Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
ES noteikumi par atvasināto instrumentu līgumiem

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

ES noteikumi par atvasināto instrumentu līgumiem

 

KOPSAVILKUMS:

Regula (ES) Nr. 648/2012 par ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem, centrālajiem darījumu partneriem un darījumu reģistriem

KĀDS IR ŠĪS REGULAS MĒRĶIS?

 • Ar Regulu par Eiropas tirgus infrastruktūru (ko pazīst arī kā EMIR) pieņem noteikumus par ārpusbiržas atvasināto instrumentu* līgumiem, centrālajiem darījumu partneriem (CCP)* un darījumu reģistriem* saskaņā ar G 20 grupas valstu pausto apņemšanos Pitsburgā 2009. gada septembrī.
 • EMIR mērķis ir mazināt sistēmisko risku, uzlabot ārpusbiržas atvasināto instrumentu tirgus pārredzamību un saglabāt finanšu stabilitāti.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

 • Lai uzlabotu ārpusbiržas atvasināto instrumentu tirgus pārredzamību, šajā regulā paredzēts, ka visa informācija par jebkādiem Eiropas atvasināto instrumentu līgumiem ir jāziņo darījumu reģistriem un jādara pieejama uzraudzības iestādēm, tostarp Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādei (EVTI).
 • Lai samazinātu darījumu partneru kredītrisku*, regulā ir noteiktas stingras organizatoriskas, uzņēmējdarbības ētikas un uzraudzības prasības CCP. Standarta atvasināto instrumentu līgumiem ar CCP starpniecību ir jāveic tīrvērte*.
 • Lai mazinātu darbības risku*, regulā prasīts izmantot elektroniskus līdzekļus, lai laikus apstiprinātu ārpusbiržas atvasināto instrumentu līgumu noteikumus.
 • Tīrvērtes un ziņošanas pienākumi attiecas uz:
  • finanšu uzņēmumiem, piemēram, bankām un apdrošināšanas uzņēmumiem;
  • nefinanšu uzņēmumiem, piemēram, enerģētikas uzņēmumiem un aviosabiedrībām, kurām pieder liels ārpusbiržas atvasināto instrumentu skaits.
 • EVTI ir atbildīga par tādu līgumu identificēšanu, uz kuriem būtu jāattiecas tīrvērtes pienākumam, t. i., standartizētiem līgumiem, kuriem ar CCP starpniecību jāveic tīrvērte. EVTI arī uzrauga darījumu reģistrus.
 • Eiropas Komisija ir pieņēmusi vairākus pasākumus, tostarp tehniskos standartus, kuru pamatā ir EVTI izstrādātie dokumentu projekti, lai īstenotu šīs regulas noteikumus. EVTI izstrādātie tehniskie standarti aptver dažādus tematus, tostarp, piemēram, CCP kapitāla prasības un minimālo datu apjomu, ko jāziņo darījumu reģistriem, un iestāžu sniegtos uzraudzības pārskatus par likviditātes seguma prasību.
 • Komisija ir arī pieņēmusi lēmumus par līdzvērtību saistībā ar tiesisko regulējumu par CCP noteiktās ārpussavienības valstīs.
 • Komisija 2015. gada augustā pieņēma deleģēto regulu, kas nosaka, ka dažām procentu likmju ārpusbiržas atvasināto instrumentu līgumu klasēm ir jāveic tīrvērte ar centrālo darījumu partneru starpniecību. Tas attiecas uz procentu likmju mijmaiņas darījumiem, kas izteikti euro, Lielbritānijas mārciņās, Japānas jēnās vai ASV dolāros un kam raksturīgas konkrētas īpatnības, tostarp:
  • atvasinātā instrumenta atsauces indekss;
  • tā termiņš, kad par to veicami maksājumi;
  • nomināla veids (t. i., pamatvērtība, ko izmanto, lai aprēķinātu saistībā ar atvasināto instrumentu veiktos maksājumus).
 • 2015. gada 5. jūnijā Eiropas Komisija pieņēma deleģēto regulu saskaņā ar EMIR 85. panta 2. punktu. Ar to līdz 2017. gada 16. augustam pagarina pensiju shēmu mehānismu pagaidu atbrīvojumu no centralizētās tīrvērtes prasībām. Pensiju shēmu mehānismu, kas ietver visu veidu pensiju fondus, rīcībā nav ne ievērojamu skaidras naudas summu, ne arī augsti likvīdu aktīvu. Ja pensiju shēmu mehānismiem savi skaidrās naudas līdzekļi būtu jānodod centralizētai tīrvērtei, šādas prasības piemērošanai būtu nepieciešamas ļoti tālejošas un dārgas šo mehānismu uzņēmējdarbības modeļa izmaiņas, kas varētu ietekmēt arī pensionāru ienākumus.
 • 2016. gada jūnijā ar Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2016/1178 ieviesa papildu noteikumus par ārpusbiržas atvasināto instrumentu klasēm un darījumu partneru kategorijām, uz kurām attiecas tīrvērtes pienākums, kā arī dienām, kurās tīrvērtes pienākums stājas spēkā.

KOPŠ KURA LAIKA REGULA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama kopš 2012. gada 16. augusta.

KONTEKSTS

Par ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem parasti vienojas privāti. Tādējādi informācija par šiem instrumentiem ir pieejama tikai līgumslēdzējām pusēm, kas apgrūtina ar tiem saistīto risku rakstura un līmeņa noteikšanu.

Plašāka informācija:

* GALVENIE TERMINI

Ārpusbiržas atvasinātais instruments: atvasinātais instruments ir finanšu līgums, kas saistīts ar pamatā esošā instrumenta (piemēram, aktīva, indeksa vai procentu likmes) turpmāko vērtību vai statusu.

Ārpusbiržas atvasinātais instruments ir atvasinātais instruments, kas tiek tirgots nevis biržā vai līdzvērtīgā ārpussavienības tirgū, bet gan privāti vienojoties diviem darījumu partneriem, piemēram, bankai un ražotājam.

Centrālais darījumu partneris (CCP): struktūra, kura ir divu darījumu partneru starpnieks, kļūstot par pircēju attiecībā uz katru pārdevēju un par pārdevēju attiecībā uz katru pircēju.

CCP galvenais uzdevums ir pārvaldīt risku, kas saistīts ar to, ka viena darījumu puse nespēj laikus veikt noteiktos maksājumus un neizpilda darījuma saistības.

Darījumu reģistrs: centralizēts datu centrs, kurā tiek iesniegta informācija par atvasināto instrumentu darījumiem. Darījumu reģistri ir komercsabiedrības. Pastāv starptautiski darījumu reģistri kredītu, procentu likmju un kapitāla vērtspapīru ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem (īpaša atvasināto instrumentu klase, piemēram, iespējas darījumi un nākotnes darījumi).

Darījumu partnera kredītrisks: risks, ka darījumu partneris, t. i., finanšu darījuma otra puse, varētu neveikt maksājumus.

Tīrvērte: visas darbības no darījuma saistību uzņemšanās brīža līdz tā galīgajam norēķinam.

Darbības risks: zaudējumu risks, ko rada neatbilstīgi vai neveiksmīgi iekšēji procesi vai ārēji notikumi, piemēram, krāpšana, cilvēka kļūda, terorisms.

PAMATDOKUMENTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 648/2012 (2012. gada 4. jūlijs) par ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem, centrālajiem darījumu partneriem un darījumu reģistriem (OV L 201, 27.7.2012., 1.–59. lpp.)

Regulas (ES) Nr. 648/2012 turpmākie grozījumi un labojumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai informatīva vērtība.

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 680/2014 (2014. gada 16. aprīlis), ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus attiecībā uz iestāžu sniegtajiem uzraudzības pārskatiem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 575/2013 (OV L 191, 28.6.2014., 1.–1861. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2015/2205 (2015. gada 6. augusts), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 648/2012 attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par tīrvērtes pienākumu (OV L 314, 1.12.2015., 13.–21. lpp.)

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2015/1515 (2015. gada 5. jūnijs), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 648/2012 attiecībā uz pārejas periodu pagarināšanu saistībā ar pensiju shēmu mehānismiem (OV L 239, 15.9.2015., 63.–64. lpp.)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2015/2365 (2015. gada 25. novembris) par vērtspapīru finansēšanas darījumu un atkalizmantošanas pārredzamību un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 (OV L 337, 23.12.2015., 1.–34. lpp.)

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/892 (2016. gada 7. jūnijs) par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 575/2013 un Regulā (ES) Nr. 648/2012 noteikto pārejas periodu pagarināšanu attiecībā uz pašu kapitāla prasībām riska darījumiem ar centrālajiem darījumu partneriem (C/2016/3354) (OV L 151, 8.6.2016., 4.–5. lpp.)

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2016/1178 (2016. gada 10. jūnijs), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 648/2012 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par tīrvērtes pienākumu (C/2016/3446) (OV L 195, 20.7.2016., 3.–10. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 30.01.2017

Top