Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Mehāniskie transportlīdzekļi – ES tipa apstiprināšanas sistēma

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Mehāniskie transportlīdzekļi – ES tipa apstiprināšanas sistēma

KOPSAVILKUMS:

Direktīva 2007/46/EK ar ko izveido sistēmu mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju tipa apstiprināšanai

KOPSAVILKUMS

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

Ar šo direktīvu ES valstīm nodrošina kopīgu tiesisko regulējumu mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju, kā arī šiem transportlīdzekļiem paredzētu sistēmu, sastāvdaļu vai atsevišķu tehnisko vienību apstiprināšanai.

Ar to tipa apstiprināšanu padara obligātu visu kategoriju pabeigtiem transportlīdzekļiem, ieskaitot vairākos posmos izgatavotus transportlīdzekļus. Ar to izveido:

saskaņotu vispārēju tehnisku prasību sistēmu, kas reglamentē veidu, kā apstiprina jaunos transportlīdzekļus, kā arī šādiem transportlīdzekļiem paredzētas sistēmas, sastāvdaļas un atsevišķas tehniskas vienības, lai Eiropas Savienībā atvieglotu to reģistrāciju, pārdošanu un nodošanu ekspluatācijā;

noteikumus transportlīdzekļu sastāvdaļu un aprīkojuma pārdošanai un ekspluatācijas sākšanai.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Direktīva ir piemērojama vieglajiem automobiļiem, autofurgoniem un autobusiem, uz kuriem tagad pilnībā attiecas saskaņotās ES prasības.

ES tipa apstiprinājuma sistēmas pamatā ir trešo pušuapstiprinājumu* un šo apstiprinājumu savstarpējas atzīšanas* principi.

Saskaņā ar tipa apstiprināšanas režīmu pirms transportlīdzekļa tipa piedāvāšanas tirgū to testē valsts tehniskais dienests atbilstoši tiesību aktiem. Valsts apstiprinātāja iestāde tad, pamatojoties uz šiem testiem, izsniedz apstiprinājumu (“EK sertifikāts”). Ražotājs var iesniegt apstiprinājuma pieteikumu jebkurā ES valstī.

Pietiek ar to, ka transportlīdzeklis ir apstiprināts vienā ES valstī – līdz ar to bez papildu pārbaudēm visā ES tiek reģistrēti visi šī tipa transportlīdzekļi, pamatojoties uz to atbilstības sertifikātu. Atbilstības sertifikāts ir ražotāja paziņojums, ka transportlīdzeklis atbilst ES tipa apstiprināšanas prasībām. Ražotājs atbild par ražošanas atbilstību apstiprinātajam tipam.

Direktīva 2007/46/EK ir direktīva, kas galvenokārt attiecas uz administratīvo procedūru, kas jāievēro transportlīdzekļu apstiprināšanā.

Faktiskās tehniskās prasības, saskaņā ar kurām jātestē transportlīdzekļi, ir ietvertas citos ES dokumentos, kas ir norādīti direktīvas IV pielikumā. Piemēram, šie dokumenti:

kā obligātas nosaka noteiktas īpašības, piemēram: ESC (elektroniskā stabilitātes kontrole), jauni un uzlaboti spoguļi, dienas gaitas lukturi, sānu aizsardzība, lai kājāmgājēji un riteņbraucēji nevarētu pakrist zem transportlīdzekļa, pretšļakatu ierīces;

nosaka papildu prasības autobusiem (avārijas izejas atbilstoši transportlīdzekļa ietilpībai, vieglāka iekāpšana cilvēkiem ar kustību traucējumiem, pietiekami liela brīvā telpa transportlīdzekļa apgāšanās gadījumā u. c.);

ietver noteiktas vides prasības, piemēram, standartizētu CO2 emisiju mērīšanu, piesārņojošo vielu emisiju ierobežojumus, degvielas patēriņu, dzinēja jaudu vai dzinēja radīto troksni.

KOPŠ KURA LAIKA DIREKTĪVA IR PIEMĒROJAMA?

Direktīva stājās spēkā 2007. gada 29. oktobrī. ES valstīm tā ir jāievieš valstu tiesību normās līdz 2009. gada 28. aprīlim. Atkarībā no transportlīdzekļa kategorijas direktīvu pakāpeniski sāka piemērot no 2009. gada līdz 2014. gadam.

KONTEKSTS

ES tiesību aktu par transportlīdzekļu tipa apstiprināšanu galvenais mērķis ir nodrošināt, ka tirgū piedāvātie jaunie transportlīdzekļi un šiem transportlīdzekļiem paredzētās sastāvdaļas un tehniskās vienības nodrošina augstu drošības un vides aizsardzības līmeni.

GALVENIE TERMINI

* Trešo pušuapstiprinājums: apstiprinājums, kas saņemts no trešās puses, piemēram, akreditēta neatkarīga iestāde, kas apstiprināta visās ES valstīs.

* Savstarpējas atzīšana: ES valstis atzīst tipa apstiprināšanas sertifikātus, ko izsniegušas pilnvarotas iestādes citās ES valstīs.

AKTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2007/46/EK (2007. gada 5. septembris), ar ko izveido sistēmu mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju, kā arī tādiem transportlīdzekļiem paredzētu sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisku vienību apstiprināšanai (pamatdirektīva).

Direktīvas 2007/46/EK turpmākie grozījumi un labojumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai informatīva nozīme.

Pēdējo reizi atjaunots: 04.01.2016

Top