Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
MVU sūtnis

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

MVU sūtnis

 

KOPSAVILKUMS:

Paziņojums (COM(2008) 394 galīgā redakcija) — “Vispirms domāt par mazākajiem” Eiropas Mazās uzņēmējdarbības akts “Small Business Act”

Mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) sūtnis darbojas kā koordinators starp Eiropas Komisiju un MVU kopienu un pilda dubultus pienākumus, vienlaicīgi strādājot Komisijā un sadarbojoties ar ārpasauli. Sūtnis uzklausa MVU problēmas un pārstāv to intereses ES likumdošanas procesā. Sūtnis ne tikai piešķir Komisijai cilvēcisku seju tās darījumos ar Eiropas MVU, bet arī uzsver to nozīmīgumu Eiropas ekonomikas izaugsmē un darbavietu radīšanā.

Eiropas Savienības (ES) konkurētspēja būtībā ir atkarīga no tās MVU labklājības. ES 23 miljoni MVU ir 99 % no visiem ES uzņēmumiem un ir lielākie jaunu darbavietu radītāji. Tādējādi MVU ir būtisks izaugsmes, nodarbinātības pieauguma un labāku darbavietu avots Eiropas ekonomikā, kas ir Lisabonas stratēģijas galvenie mērķi.

Lai gan uz MVU attiecas daudzas ES politikas jomas, tiem ir grūti panākt, lai to viedoklis tiktu uzklausīts.

Lai dotu MVU iespēju izteikties un lai praksē īstenotu principu “vispirms domāt par mazākajiem”, kas izklāstīts Eiropas Mazo uzņēmumu hartā, kura pieņemta Eiropadomes sanāksmē Santamarijas de Feirā 2000. gada jūnijā, Eiropas Komisija nolēma iecelt MVU sūtni.

Iekšējā mērogā sūtņa uzdevums ir uzlabot Komisijas izpratni par problēmām, ar kurām saskaras MVU. Sūtnis analizē ES politikas jomas, kas varētu ietekmēt MVU, un nodrošina, ka, veidojot politiku, tiek ņemtas vērā to intereses un īpašās vajadzības.

Sūtņa pienākums ir daļa no ietekmes novērtējuma sistēmas, kas paredzēta, lai nodrošinātu, ka Komisijas priekšlikumu ekonomiskā, vides un sociālā ietekme tiek iepriekš novērtēta. MVU sūtņa galvenais uzdevums ir argumentēt ar MVU saistītos jautājumus likumdošanas procesa sākuma posmā un tādējādi prognozēt jauno tiesību aktu ietekmi.

Šādā veidā sūtņa darbs uzlabo jautājumu, kas skar MVU, saskaņošanu Komisijā.

Ārējā mērogā sūtnis ir redzama kontaktpersona, ko atzīst MVU kopiena. Sūtņa uzdevums ir, izmantojot gan oficiālus, gan neoficiālus tiešos kontaktus, uzklausīt MVU un to pārstāvības organizācijas. Papildus informācijas vākšanai sūtnis informē MVU par ES programmām un finansējumu un var tieši atbildēt uz to jautājumiem. Veidojot dialogu starp ES un Eiropas uzņēmumiem, sūtnis palīdz uzlabot pārvaldību Eiropā.

Pirmais MVU sūtnis tika izvirzīts 2001. gadā.

Pašreizējā ES MVU sūtne ir Elżbieta Bieńkowska k-dze, Iekšējā tirgus, rūpniecības, uzņēmējdarbības un MVU ĢD ģenerāldirektore.

KONTEKSTS

Plašāka informācija:

sadaļa “MVU sūtņu tīkls” Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē.

PAMATDOKUMENTS

Komisijas paziņojums Padomei, Eiropas Parlamentam, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai. “Vispirms domāt par mazākajiem” Eiropas Mazās uzņēmējdarbības akts “Small Business Act” (COM(2008) 394 galīgā redakcija, 25.6.2008.)

Ar ES MVU sūtni ir iespējams sazināties šādā adresē: SME Envoy, European Commission, DG Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, Unit GROW.H1 COSME Programme and SME Envoy Network, B-1049 Brussels, Belgium vai pa e-pastu: grow-sme-envoy@ec.europa.eu.

Pēdējo reizi atjaunots: 01.12.2016

Top