Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Reģionu komitejas reglaments

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Reģionu komitejas reglaments

Reģionu komiteja (RK) ir konsultatīva Eiropas Savienības (ES) struktūra. Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 306. pants piešķir Reģionu komitejai tiesības pieņemt savu reglamentu.

AKTS

Reģionu komiteja - reglaments.

KOPSAVILKUMS

Reģionu komiteja (RK) ir konsultatīva Eiropas Savienības (ES) struktūra. Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 306. pants piešķir Reģionu komitejai tiesības pieņemt savu reglamentu.

KĀDS IR ŠĪ REGLAMENTA UZDEVUMS?

Tas nosaka RK darbību un organizāciju.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Sastāvs

RK sastāv no 350 locekļiem un tik pat daudz aizvietotājiem, kuri tiek iecelti uz pieciem gadiem. Locekļus, kuri ir reģionālo un vietējo pašvaldību pārstāvji, nominē to valstis. Padome nobalso par locekļu un aizvietotāju sarakstu ar kvalificētu balsu vairākumu.

Atbilstošo Lēmumam 2014/930/ES, vietas sadala šādi:

24: Vācija, Francija, Itālija un Apvienotā Karaliste;

21: Spānija un Polija;

15: Rumānija;

12: Beļģija, Bulgārija, Čehijas Republika, Grieķija, Ungārija, Nīderlande, Austrija, Portugāle, Zviedrija;

9: Dānija, Īrija, Horvātija, Lietuva, Slovākija un Somija;

7: Latvija un Slovēnija;

6: Igaunija;

5: Kipra, Luksemburga un Malta.

Konsultācijas

ES lēmumu pieņemšanas procesā jākonsultējas ar RK šādās jomās:

ekonomiskā un sociālā kohēzija;

veselība, izglītība un kultūra;

nodarbinātības politika;

sociālā politika;

vide;

profesionālā apmācība; un

transports.

RK locekļiem, pildot to pienākumus, jābūt pilnīgi neatkarīgiem, kas ir ES vispārējās interesēs.

Katras valsts locekļi un aizvietotāji veido valstu delegācijas.

Tie veido arī grupas, kas atspoguļo to politiskos uzskatus. Grupās jābūt vismaz 18 locekļiem, kas pārstāv vismaz vienu piekto daļu ES valstu. Vismaz pusei no grupas dalībniekiem jābūt pilnvērtīgiem locekļiem.

Pilnsapulce

RK tiekas pilnsapulcē, lai:

pieņemtu viedokļus, ziņojumus un rezolūcijas;

apstiprinātu ieņēmumu un izdevumu provizoriskās tāmes projektu;

apstiprinātu politisko programmu katra piecu gadu termiņa sākumā;

ievēlētu priekšsēdētāju, priekšsēdētāja pirmo vietnieku un pārējos Biroja locekļus;

izveidotu komisijas;

apstiprinātu un pārskatītu Reglamentu;

pieņemtu lēmumu par prasības celšanu Eiropas Kopienu Tiesā.

Pilnsapulce notiek vismaz reizi trīs mēnešos. Ja vismaz viena ceturtdaļa locekļu to pieprasa, priekšsēdētājam ir jāsasauc ārpuskārtas plenārsēde.

Plenārsēdes ir atklātas, ja vien pilnsapulce nelemj citādi.

Plenārsēdē darbojas kvorums (t. i., minimālais klātesošo locekļu skaits, lai varētu pieņemt lēmumus), ja vairums locekļu ir klātesoši.

Plenārsēdē pieņem lēmumus ar balsu vairākumu, ja vien reglamentā nav noteikts citādi.

Birojs

Birojs atspoguļo kopējo RK sastāvu. Biroja sastāvā ir priekšsēdētājs, priekšsēdētāja pirmais vietnieks un pa vienam priekšsēdētāja vietniekam no katras ES valsts, 28 citi locekļi un politisko grupu priekšsēdētāji. Pilnsapulce ievēl biroju uz diviem ar pusi gadiem. Izņemot priekšsēdētāju, priekšsēdētāja pirmo vietnieku un piecus politisko grupu priekšsēdētājus, vietas sadala šādi:

pa trīs vietām: Vācija, Apvienotā Karaliste, Francija, Itālija, Spānija, Polija;

pa divām vietām: Nīderlande, Grieķija, Čehijas Republika, Beļģija, Ungārija, Portugāle, Zviedrija, Austrija, Slovākija, Dānija, Somija, Īrija, Horvātija, Lietuva, Bulgārija, Rumānija;

pa vienai vietai: Latvija, Slovēnija, Igaunija, Kipra, Luksemburga, Malta.

Tās uzdevumi:

pilnvaru termiņa sākumā sagatavot un iesniegt pilnsapulcei politisko programmu un uzraudzīt tās izpildi;

koordinēt pilnsapulces un komisiju darbu;

finanšu, organizatoriskās un administratīvās lietas;

iecelt ģenerālsekretāru un citu noteiktu kategoriju ierēdņus un darbiniekus.

Birojs drīkst celt prasību Eiropas Kopienu Tiesā RK vārdā. Tas notiek, piemēram, ja ES tiesību aktos netiek ievērots subsidiaritātes princips un tiek pārkāpta reģionālā un pašvaldību kompetence vai ja nav ievērotas RK institucionālās tiesības (t. i. konsultēšanās par atbilstošo likumdošanu). Pilnsapulcei nākamajā plenārsēdē ir jāpieņem lēmums par to, vai uzturēt celto prasību.

Priekšsēdētājs

Priekšsēdētājs pārstāv komiteju un vada tās darbu.

Komisijas

Katra mandāta sākumā izveido komisijas. Tās sagatavo viedokļu, ziņojumu un rezolūciju projektus, kas jāpieņem pilnsapulcei. Ir 6 komisijas:

CIVEX: Pilsoniskuma, pārvaldības, institucionālo lietu un ārlietu komisija;

COTER: Teritoriālās kohēzijas politikas komisija;

ECON: Ekonomikas politikas komisija;

ENVE: Vides, klimata pārmaiņu un enerģētikas komisija;

NAT: Dabas resursu komisija;

SEDEC: Sociālās politikas, izglītības, nodarbinātības, pētniecības un kultūras komisija.

Komisiju sastāvs atspoguļo RK kopējo sastāvu. Katrs loceklis darbojas vismaz vienā komisijā, bet ne vairāk kā divās komisijās. Izņēmuma gadījumi var būt attiecībā uz locekļiem no to valstu delegācijām, kurās locekļu skaits ir mazāks par komisiju skaitu. Komisiju sēdes parasti ir atvērtas.

Reģionu komitejas sagatavotie dokumenti

RK sagatavo viedokļus, ziņojumus un rezolūcijas. Tie tiek publicēti Oficiālajā Vēstnesī.

Tā pieņem atzinumus:

par tiesību aktu projektiem un politikas dokumentiem, ko sagatavojusi Komisija, Padome vai Parlaments ES līgumos paredzētajos gadījumos vai tad, kad viena no šīm institūcijām uzskata to par nepieciešamu;

pēc savas iniciatīvas;

gadījumos, kad, apspriežoties ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju, tā uzskata, ka iesaistītas konkrētas reģionālas intereses.

Ģenerālsekretariāts

RK ir ģenerālsekretariāts, ko vada ģenerālsekretārs. Viņš/viņa nodrošina Biroja vai priekšsēdētāja pieņemto lēmumu izpildi. Viņu ieceļ Birojs ar divu trešdaļu tā locekļu balsu vairākumu uz piecu gadu periodu.

KONTEKSTS

2012. gadā tika pieņemts Protokols par Eiropas Komisijas un RK sadarbību. Tā mērķis ir nodrošināt abu pušu ciešu sadarbību to interešu jomās. Tās ietver aspektus, kas saistīti ar stratēģiju“Eiropa 2020”, ekonomikas, sociālo un teritoriālo kohēziju un jo īpaši pārrobežu, reģionu un valstu sadarbības īstenošanu.

Plašāka informācija ir pieejama Reģionu komitejas tīmekļa vietnē.

ATSAUCES

Akts

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Reģionu komiteja - reglaments

10.1.2010.

-

OV L 6, 9.1.2010., 14.-31. lpp.

SAISTĪTIE AKTI

Protokols par Eiropas Komisijas un Reģionu komitejas sadarbību (OV C 102, 5.4.2012., 6.-10. lpp.).

Padomes Lēmums 2014/930/ES (2014. gada 16. decembris), ar ko nosaka Reģionu komitejas sastāvu (OV L 365, 19.12.2014., 143.-144. lpp.).

Pēdējā atjaunināšana: 22.07.2015

Top