav pieejams, grunts zvejas rīkus ir aizliegts izmantot;
 • ir jāsaņem informācija par jebkādām izmaiņām zvejas plānā, lai tās varētu izvērtēt, vai šīs izmaiņas apdraudēs jutīgas jūras ekosistēmas;
 • ir jāatsauc atļauja, kas izsniegta kuģim, kurš neievēro zvejas plānu.

Apgabalu slēgšana zvejai

Saskaņā ar ANO Ģenerālās asamblejas 2006. gada Rezolūciju Nr. 61/105 ES valstīm ir jānosaka apgabali, kuros, pamatojoties uz pilnīgāko pieejamo zinātnisko informāciju, ir sastopamas vai varētu būt sastopamas jutīgas jūras ekosistēmas, un jāslēdz šie apgabali zvejai ar grunts zvejas rīkiem. Par visiem slēgšanas gadījumiem ir jāinformē Komisija, kura savukārt informē citas ES valstis.

Novērošana

Novērotāji novēro kuģu, kuriem izsniegta īpašā zvejas atļauja, zvejas darbības līdz zvejas plāna pilnīgas izpildes brīdim. Šajā laikā novērotāji:

 • apkopo informāciju par nozveju;
 • reģistrē izmaiņas zvejas plānā;
 • dokumentē visus gadījumus, kad ir skartas jutīgas ekosistēmas;
 • reģistrē zvejas rīku izmantošanas dziļumu.

Ziņojums attiecīgās ES valsts kompetentajām iestādēm ir jāiesniedz 20 dienu laikā pēc novērošanas posma beigām. Ziņojuma kopiju nosūta arī Komisijai.

KOPŠ KURA LAIKA REGULA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama kopš 2008. gada 31. jūlija.

* GALVENIE TERMINI

Grunts zvejas rīki: zvejas rīki, kas parastu zvejas darbību laikā nonāk kontaktā ar jūras gultni, tostarp grunts traļi, dragas, uz grunts nostiprināti žaunu tīkli, uz grunts nostiprinātas āķu jedas, murdi un zivju krātiņveida lamatas.

Transzonāli zivju krājumi: zivsaimniecības resursi, kas migrē starp ekskluzīvām ekonomikas zonām (t. i., jūras apgabaliem, kuros valstij ir īpašas tiesības pētīt un izmantot jūras resursus) un atklāto jūru.

PAMATDOKUMENTS

Padomes Regula (EK) Nr. 734/2008 (2008. gada 15. jūlijs) par jutīgu jūras ekosistēmu aizsardzību atklātajā jūrā pret negatīvo ietekmi, ko rada grunts zvejas rīki (OV L 201, 30.7.2008., 8.–13. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 04.10.2016

Top